Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1991.(II.22.) önkormányzati rendelete

a helyi tömegközlekedés díjainak és utazási feltételeinek megállapításáról

Hatályos: 1991. 02. 22 - 2012. 03. 31

(egységes szerkezetben)


Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi tömegközlekedés igénybevételéről és annak díjairól az 1990. évi LXXXVII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§

A helyi autóbuszjárat igénybevétele

Helyi autóbuszjáratnak minősül az az autóbuszjárat, amelyet az üzemeltetője helyi menetrendjében meghirdet. A helyi autóbuszjáratot utazás céljából a menetdíj megfizetése mellett bárki igénybe veheti.


2.§

A menetdíj megfizetése

(1) A menetdíj megfizetése előre váltott menet- és bérletjegyekkel történik. A menet- és bérletjegy a menetdíj megfizetésének bizonyítéka.

(2) A menetjegy vonaljegy, amely egyszeri utazásra jogosít a vonal teljes hosszán. Az előreváltott menetjegyet az utazás megkezdésekor az utas köteles az autóbuszra felszerelt jegyérvényesítővel érvényesíteni. Az utazás megszakítása esetén a menetjegy a további útszakaszra érvényességét veszti. Érvénytelen menetjeggyel vagy menetjegy nélkül utazó utasnak a teljesáru menetdíjon felül pótdíjat kell fizetni.

(3) A bérletjegy mindazok részére, akik a helyi autóbuszjáratokat rendszeresen veszik igénybe, kedvezményes utazást biztosít. Váltható egyvonalas és összvonalas bérletjegy. Az egyvonalra szóló bérletjegy érvényes a rajta megjelölt városban a jegyen feltüntetett szakaszhatárral nem rendelkező vonalon. Összvonalas bérletjegy érvényes a rajta megjelölt helyiségben az összes helyi autóbuszvonalon, a különleges igényeket kielégítő - K jelzésű - járatok kivételével.

(4)[1],[2] Kedvezményes menetjegy, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997. (XII.29.) Korm. számú rendelet alapján váltható.

(5) Kedvezményes menetjegy váltására a jogosultságot a 13/1991. (I.18.) Korm. számú rendelet szabályozza.

(6) Menet-és bérletjegy az üzemeltető által fenntartott elővételi pénztáraknál és egyéb jegyárusító helyeken készpénz fizetés ellenében váltható. A jegyárusítóhelyek nyitvatartását az üzemeltető meghirdeti.


3.§[3]

A bérletjegyek érvénytartama

A különböző bérletjegyek a naptári hónap, negyedév vagy az év első napjának 0,00 órájától az adott időszakot követő hónap 05-én 24,00 óráig érvényesek.

A hónap 2/3 részére váltható (félhavi) bérletjegyek a hó 01., illetve 16. napján 0,00 órától 20-án 24,00 óráig, illetve a követő hónap 05-én 24,00 óráig érvényesek.


4.§

Érvénytelenségi esetek

(1) Érvénytelen a bérletjegy, ha

- azt önkényesen módosították, abban törlések, javítások történtek,

- azzal nem a jogos tulajdonosa utazik,

- azt olyan mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet,

- az utas nem a megjelölt érvényességi időn belül használja fel utazásra,

- az utas nem a feltüntetett helységben vagy vonalon használja fel utazásra,

- a bérletjegyről a bérletigazolvány száma hiányzik.

(2) Érvénytelen bérletjeggyel vagy bérletjegy nélkül utazó utasnak teljes áru menetdíjat és pótdíjat kell fizetni


5.§[4]


Díjak2012. év (bruttó)


„(1) Menetjegy ára

210.- Ft

(2) Bérletjegyek árai:


- egyvonalas havi

3.260.- Ft

- egyvonalas félhavi

2.170.- Ft

- összvonalas havi

4.380.- Ft

- összvonalas félhavi

2.920.- Ft

- tanuló, nyugdíjas havi

1.460.- Ft

- arckép nélküli összvonalas havi

10.500.- Ft

Bérletbemutatási díj

menetjegy árával azonos


* Az árak tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.


 (3) A megállapított menetdíjak az ÁFÁ-t is tartalmazzák.


6.§[5]

Pótdíjak

(1) A megállapított viteldíjon felül:

a.) az összvonalas havi bérletjegy árának megfelelő összegű pótdíjat köteles fizetni az:

-   aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba,

-   ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élőállat az autóbuszt bepiszkítja,

-   olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs tintával olvashatóan rávezetve.

-   aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

-   kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít.


b.) 6.000,- Ft késedelmi díjat köteles fizetni - a díjon illetőleg az a.) pontban meghatározott pótdíjon felül - aki a tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.

(2) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt az ellenőrzés során felmutatni nem tudja, 48 órán illetve két munkanapon belül az üzemeltető által kijelölt helyen történő bemutatás esetén mentesül a pótdíj megfizetése alól, de a menetjegy árának megfelelő összegű bérletbemutatási díjat köteles megfizetni.


7.§[6]


8.§

Záró rendelkezések

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 20/1981. (VI.19.) MT. számú rendeletben, illetve az az alapján kiadott jogszabályok az irányadók a díjak megállapításának kivételével.

(2) Jelen rendelet 1991. február 22. napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Keszthely, 1991. február 22.
Dr. Sas Gábor sk.                                                                              Dr. Szelestei Tamás sk.

       jegyző                  [1] Az 1/1992. (I.22.) számú rendelet hatályon kívül helyezte a (4) bekezdést.

[2] A 32/1999. (XII.16.) számú rendelet szöveges részt állapított meg a 2.§ (4) bek. helyébe.

[3] Az 1/1992. (I.22.)számú rendelettel megállapított szöveg.

[4] Módosította a 34/2011. (XI. 25.) rendelet. Hatályos: 2012. január 1-től.

[5] Módosította a 42/2011. (XII. 22.) rendelet. Hatályos 2012. január 1-től.

[6] Törölte a 42/211. (XII. 22.) rendelet 2012. január 1-től.