Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 10. 01

Pápakovácsi      Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairólPápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. A rendelet célja, hatálya

1. §

 1. A rendelet célja, hogy az önkormányzat   – a belügyminiszter   Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. . törvény 3. melléklet 1.8 pont  “a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert   szociális célú tüzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről.
 2. A rendelet hatálya Pápakovácsi   község közigazgatási területén lakcímmmel rendelkező, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Szt.)  3.§-ában meghatározott személyekre terjed ki. 1. A támogatás feltételei

2.§


 1. Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult.
 2. Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tüzifát biztosíthat

a.) annak a személynek, aki az Szt. szerinti

 1. aktív korúak ellátására
 2. időskorúak járadékára jogosult,

      b.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

     c.) azoknak a családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az                 öregségi nyugdíjminimum  250  %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő                    családnál a 300  %-át.

(3) A (2) bekezdés a-b pontjában jogosultak előnyben részesülnek a tüzifa osztás során.

(4) A (2) bekezdés c.) pontjában jogosultak esetén a család rendkívüli élethelyzete okán a meghatározott jövedelemhatártóla képviselő-testületméltányosságból eltérhet.

(5) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tüzifa adható.

(6) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzifa juttatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, a tüzifa rászorulóhoz történő eljuttatását biztosítja. 1. A támogatás igénylésének menete

3.§.

 1. A támogatás megállapítása kérelemre indul.
 2. A kérelmet – a rendelet 1. mellékletében szereplő nyomtatványon – a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani, csatolva a jogosultságot megalapozó iratokat, igazolásokat.
 3. A kérelmeket 2020. október 15-ig  lehet benyújtani, a kérelmek  elbírálása a képviselő-testület hatásköre.
 4. A tüzifa átvételét a  jogosult a 2. mellékletben szereplő átvételi elismervényen aláírásával igazolja. 1. Záró rendelkezés

4.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. április 15. napján hatályát veszti.Burghardt Ferenc                                                                           Kissné Szántó Mária

polgármester                                                                                               jegyző           
A rendelet kihirdetve:

2020. szeptember 30.Kissné Szántó Mária

jegyző