Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 07. 01

Pápakovácsi Község  Önkormányzat

Képviselő-testületének

6/2017(VI.30.) önkormányzati rendelete


a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól

Pápakovácsi Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 8. § vonatkozásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 19.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. §

E rendelet célja, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban: fejlesztési, rendezési és településképi eszközök elkészítésére, módosítására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítsa a véleményező partnerek szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.


2. A partnerek köre

2. §

(1) Az egyeztetésben részt vevő partnerek köre valamennyi eljárás során a település  közigazgatási területén

1. állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, illetve ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek

2. székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozók, gazdálkodó szervezetek

3. működő elismert egyházak, civil és érdekképviseleti szervezetek

(2) A fejlesztési és rendezési eszközök készítése, módosítása során az eljárási szakaszhoz (1. melléklet) tartozó hirdetményben meghatározott határidőn belül a partneri adatlapon (2. melléklet) bejelentkezett partnerek tekinthetők érintett résztvevőnek.

(3) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a jogosultságot, a partner nevét, képviselőjét, címét/székhelyét, e-mail címét (ha van) és telefonszámát (ha van) (továbbiakban együtt: pontos adatok).


II. Fejezet

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei

3. §


(1)Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációkat megjeleníti az 1. melléklet szerinti módon

1. közterületen elhelyezett hirdető felületen

2. www.papakovacsi.hu honlapon,

3. lakossági fórumon.

(2) A lakossági fórum helye és ideje az (1) bekezdés 1., 2.,  pontja szerint kerül meghirdetésre a lakossági fórum előtt legalább 8 nappal.

(3) Amennyiben az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé a (2) bekezdés szerinti közzétételét, úgy a hirdetményben meg kell jelölni, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.

(4) A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Pápakovácsi Közös Önkormányzati  Hivatalban átvehető partneri adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében. A lakossági fórumon a szóban elhangzott érdemi véleményt tartalmazó jegyzőkönyvben rögzítettek kerülnek dokumentálásra az egyeztetési eljárásban.

(5) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a jogosultságot, a partner nevét, képviselőjét, címét/székhelyét, e-mail címét (ha van) és telefonszámát (ha van).  Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.

(6) A partneri adatlapon történő észrevételt és javaslatot a partnerek a közzétett tájékoztató/hirdetmény alapján a hirdetmény megjelenésének napjától a hirdetményben meghatározott határidőig tehetik meg

1. a papír alapú adatlap Pápakovácsi Közös Önkormányzati  Hivatal címére ( 8596 Pápakovácsi Fő utca 19.) történő megküldésével, leadásával,

2. az adatlap elektronikus levélben történő megküldéssel a papakovacsi@globonet.hu email címre.
2.A partnerek véleményeinek, javaslatainak kezelése, dokumentálása, nyilvántartása

4. §

(1) A partnerek a fejlesztési és rendezési eszközök készítése, módosítása során a hirdetményben meghatározott határidőig, a Kormányrendeletben meghatározott eljárási szakaszokban a dokumentációkról írásos észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

- az előzetes tájékoztatási szakaszban a fejlesztési és rendezési eszközök kidolgozása előtt a készítés, módosítás szándékáról, melyről a 3. § szerint kapnak tájékoztatást a hirdetményben (3.melléklet),

- a véleményezési szakaszban és a végső véleményezési szakasz előtti véleményezési szakaszban a fejlesztési és rendezési eszközök elkészült tervezetéről, melyről a 3.§  szerint kapnak tájékoztatást a hirdetményben (4.melléklet).

(2) A nem partneri adatlapon, vagy nem pontos adatokkal, vagy határidőn kívül beérkezett, véleményeket, észrevételeket, javaslatokat figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A pontos adatokkal, határidőn belül bejelentkezett partnerektől a beérkezett javaslatokat, véleményeket (továbbiakban: érdemi észrevételek) a főépítész összesíti és a véleményezés alatt lévő dokumentáció ügyiratához csatolja.

(5) A hirdetményben jelölt határidő leteltét követően az érdemi észrevételeket a főépítész szakmai javaslat készítése céljából megküldi a véleményezésre közzétett dokumentum készítésével megbízott tervezőnek.

(6) A tervezői szakmai javaslat alapján a főépítész valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze.

 (7) A polgármester és a főépítész a beérkezett érdemi észrevételeket és az arra összeállított válaszokat ismerteti a Képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáróldönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.

(8) A Képviselő-testület (7) bekezdés szerinti döntését a 3.§-ban meghatározottak szerint közzé kell tenni. (5. melléklet)


3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

5. §

(1) A Közös Önkormányzati  Hivatal az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában elhelyezve meg kell őrizni.

(2) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, az Önkormányzat főépítésze – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként- ennek tényét írásban rögzíti és ez esetben a Képviselő-testület döntésére nincs szükség.

(3) A Képviselő-testület – állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat főépítészének – döntése feltöltésre kerül a honlapra.


4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések

6. §

(1) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszköz jóváhagyásának kihirdetését követő 10 napon belül a Közös Önkormányzati  Hivatal az elfogadott fejlesztési és rendezési eszközt teljes terjedelmében feltölti az önkormányzat  honlapjára (5. melléklet)

(2)Az intézkedésről felhívást kell közzétenni a 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján.


III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

Pápakovácsi 2017. június 19.


Burghardt Ferenc                                                                              Bóka Istvánné

polgármester                                                                                     jegyző A rendelet kihirdetve:

2017. június 30.


Bóka Istvánné

jegyző