MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2017. (III.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 03. 21

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017.(III.20.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település­rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a partnerségi egyeztetés szabályairól a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §

A nyilvánosság és közösségi ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepció (továbbiakban: koncepció), az integrált településfejlesztési stratégia (továbbiakban stratégia), valamint a településképi arculati kézikönyv (továbbiakban: kézikönyv), továbbá a településképi rendelet és a településrendezési eszközök készítését, módosítását a polgármester partnerségi egyeztetés útján egyezteti a településen, továbbá a tervezési területen és hatáskörnyezetében érintettekkel (továbbiakban partnerek).

2. A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre

2. §

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek:

a)  a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult személy

b)  valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható maglódi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és maglódi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c)  valamennyi maglódon működő civil szervet,

d)  valamennyi Maglódon működő elismert egyház.

3. A partnerségi egyeztetésben részt vevők tájékoztatásának módja és eszközei

3. §

(1)  Az önkormányzat a partnerek tájékoztatása céljából külön önálló menüpontot biztosít a város hivatalos honlapján (www.maglod.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendő dokumentumok elhelyezése érdekében.

(2)  A Partnerek a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről, módosításáról a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település­rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.r.) 29/A (3) pontja szerint a tájékoztatási- és véleményezési szakaszban hirdetmény útján az alábbi eszközökön keresztül értesülnek:

a)  a város hivatalos honlapján,

b)  lehetőség szerint a Maglód Újságban,

c)  a városháza épületében lévő hirdetőn

d) esetenként lakossági fórumon.


4. Az egyeztetésben részt vevők javaslatai és véleményei közlésének módja

4. §

(1)  A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek a felhívásban meghatározott határidőig írásos javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

a)  a Polgármesteri Hivatal címére (2234 Maglód, Fő utca 12.) történő megküldéssel vagy

b)  elektronikus levélben történő megküldéssel a felhívásban meghatározott e-mail címre, amennyiben a felhívás ilyet tartalmaz.

(2)  A partnerek a Korm.r. szerinti tájékoztatási szakaszban, a kihirdetéstől számított 21 napon belül a 4. §-ban rögzítettek szerint jelezhetik részvételi szándékukat.

(3)  A partnerek a Korm.r. szerinti véleményezési szakaszban a közzétett településrendezési eszközzel kapcsolatban a meghirdetett eljárási típusnak megfelelő, a Korm. rendeletben meghatározott minimális határidőn belül 4. § szerint fejthetik ki a dokumentációval kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményüket, észrevételeiket, valamint a jogszabályhely megjelölésével a jogszabályon alapuló véleményüket.

5. Az egyeztetésben részt vevők javaslatainak és véleményeinek kezelése

5. §

(1)  A beérkezett javaslatok, vélemények, az ezekre adott válaszok és kapcsolódó iratok dokumentálásáról és nyilvántartásáról gondoskodni kell.

(2)  A beérkezett javaslatokra, véleményekre választ kell adni, amely el nem fogadott javaslat vagy vélemény esetén indokolást is tartalmaz. A javaslatok, vélemények elfogadására illetve el nem fogadására valamint mindezek indokolására a tervező válaszokban javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismerteti.

(3) A válaszokról a Képviselő-testület a Korm.r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott határozathozatalával egyidejűleg dönt.

(4)  A vélemények tisztázása érdekében az önkormányzat a partnerekkel további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.          Az egyeztetés módja lehet (az Önkormányzat döntése alapján) helyben szokásos fórum vagy meghívásos tárgyalás.

(5)  Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

(6)  Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az Önkormányzat feltölti a 3. § (1) bekezdés szerinti helyre, és erről hirdetményt jelentet meg a város hivatalos honlapján.

(7)  A véleményezési szakasz lezártával a Partnerek további vélemény alkotásra nem jogosultak.

6. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök
nyilvánosságát biztosító intézkedések

6. §

(1)  Az Önkormányzat az elfogadott koncepciót, stratégiát, településrendezési eszközt, valamint kézikönyvet és településképi rendeletet közzététel céljából a megalkotását vagy elfogadását követő 15 napon belül teljes terjedelmében feltölti a 3. § (1) bekezdés szerinti helyre.

(2)  A (1) bekezdés szerinti intézkedésről a polgármester hirdetményt tesz közzé:

a)  a város hivatalos honlapján,

b)  lehetőség szerint a Maglód Újságban, és

c)  a városháza épületében lévő üveges hirdetőben.


7. Záró rendelkezések

7. §

(1)  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2013.(V.27.) önkormányzat rendelet.

                   Tabányi Pál                                                                            Margruber János
                  polgármester                                                                                    jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. március 20.

            Margruber János