Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 01 - 2017. 06. 01

Regöly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében, 39.§ (2) bekezdésében és 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.Módosító rendelkezések

1. §


(1) A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.


(2) A település teljes közigazgatási területén a települési hulladék összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, mint közszolgáltatást, valamint a szelektív és zöld hulladékgyűjtést a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai utca 39.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi, mint kizárólagos közszolgáltató.Záró rendelkezések

2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                    Kelemen Csaba                                                             Kis-Fehér Katalin

                      polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 31.


                                                                                                            Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző