Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2008.(XII.3.) Önkormányzati rendelete

A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2008. 12. 03

Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati elismerések alapításáról, odaítéléséről és az adományozás eljárásáról az alábbi rendeletet alkotja.


[1] 1.§


Általános rendelkezések


E rendelet célja, hogy az Önkormányzat méltó módon elismerje és a község megbecsülését kifejezze mindazok iránt, akik:


 • a község fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
 • tevékenységükkel a község gazdálkodásának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
 • kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek,
 • tevékenységükkel Galambok község hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeinek javítását,
 • a település hagyományőrzését vagy fejlődését segítő munkát végeztek, vagy kiemelkedő egyedi teljesítményt értek el.


Ezek elismerésére Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kitüntetéseket alapítja:


 • „Galambok Község Díszpolgára” kitüntető cím,
 • „Galambok Községért”kitüntető cím,
 • „Galambok Község Sportjáért” kitüntető cím.
 • „Galambok Emlékplakett”elismerő díj


2.§


„Galambok Község Díszpolgára” kitüntető cím


 1. „Galambok Község Díszpolgára” kitüntető cím a legmagasabb helyi elismerési forma.


 1. „Galambok Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a természetes személynek, aki Galambok Község és lakossága érdekében a társadalmi, szociális, kulturális, művészeti, oktatási, tudományos, gazdasági és a sportélet bármely ágazatában, továbbá a Község hagyományainak megőrzésében, ápolásában kiemelkedően hasznos, jelentős munkát, tevékenységet végzett és ennek révén a Község értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el, öregbítette a Község jó hírét, emelte tekintélyét.


 1. „Galambok Község Díszpolgára” kitüntető cím ugyanazon naptári évben legfeljebb két személy részére adható.


 1. A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető. A poszthumusz kitüntető cím átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.


 1. A díszpolgári címet a képviselő-testület ünnepélyes keretek között adományozza és adja át az adományozásról szóló Galambok Község címerével díszített oklevéllel és „Galambok Község Díszpolgára” feliratot tartalmazó kisplasztikával. A „Galambok Község Díszpolgára” címmel kitüntetett személy nettó 50.000.  Ft pénzjutalomban részesül.


 1. A kitüntetettet megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben kell részesíteni, így:
 • A község által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni,
 • A község díszpolgára jogosult a díszpolgári cím viselésére, azt neve mellett feltüntetheti.

3.§

„Galambok Községért”

kitüntető cím


 1. „Galambok Községért” kitüntető cím adományozható azoknak a természetes személyeknek, szervezeteknek, egyesületeknek, civil közösségeknek, gazdasági és egyéb társaságoknak, akik/amelyek Galambok Községért kiemelkedő jelentőségű munkát, tevékenységet végeztek, illetőleg hozzájárultak a Község országos vagy nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez.


 1. „Galambok Községért” kitüntető cím ugyanazon naptári évben legfeljebb kettő adható.


 1. A „Galambok Községért” kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető. A poszthumusz kitüntető cím átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.


 1. A kitüntető címet a képviselő-testület ünnepélyes keretek között adományozza és adja át az adományozásról szóló Galambok Község címerével díszített oklevéllel és „Galambok Községért” feliratot tartalmazó kisplasztikával.


4.§


„Galambok Község Sportjáért”


 1. A képviselő-testület „Galambok Község Sportjáért” kitüntetésben részesíti az adott évben kiemelkedő, elsősorban országos 1-3. helyezést elért sportolókat, [2] valamint a település sportéletéért kiemelkedő tevékenységet végző személyeket.


 1. A kitüntető címet a képviselő-testület ünnepélyes keretek között adományozza és adja át az adományozásról szóló Galambok Község címerével díszített oklevéllel és „Galambok Község Sportjáért ” feliratot tartalmazó kisplasztikával.


[3]4/A.§


„Galambok Emlékplakett” elismerő díj 1. Galambok Emlékplakett elismerő díj adományozható: annak a település hagyományőrzését vagy fejlődését segítő munkát végzett, vagy kiemelkedő egyedi teljesítményt ért el.


 1. Az elismerő díjra érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. A kitüntetés átvételére ez esetben a legközelebbi hozzátartozó jogosult.


 1. Galambok Emlékplakett elismerő díj évente legfeljebb öt adható.


 1. Az Emlékplakett elismerő díj az év során bármely időpontban adományozható.


 1. A Galambok Emlékplakett elismerő díjat a képviselő-testület ünnepélyes keretek között adományozza és adja át az adományozásról szóló Galambok Község címerével díszített oklevéllel és „Galambok Emlékplakett ” feliratot tartalmazó kisplasztikával.


[4] 5.§


Javaslattétel, adományozás rendje


 1. A kitüntető címek, elismerő díj adományozására javaslatot tehetnek a képviselő testület tagjai, az önkormányzati intézmények vezetői, a község társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági és egyéb társaságai, valamint a közcélokat szolgáló alapítványok.


 1. A kitüntetésre, elismerő díjra vonatkozó javaslatot minden év október 15. napjáig a polgármester részére kell előterjeszteni. A „Galambok Emlékplakett”elismerésre vonatkozó javaslat az alapjául szolgáló ok felmerülését követően bármikor előterjeszthető.


 1. A javaslattételi eljárás kihirdetéséről és lebonyolításáról a közös önkormányzati hivatal gondoskodik.


 1. A kitüntetési javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.


 1. A kitüntető címek odaítéléséről képviselő-testület át nem ruházható hatáskörben, minősített többséggel dönt minden év november 30. napjáig a kitüntető címek odaítéléséről, a Galambok Emlékplakett elismerő díj adományozásáról eseti döntést hoz.


 1. A kitüntetésekkel járó oklevelet és kisplasztikát ünnepélyes keretek között a polgármester adja át minden év december hónapjában, a Galambok Emlékplakett elismerő díjjal járó oklevelet és kisplasztikát az év bármely napján. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írják alá. A kisplasztikán szerepelni kell a címnek és a díjazott nevének.

[5]6.§


Közös rendelkezések


 1. A kitüntető címekkel és a Galambok Emlékplakett elismerő díjjal összefüggő kiadásokat az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell.


 1. A kitüntetésekről a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.


 1. Posztumusz kitüntetés adományozása pénzjutalommal nem jár.


 1. Nem adományozható kitüntető cím, illetve díj azon személyek számára, illetve méltatlanság esetére megállapított eljárást kell alkalmazni azzal szemben, akit jogerős fegyelmi határozat, vagy büntető ítélet elmarasztal.


 1. Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.


 1. Érdemtelen az elismerésre az is, aki olyan magatartást tanúsít, mely alkalmas arra, hogy Galambok Község jó hírnevét rontsa, azt mások előtt kedvezőtlen színben tüntesse fel.

Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.


7.§


Záró rendelkezésekE  rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba.


Galambok, 2008. december 03.
dr. Varga Éva s.k.

Kiss-Tóth László s.k.

körjegyző

polgármester
Kihirdetve: 2008. december 03.


dr. Varga Éva

körjegyző

[1]

Módosította: 15/2015.(IX.30.) sz. ör. 1.§-a

[2]

Módosította: 9/2010.(IX.16.) sz. ör. 1.§-a

[3]

Módosította: 15/2015.(IX.30.) sz ör. 2.§-a

[4]

Módosította: 15/2015.(IX.30.) sz ör. 3.§-a

[5]

Módosította: 15/2015.(IX.30.) sz. ör. 4.§-a