Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 8/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 31 - 2020. 02. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő – testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában, a 19. § (2) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


  1. §

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól 8/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép.


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő–testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában, a 19. § (2) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.”


2.§

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2.§ (1) A házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének céljára Keszthely Város Önkormányzata hivatali helyiségeket biztosít a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban (8360 Keszthely, Fő tér 1.).”


(2) A Rendelet 2. §-a az alábbi (7a) bekezdéssel egészül ki.

„(7a) A (7) bekezdéstől eltérően szertartás engedélyezhető Keszthely közigazgatási területéhez tartozó kikötőben lehorgonyzott hajó fedélzetén.”


(3) A Rendelet 2. § (8) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki.

„2.§ (8) Egy napon egy anyakönyvvezető legfeljebb 6 szertartásban működhet közre. Az egy napra felvett szertartások időpontját úgy kell meghatározni, hogy az események között lehetőség szerint egy óránál hosszabb időtartam ne legyen.”

(4) A Rendelet 2. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„(9) A külső helyszínre történő szertartásra az anyakönyvvezető szállítására hivatali gépjármű, saját tulajdonú gépjármű vagy taxi vehető igénybe. A szállítással kapcsolatos költségek e rendelet 3.§-ában meghatározott szolgáltatási díjakba beépítésre kerülnek.”3.§

A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.


„3.§ A megtartott házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, továbbá egyéb más az anyakönyvvezető közreműködésével tartandó szertartások (továbbiakban: szertartások) esetén jelen rendeletben meghatározott mértékű szolgáltatási díjat kell fizetni szertartásonként az alábbiak szerint:

1) munkaidőben és hivatali helyiségben: a szolgáltatás a jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás esetén díjmentes.

2)  a) munkaidőben, hivatali helyiségen kívül vagy a Díszteremben: bruttó 10.000,- Ft

b) munkaidőn kívül, hivatali helyiségben:             bruttó 15.000,- Ft

c) munkaidőn kívül, a Díszteremben:                     bruttó 20.000,- Ft

     d) munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül:     bruttó 25.000,- Ft

e) munkaidőben a Balaton-parton:                        bruttó 30.000,- Ft

f) munkaidőn kívül a Balaton-parton:                   bruttó 40.000,- Ft

g) munkaidőben hajó fedélzetén:                            bruttó 50.000,- Ft

h) munkaidőn kívül hajó fedélzetén:                      bruttó 60.000,- Ft


4.§

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„4.§ Az anyakönyvvezetőt a házasságkötési eljárások és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, továbbá egyéb más az anyakönyvvezető közreműködésével tartandó szertartások (továbbiakban: szertartások) során az alábbi díjazás illeti meg:

            1.) munkaidőn kívül, hivatali helyiségben: 13.000,- Ft/szertartás,

2.) munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül: 18.000,- Ft/szertartás.”


5.§

A Rendelet 7. §-a az alábbi (2) és (3) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a 7. § számozása 7.§ (1) bekezdésre módosul.

„7.§ (1) A szertartás elmaradásáról a kitűzött időpontot megelőzően legalább 15 nappal az érintettek kötelesek Keszthely Város Jegyzőjét írásban értesíteni. Ebben az esetben a díjnak befizető számára történő visszafizetésére kerül sor az értesítés hivatalba történő érkezését követő 30 napon belül.

 (2) A szolgáltatás igénybevevői az általuk befizetett díj 50 %-ának visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötési szándékra, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó bejelentésüket a szertartás tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal korábban, írásban visszavonják.

(3) Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői a házasságkötési szándékra, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó bejelentésüket a (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően, vagy egyáltalán nem vonják vissza, és a házasságkötésre, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére nem kerül sor, a szolgáltatás igénybevevői a díj és a

szolgáltatási díj visszatérítésére nem jogosultak.”


6.§

(1) A Rendelet 9.§ c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„9. § E rendelet alkalmazásában:

c) hivatali helyiség: a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal épületében lévő anyakönyvvezetői iroda és az udvari tárgyaló”

(2) A Rendelet 9.§ f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„9. § E rendelet alkalmazásában:

f) a rendelet 3. §-ában meghatározott szolgáltatási díj: hivatalban rezsi költségek, a portaszolgálat biztosítása, terembérlet, mosdók használata, takarítás, anyakönyvvezető külső helyszínre történő eljutása, közterület soron kívüli rendbetétele,”


7. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba lépést követően bejelentett szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


                              Nagy Bálint                                                             Dr. Gábor Hajnalka

                             polgármester                                                                       jegyző