Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2009.(IV.16.) rendelet módosításáról.

Hatályos: 2018. 04. 01 - 2018. 04. 01




Pápakovácsi község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete a

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2009.(IV.16.) rendelet módosításáról.



Bevezetés


Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápakovácsi település közigazgatási területére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt) 114. §(1) bekezdésében, 115. §. (3) (7) és (10) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény. 13. § (1) bekezdés 8/pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a szociális étkeztetésért, mint szociális alapszolgáltatásért fizetendő térítési díj és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2009. (IV.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:



1.§.


A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.



2. §.


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Pápakovácsi 2018. március 26.



Burghardt Ferenc Bóka Istvánné

polgármester jegyző



A rendelet kihirdetve:

2018. március 29.


Bóka Istvánné

jegyző







  1. melléklet a 2/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez


A szociális étkeztetés díja 2018. április 1-től (Ft/adag)




Önköltség és normatív hozzájárulás különbözete

ft/adag

Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj Ft/adag

615-220 Ft/adag

395 ft/adag

395 Ft/adag