Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló 16/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 02- 2017. 04. 02

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló 16/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.04.02.

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a telekadóról szóló 16/2016. (XII.01.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A telekadóról szóló 16/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az adó alanya az a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. §-ában meghatározott adóalany, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén a Htv. 12. §-ában meghatározottak az irányadók.

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az adó mértéke a telek m2-ben számított területe után 120,- Ft/m2

4. § A Rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki: Mentes a telekadó alól:

1. az 1 hektárt meg nem haladó nagyságú telek;

2. a magánszemélyek, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemélyek tulajdonában álló telek.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. április 3. napjával.