Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 12

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Keszthely Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.

A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret

3. § [1] (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 • a) költségvetési bevételét 3.829.846 eFt-ban,
 • b) finanszírozási bevételét 4.131.208 eFt-ban,
 • c) bevételeit összesen 7.961.054 eFt-ban, azaz hétmilliárd-kilencszázhatvanegymillió-ötvennégyezer forintban az 1. melléklet szerint,
 • d) költségvetési kiadásait 7.902.457 eFt-ban,
 • e) finanszírozási kiadásait 58.597 eFt-ban,
 • f) kiadásait összesen 7.961.054 eFt-ban, azaz hétmilliárd-kilencszázhatvanegymillió-ötvennégyezer forintban,
 • g) költségvetési hiányát 4.072.611 eFt-ban, azaz négymilliárd-hetvenkettőmillió-hatszáztizenegyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi

 • a) működési célú költségvetési bevételei: 3.488.850 eFt,
 • b) működési célú költségvetési kiadásai: 4.499.063 eFt,
 • c) működési hiány: 1.010.213 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2021. évi

 • a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 340.996 eFt,
 • b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 3.403.394 eFt,
 • c) felhalmozási hiány: 3.062.398 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeiből

 • a) kötelező feladatok bevétele 1.518.131 eFt,
 • b) önként vállalt feladatok bevétele 2.311.715 eFt,
 • c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásaiból

 • a) kötelező feladatok kiadásai 1.796.269 eFt
 • b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.106.188 eFt
 • c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.072.611 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.072.611 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. mellékletek. Az önkormányzat 2021. évi összes bevétele és kiadása 7.961.054 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.

4. § [2] (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 365 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2021. május 31. napjáig 2 fő, 2018. július 1. napjától 2021. május 31. napjáig 3 fő határozott időtartamú. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámából 2018. július 1. napjától 2021. május 31. napjáig 5 fő határozott időtartamú.

(2) Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.

(3) Keszthely Város Önkormányzata által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma 2 fő. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 9 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

Tartalékokkal való gazdálkodás

5. § [3] (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 486.799 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 193.873 eFt. Az általános tartalékból 185.373 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 7.000 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 1.500 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 274.926 eFt. A céltartalékból 27.783 eFt működési, 247.143 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

 • a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 202.297 eFt,
 • b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 27.746 eFt,
 • c) egyéb pályázati költségekre 17.100 eFt,
 • d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
 • e) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.283 eFt,
 • f) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 7.000 eFt,
 • g) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 16.000 eFt fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a)-c) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.

(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.

(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2021. évi tervezett közvetett támogatásait a 15. melléklet szemlélteti.

(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.

(6) A 17. melléklet az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve.

(7) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.

Előirányzatok és módosításuk

7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2021. május 21-áig, és 2021. augusztus 20-áig, 2021. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2022. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.

Költségvetési szervek finanszírozása

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.

Önkormányzati kincstár működtetése

9. § (1) Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.

(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.

Az illetmény

10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló 49/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet állapítja meg.

(2) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.

Beszámolási kötelezettség

11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.

(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2021. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.

Maradvány megállapítása

12. § (1) A 2021. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.

(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.

Kötelezettségvállalás

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.

(2) A 2021. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.

(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.

(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.

14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket – a kamataival együtt - elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.

(2) A Széchenyi-terv pályázat támogatásával megvalósult Napsugár utcai szociális bérlakás bevételeit az erre a célra megnyitott elkülönített bankszámlán kell elhelyezni, melyből biztosítani kell a bérlakás fenntartását és felújítását. Az elkülönített számla bevételeiről és kiadásairól 2021. szeptember 30-ig el kell számolni.

(3) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.283 eFt.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.

(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

Hitel visszafizetési garancia

16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2021. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.

(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.

(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2021. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.

A költségvetés végrehajtása

17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.

(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.

Pénzeszközök felhasználása

18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.

Vegyes és záró rendelkezések

19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.

(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A határozott időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő részére bérbe adott lakás vételára a forgalmi érték 98%-a.”

(5) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


[1] Módosította a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. március 12. napjától.
[2] Módosította a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. március 12. napjától.
[3] Módosította a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. március 12. napjától.