Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 23

 
Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testületének

 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésérőlPápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének -  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápakovácsi Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


 A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalra.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:


 1. költségvetési bevételét                                                                          139.246.321 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét                            139.246.321 Ft-ban


 1. költségvetési kiadását                                                                            189.596.321 Ft-ban


 ba) működési költségvetési kiadását                             142.679.395 Ft-ban

ebből:

 - személyi jellegű kiadások                                 57.724.000 Ft-ban

- munkaadókat terh. járulékok                               7.982.000 Ft-ban

- dologi kiadások                                                    41.112.112 Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása                                 4.653.000 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadások                                    30.590.500 Ft-ban

- tartalék                                                                       617.783 Ft-ban


bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                     42.379.426 Ft-ban

ebből:

 - a felújítások előirányzatát                                  42.379.426 Ft-ban


bc) finanszírozási kiadások                                              4.537.500 Ft-ban


 1. költségvetési egyenlegének összegét: - 50.350.000 Ft-ban állapítja meg


 1. a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 50.350.000 Ft


 1. a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége, valamint többéves kihatással járó döntése az önkormányzatnak nincs.


 1. a tartalék összegét 617.783 Ft-ban hagyja jóvá, melyből
 • általános tartalék             467.783 Ft
 • céltartalék                          150.000 Ft
 1.  az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 12 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben hagyja jóvá.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2.melléklet részletezi.


(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.


(5) Intézményi térítési díjak

            a) iskola                                                                    831 Ft

            - tízórai:                     156 Ft

- ebéd:                       519 Ft

- uzsonna:                156 Ft


b) iskola ebéd speciális étkeztetés                      309 Ft


            c) óvoda:                                                                  676 Ft

                        - tízórai          114 Ft

                        - ebéd            448 Ft

                        - uzsonna     114 Ft          (6) Minden önkormányzati képviselő (beleértve a polgármestert is) 30.000 Ft összegű éves képviselői kerettel rendelkezik, amely céltartalékként került megtervezésre. A képviselői keret a képviselő által megjelölt bármilyen célra felhasználható.


(7) A képviselői keret felhasználásának szabályai:

 • több képviselő kerete összevonható és a képviselők együttesen is rendelkezhetnek az összevont keret felhasználásáról
 • a felhasználás előtt a képviselő(k) a polgármesterrel egyeztetnek a megvalósítandó célról annak megvalósíthatóságáról és pénzügyi ütemezéséről
 • a képviselők írásban rendelkeznek a keret felhasználásáról
 • a hivatal a polgármester közreműködésével megvalósítja a képviselő által megjelölt célt, feladatot és nyilvántartja a képviselői keret felhasználását.


A költségvetés részletezése

3. §


 1. Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet mutatja be.
 2. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4.melléklet mutatja be.
 3. A költségvetési hozzájárulásokat az 5.melléklet mutatja be.
 4. A céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 6.melléklet szerint fogadja el.
 5. Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 7.melléklet szerint fogadja el.
 6. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.
 7.  A Képviselő-testület a kiadások között 617.783 Ft tartalékot állapít meg, melyből általános tartalék 467.783 Ft, céltartalék 150.000 Ft. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése

4. §


 (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8.1-8.2. mellékletek szerint határozza meg.


(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.


A 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

5. §


 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 1. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


 1. A Közös Hivatal dolgozóinak cafeteria-keretét bruttó 200 E Ft/fő/év összegben határozza meg.


 1. Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.


 1. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


 1. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


6. §


 1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


 1. A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


 1. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


 1. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


 1. Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.A gazdálkodás szabályai

7. §


 1. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


 1. A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.


 1. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.


 1. A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §


 1. Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 1. A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.


Átmeneti gazdálkodás

9. §


 1. Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2021. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


 1. A polgármester a 2021. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.Záró rendelkezések

10. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


 Pápakovácsi, 2021. február 15.


Burghardt Ferenc                           Kissné Szántó Mária

 polgármester                                            jegyzőZáradék

 A rendelet kihirdetve:

Pápakovácsi, 2021. február 22.


Kissné Szántó Mária

         jegyző

Mellékletek