Regöly Község Önkormányzata

REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2014. 02. 26 - 2015. 05. 29

Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 111. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Regöly Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:


1.§

(1) Regöly Község Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi


a) költségvetési bevételi előirányzatát                                            170.939 E Ft-ban

b) költségvetési kiadási előirányzatát                                            179.939 E Ft-ban

c) költségvetési hiányát                                                                        9.200 E Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit                                       9.200 E Ft-ban

     ebből működési költségvetési egyenlegét                                     7.332 E Ft-ban

     felhalmozási költségvetési egyenlegét                                          1.868 E Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadásait                                               0 E Ft-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét                                    179.939 E Ft-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét                                    179.939 E Ft-ban


állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi

a) helyi adó bevételének összege: 10.000 eFt,

b) állami támogatások összege 75.041 eFt,

c) a támogatás értékű bevételek összege 65.735 eFt. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök: 230 eFt.

(4) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2014. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 3. és 4. melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete,

c) a céltartalékot e rendelet 1. melléklete

tartalmazza.

2.§

 Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ideértve az önkormányzati hivatalt is - 2014. évi

a) engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. és 6. melléklet,

b) költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 5. és 6. melléklete, költségvetési bevételei, kiadásai részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, részletezésben az 5.1, 5.2, 6.1 és 6.2 melléklete

tartalmazza.

3. §

Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 9.200 eFt, melyből

 1. a működési hiány 7.332 eFt


 1. a felhalmozási hiány 1868 eFt.

4. §

 (1) Az Önkormányzat a 3. § szerinti költségvetési

a.)     működési hiány finanszírozásáról

b.)     felhalmozási hiány finanszírozásáról

a 2013. évi pénzmaradvány igénybevételével gondoskodik.


5. §


 (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(6) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió forintot meghaladja.

(7) A képviselő-testület félévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(8) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2014. évben az Önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 Ft összegig vállalható kötelezettség.


6.§


 1. Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmát elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani, a kifizetéseket utalással kell teljesíteni, a készpénzkímélő megoldások között a bankkártyás fizetési móddal kell élni.
 2. Készpénzben történő kifizetések jogcímei:
 1. személyi juttatások (megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak)
 2. elszámolásra kiadott összegek (kiküldetés, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség)
 3. készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése
 4. reprezentációs kiadások
 5. kiküldetési kiadások
 6. kisösszegű szolgáltatási kiadások
 7. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

7.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 2.1 és 2.2 melléklet: Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

b) 7. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

d) 8. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi a közvetett támogatások kimutatása

e) 9. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve

f) 10. melléklet: Térítési díjak


                 Kövér István                                                                  Budainé Vajk Ildikó

                 polgármester                                                                             jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 25.                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                jegyző