Regöly Község Önkormányzata

REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Hatályos: 2014. 02. 05 - 2016. 10. 06

Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja


 1. § (1) Jelen rendelet célja:


 1. Regöly község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel;


 1. a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


(2)  A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy


 1. a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen;


 1. biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.


(3)  Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.2. A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet hatálya a települési szilárd hulladék kezelése szempontjából kiterjed Regöly község teljes közigazgatási területére, valamennyi ingatlantulajdonosára és használójára (a továbbiakban: Tulajdonos), függetlenül attól, hogy a Tulajdonos természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a lakossági és intézményi fogyasztásból, felhasználásból, szolgáltatásból, továbbá az ingatlanok, köz- és zöldterületek tisztántartásából származó szilárd hulladékok (a továbbiakban: települési szilárd hulladék) kezelésére. Nem terjed ki a termelési- és veszélyes hulladékokra.


(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem terjed ki a rendelet hatálya arra a gazdálkodó szervezetre, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, ha a tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje


3. § (1) Regöly Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9., (a továbbiakban: Közszolgáltató) amely kötelező közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján.


(2) A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.


(3) Közszolgáltató a szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és létesítményeivel, részben a Dél-Balaton és a Sióvölgye Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási Program keretében beszerzett, és a Közszolgáltató részére átadott eszközökkel, berendezésekkel, illetve létesítmények használatával tesz eleget.


(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása a Cikói Hulladékkezelő Központ területén történik.


4. § (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is.


(2) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a Közszolgáltató végezhet. A közszolgáltatás ellátásához Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére.


(3) Szüneteltethető a komplex helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék sem keletkezik.


(4) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét a tulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak.


(5) Ha a szünetelés (3) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a Szolgáltatónak haladéktalanul köteles azt bejelenteni.


(6) A szolgáltatási díj megfizetése alól havi 50 % díjkedvezmény illeti meg a következő ingatlanok tulajdonosait:

 • Dózsa György utcai ingatlanok;
 • Batthyány utca 61.
 • Zrínyi utca 13.

Az éves díj 25 %-os kedvezménye illeti meg a következő ingatlanok tulajdonosait:

 • Vas Gereben utca 4, 15, 21.

(7) A komplex helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosát terhelő díj magában foglalja a rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti hulladék elszállításának díját is.


(8) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 4. § (3) bekezdése alapján szünetelt.


(9) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.


(10) A tulajdonos e rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott települési szilárd hulladékot a Szolgáltató igénybevétele nélkül is elszállíthatja a kijelöléssel és hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító-helyre.


(11) Az évi egyszeri lomtalanításon felüli és a 2. § (2) bekezdése alá tartozó hulladékot eseti megrendelés alapján a tulajdonos a települési szilárd hulladék elszállítására jogosult Szolgáltatóval vagy saját maga is elszállíttathatja.4. A Képviselő-testület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai


5. § A Képviselő-testület feladata különösen:


 1. a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése;


 1. a Közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése;


 1. a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogkörök gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése;


 1. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása;


 1. a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Közszolgáltató tevékenységének segítése;


 1. a kötelező közszolgáltatással és a Közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok évenkénti értékelése;


 1. módszerek kidolgozása a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére, a szelektív gyűjtés szélesebb körű bevezetésének támogatása.5. A feleknek a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogai és kötelezettségei


6. § (1) A Tulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni, annak végrehajtásában jelen rendeletben meghatározott módon és mértékben közreműködni.


(2) A települési szilárd hulladék elszállítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevételével a Tulajdonos, és a Szolgáltató között közszolgáltatási szerződés jön létre, amellyel kapcsolatosan a feleknek a (3)-(15) bekezdésekben foglalt jogai és kötelezettségei állnak fenn.


(3) A közszolgáltatás díját, közszolgáltatási szerződés keretében a Tulajdonos kéthavonta egyenlő részletekben közvetlenül fizeti meg a Közszolgáltató részére, a Közszolgáltató által kibocsátott számla alapján.


(4) Közintézmények kivételével a Tulajdonosok az általuk termelt szilárd hulladék gyűjtésére kötelesek szabványos, a szolgáltató szállítójárművéhez rendszeresíthető hulladékgyűjtő edényt biztosítani.


(5) Az Önkormányzat igény szerint, ellenszolgáltatásért a településen működő gazdálkodó szervezetek részére bérleti szerződés keretében 1,1 m3 űrtartalmú konténeres edényt biztosít, amelynek bérleti díját azok a (3) bekezdés szabályai szerint fizetik meg.


(6) A hulladékgyűjtő edény javításáról, pótlásáról, tisztántartásáról és fertőtlenítéséről az edényzet tulajdonosa, bérlője köteles gondoskodni.


(7) A hulladékgyűjtő edényzetbe nem szabad olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a Közszolgáltató dolgozóinak testi épségét, egészségét vagy alkalmas a szállítójármű megrongálására (pl. mérgező-, folyékony-, égő-, parázsló anyag).


(8) A hulladékgyűjtő edény az ingatlanon belül helyezhető el. Az ingatlanon belül elhelyezett hulladékgyűjtő edényt az ingatlantulajdonos, illetve a használó a szállítás napján 8 óráig köteles az ingatlan elé, a közterület tehergépkocsival megközelíthető részére közúti és gyalogosforgalmat nem zavaró módon kihelyezni, ahol a Szolgáltató a hulladékot átveszi. Az ingatlantulajdonos (használó) a kiürítést követően, de legkésőbb 16 óráig köteles az edényeket ingatlanán belül elhelyezni. Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edényzet közterületen nem tárolható, kivéve ha elhelyezése csak közterületen lehetséges.


(9) A Közszolgáltató a háztartási hulladékot legalább hetente egyszer, az 1,1 m3-es konténerben tárolt hulladékot kéthetente gyűjti össze. A háztartási hulladék elszállításának hetente ugyanazon a napon kell történnie és lehetőleg ugyanabban az időpontban. Ezen rendelkezés az ünnepnapokon történő szállításra is vonatkozik.


(10) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a kommunális adóra történő bejelentkezését követően a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli.


(11) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra, vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.


(12) Az ürítést úgy kell elvégezni, hogy az edényzet a természetes elhasználódáson túli sérülést ne szenvedjen.


(13) A települési szilárd hulladék gyűjtése, ürítése, szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék se a szállítójárműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródjon szét, ne porozzon és egyéb módon a környezetet ne szennyezze.


(14) Amennyiben a hulladékgyűjtő edények megközelítése a rossz útviszonyok miatt nem lehetséges, a hulladék elszállítását a szolgáltató szüneteltetheti, azonban a megközelíthetőség biztosítása után köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.


(15) A Közszolgáltató köteles az elszállított hulladék szakmai és a környezetvédelmi szabályokat megtartó módon történő ártalmatlanításáról gondoskodni.


(16) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.


(17) A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.6. A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése


7. § (1) A Közszolgáltató a Regöly község közigazgatási területén gyűjtött és átvett, közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladékot kizárólag erre a célra létesített hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja.


(2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) az ingatlantulajdonos a lakossági hulladék szigeteken közvetlenül is elhelyezheti. A gyűjtőhelyek kijelölését a Képviselő-testület, felügyeletét a Közös Hivatal látja el.7. A közszolgáltatás díja


8. § (1) Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata. Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedény egyszeri ürítési díja.


(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.


(3) A Közszolgáltató a számlát az önkormányzat és gazdálkodó szervezetek részére havonta küldi meg.


8. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek


9. § (1) A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) és a zöld hulladék gyűjtéséről (lombtalanítás) a Közszolgáltató évi 1-1 alkalommal, külön egyeztetett időpontokban, gondoskodik, mely térítésmentes. További lomtalanítás(ok) szervezése esetén azok elvégzéséről a Közszolgáltató az Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik. Az akcióról a Közszolgáltató és az Önkormányzat közösen tájékoztatja a lakosságot.


(2) Gazdálkodó szervezetek és díjfizetés szempontjából azonos szervek az (1) bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe.


(3) A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a rendszeresített gyűjtési helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.9. Záró rendelkezések10. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint a folyékony hulladék gyűjtéséről és ártalmatlanításáról szóló 2/1999. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete.


(3) „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”


                  Kövér István                                                                    Budainé Vajk Ildikó

                  polgármester                                                                               jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 4.                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző