Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 28

Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésérőlPápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. §. (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Közös Hivatalra.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:


 1. költségvetési és finanszírozási bevételét 164.686.801 Ft-ban48

aa) működési költségvetési bevételét 132.376.526 Ft-ban 49

ab) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 28.488.770 Ft-ban

ab) belföldi finanszírozási bevételét 3.821.505 Ft-ban50 1. költségvetési kiadását 191.318.866 Ft-ban 51


ba) működési költségvetési kiadását 145.914.115 Ft-ban 52

ebből:

- személyi jellegű kiadások 49.952.727 Ft-ban 53

- munkaadókat terh. járulékok 10.202.541 Ft-ban 54

- dologi kiadások 45.853.907 Ft-ban 55

- ellátottak pénzbeli juttatása 3.667.941 Ft-ban 56

- egyéb működési célú kiadások 31.828.074 Ft-ban 57

- tartalék 4.408.925 Ft-ban 58


bb) felhalmozási költségvetési kiadását 41.414.730 Ft-ban59

ebből:

- a felújítások előirányzatát 36.450.229 Ft-ban 60

- a beruházások előirányzatát 4.964.501 Ft-ban 61


bc) finanszírozási kiadások 3.990.021 Ft-ban 62


 1. költségvetési egyenlegének összegét: - 26.632.065 Ft-ban állapítja meg


 1. a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 26.632.065 Ft .


 1. a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége, valamint többéves kihatással járó döntése az önkormányzatnak nincs.


 1. a tartalék összegét 4.408.925 Ft-ban63 hagyja jóvá, melyből

 • általános tartalék 4.258.925 Ft 64

 • céltartalék 150.000 Ft

 1. az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 12 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben hagyja jóvá.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2.melléklet részletezi.


(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.


(5) Intézményi térítési díjak

a) iskola 655 Ft

- tízórai: 123 Ft

- ebéd: 409 Ft

- uzsonna: 123 Ft


b) iskola ebéd speciális étkeztetés 309 Ft


c) óvoda: 532 Ft

- tízórai 90 Ft

- ebéd 352 Ft

- uzsonna 90 Ft(6) Minden önkormányzati képviselő (beleértve a polgármestert is) 30.000 Ft összegű éves képviselői kerettel rendelkezik, amely céltartalékként került megtervezésre. A képviselői keret a képviselő által megjelölt bármilyen célra felhasználható.


(7) A képviselői keret felhasználásának szabályai:

 • több képviselő kerete összevonható és a képviselők együttesen is rendelkezhetnek az összevont keret felhasználásáról

 • a felhasználás előtt a képviselő(k) a polgármesterrel egyeztetnek a megvalósítandó célról annak megvalósíthatóságáról és pénzügyi ütemezéséről

 • a képviselők írásban rendelkeznek a keret felhasználásáról

 • a hivatal a polgármester közreműködésével megvalósítja a képviselő által megjelölt célt, feladatot és nyilvántartja a képviselői keret felhasználását.


A költségvetés részletezése

3. §


 1. Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet mutatja be.

 2. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4.melléklet mutatja be.

 3. A költségvetési hozzájárulásokat az 5.melléklet mutatja be.

 4. A céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 6.melléklet szerint fogadja el.

 5. Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 7.melléklet szerint fogadja el.

 6. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat az ASP pályázattal kapcsolatban rendelkezik (2016. évben kapott támogatás: 6.000.000 Ft), melynek 2018. évet terhelő kiadását a 9.sz.melléklet mutatja be.

 7. A Képviselő-testület a kiadások között 4.408.925 Ft tartalékot állapít meg, melyből általános tartalék 4.258.925 Ft, céltartalék 150.000 Ft. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése

4. §


(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8.1-8.2. mellékletek szerint határozza meg.


(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.


A 2018. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

5. §


 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 1. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


 1. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a jogszabályban meghatározott mértékben (38.650 Ft) állapítja meg.


 1. A Közös Hivatal dolgozóinak cafeteria-keretét bruttó 200 E Ft/fő/év összegben határozza meg.


 1. Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 6 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.


 1. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


 1. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
6. §


 1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


 1. A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


 1. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


 1. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


 1. Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.


A gazdálkodás szabályai

7. §


 1. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


 1. A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.


 1. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.


 1. A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §


 1. Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

 2. A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.Átmeneti gazdálkodás

9. §


 1. Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2018. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


 1. A polgármester a 2018. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.Záró rendelkezések

10. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Pápakovácsi, 2018. február 07.Burghardt Ferenc sk Bóka Istvánné sk.

polgármester jegyzőZáradék

A rendelet kihirdetve:

Pápakovácsi, 2018. február 20.

Bóka Istvánné sk

jegyző1-19 Módosítva Pápakovácsi Község Önkormányzat 6/2018.(IX.19.) önkormányzati rendelete alapján.

Hatályos: 2018. szeptember 20-tól.

20-28 Módosítva Pápakovácsi Község Önkormányzat 8/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete alapján.

Hatályos: 2018. október 27-től

29-47 Módosítva Pápakovácsi Község Önkormányzat 9/2018.(XII.3.) önkormányzati rendelete alapján.

Hatályos: 2018. december 4-től

48-64 Módosítva Pápakovácsi Község Önkormányzat 6/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete alapján.

Hatályos: 2019. május 28-tól