Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete a városi elismerő címek, kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásáról szóló 28/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 31 - 2020. 02. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglaltak rendelkezések alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. § A városi elismerő címek, kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásáról szóló 28/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

  „5.§ (1) A "Keszthely Városért" kitüntető címben részesült személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek oklevél, emlékérem adományozandó, bruttó 500.000,- Ft összegű pénzösszeg adományozható.”


     2. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

    „6. § (2) A kitüntetéssel oklevél adományozandó, bruttó 200.000,- Ft összegű pénzjutalom adható.”


    3. § A Rendelet 7. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.

  „7. § (4) Az (1) bekezdésben megjelölt kitüntető címekkel együtt oklevél adományozandó és kitüntető címenként  bruttó 100.000,-Ft pénzjutalom adható.”


   4.§ A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

  „8. § (2) A „Pro Cultura Keszthely” kitüntető címhez bronz kisplasztika és oklevél adományozandó, továbbá bruttó 200.000,- Ft összegű pénzjutalom adható.”


   5. § A Rendelet 9. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

  „9.§ Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Keszthely Város Egészségügyéért” díjat adományozhat azon egészségügyben dolgozó személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, aki/amely az egészségügy területén hosszú időn át kifejtett kimagasló munkásságával maradandót alkotott, tevékenységével különösképpen hozzájárult a város egészségügyi fejlődéséhez. A kitüntetett részére a kitüntetésről rendelkező oklevél adományozandó, bruttó 200.000,- Ft összegű pénzjutalom adható.”


   6. § A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

 „10.§ Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Keszthely Város Szociális ellátásáért” díjat adományozhat azon szociális ágazatban dolgozó személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, aki/amely a szociális ellátás és gyermekvédelem területén hosszú időn át kifejtett kimagasló és példaértékű munkásságával különösképpen hozzájárult e területen a város jó hírnevének öregbítéséhez, a lakosság szociális ellátottságának minőségi fejlődéséhez. A kitüntetett részére a kitüntetésről rendelkező oklevél adományozandó, bruttó 200.000,- Ft pénzjutalom adható.”


   7. § A Rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

11.§ „Keszthely Város Turizmusáért” kitüntető cím adományozható azon személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, aki/amely szakmai felkészültségére alapozva kiemelkedő és eredményes tevékenységet folytatott Keszthely város turisztikai tevékenysége irányításában, tervezésében, szervezésében, a hazai és nemzetközi turisztikai kapcsolatok területén; tevékenységével nagyban elősegítette a város idegenforgalmának fellendülését. E kitüntető címhez oklevél adományozandó, bruttó 200.000,- Ft összegű pénzjutalom adható.”


   8. § A Rendelet 13.§-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki.

„(3a) Kitüntetés megosztva történő adományozása esetén a kitüntetett személyek részére a pénzjutalom teljes összege megállapítható.”


   9. § A Rendelet 15.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.


15.§ Az oklevelet – a Bakonyi Károly-díj kivételével - a polgármester írja alá.”


   10. § Záró rendelkezések

   (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően adományozásra kerülő kitüntetések esetében kell alkalmazni.

   (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.                                      Nagy Bálint                                      Dr. Gábor Hajnalka

                                     polgármester                                                 jegyző