Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018.(X.30.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelete a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló 19/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 31 - 2018. 11. 01


Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló 19/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja.”


2. § A Rendelet 1. § (3) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a (2) bekezdésben meghatározott azon beszerzésekre,

…..

- melyekre Keszthely Város Önkormányzata 2018. november 1. napján hatályba lépő Beszerzési Szabályzatát kell alkalmazni.”


3. § (1) A Rendelet 8. § (2) bekezdésében a „Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyébe „Keszthelyi Polgármesteri Hivatal” szövegrész lép.


„8.§ (2)  A Rendelet 8. § (3) bekezdésében a „Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyébe „Keszthelyi Polgármesteri Hivatal” szövegrész lép.”


4. § A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„9. § (2) A Rendelet rendelkezéseit a 2018. november 1. napján folyamatban levő  eljárásokban kell alkalmazni.”


5. § Záró Rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Rendelet 1. § (1) bekezdés b.) és c.) pontja hatályát veszti.

(3) A Rendelet 1. § (4) bekezdés b.) és c.) pontja hatályát veszti.

(4) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                                   Ruzsics Ferenc

                     Dr. Horváth Teréz

                                    polgármester

                              jegyző