Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló 16/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 02

1. § A telekadóról szóló 16/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az adó alanya az a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. §-ában meghatározott adóalany, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén a Htv. 12. §-ában meghatározottak az irányadók.”

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az adó mértéke a telek m2-ben számított területe után 120,- Ft/m2.”

4. § A Rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § Mentes a telekadó alól:

  1. az 1 hektárt meg nem haladó nagyságú telek;
  2. a magánszemélyek, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemélyek tulajdonában álló telek.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2017. március 31.

                 

Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve 2017. március 31. napján.


   dr. Szabó Enikő

   jegyző