Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 1/2020 (II.21.)

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 21

 KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2020. (II.21.) számú rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

1.160.599.481 Ft

Költségvetési bevétellel

1.160.599.481 Ft

Költségvetési kiadássalállapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az önkormányzatok rendkívüli támogatás pályázat benyújtását rendeli el.

(6)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik.3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez. (3. melléklet).

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez. (5. melléklet).     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. és 10. mellékletek szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)   Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2%-áig, vállalható kötelezettség.

(5)   Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

 (6)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az ötmillió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7)   A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(10) A működési pályázat döntéséig a 2020. évi dologi költségek 5%-os zárolása szükséges.5. § Az előirányzatok módosítása

 1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.00 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3)   A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4)   A polgármesteri hivatal köztisztviselői és ügykezelői a Kttv. 151. § (1) bekezdése alapján Cafeteria juttatásra jogosultak, melynek összege: bruttó 200.000 Ft/év. A képviselő-testület a költségvetésben bruttó 200.000 Ft/év juttatást biztosít az önkormányzat 066010, 066020, a könyvtár (066044) és a közművelődési (082092) COFOG kódon szereplő dolgozók részére. A juttatás igénybevételéről és elszámolásáról az SZJA törvény előírásai figyelembevételével külön kell rendelkezni.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr alkalmazásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.8. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)   Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.

(2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az I/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet.


...........................................

...........................................

jegyző

polgármester
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 1/2020. (II.21.)

rendeletének indokolása

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2020. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2020. február 15-e.


Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek.


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2020. évi költségvetési rendeletét. A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.I.


A költségvetés-politika céljai és kereteiAz önkormányzat költségvetési politikája 2020-ban is elsődlegesen a megfontolt és takarékos gazdálkodás, szoros együttműködés az intézmények vezetőivel, biztonságos és átlátható működés, amely elősegíti az önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitását. A kötelező feladatok ellátásának biztosítása, a folyamatban lévő és induló beruházások megvalósítása, a szükséges források biztosítása. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésre kell fordítani működési feladat ebből nem finanszírozható. Ezek alapján terveztük meg kiadási és bevételi előirányzatainkat.


II.


A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi kereteiÁltalános szabály szerint költségvetési támogatás törvény, kormányrendelet, a Kormány egyedi határozata vagy támogatási igény alapján nyújtható. A támogatási igény lehet pályázat vagy kérelem.

A támogatás igénybevételének feltételei, a támogatási igény benyújtója megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.

A költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.

Az Áht. szerint a helyi önkormányzat az általános működési támogatását és az ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a Kincstár útján igényli, módosítja és mondja le.

A kincstár ellenőrzi a támogatások igénylésének és módosításának megalapozottságát, és a KET szerint eljárva, kötelezi az önkormányzatot – legkésőbb a költségvetési év október 15-ig -, hogy a mutatószámokat módosítsa.

A helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában számol el a számára a költségvetési évben folyósított támogatásokkal.
III.


Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai


Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzata, 1.160.559.481  Ft.

A bevételek és kiadások jogcímenkénti (működési és felhalmozási) megoszlását az 1.1 melléklet tartalmazza.
IV.


Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai


A rendelet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. Tartalmazza összevontan Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A kötelező és önként vállalt feladatok bevételi és kiadási előirányzatai, amelyben az Önkormányzat és a Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha bevételei és kiadásai lettek meghatározva a 1.2 mellékletben szerepelnek. Az államigazgatási feladatoknál a polgármesteri hivatal költségvetése található (1.4 sz. melléklet.) A rendelet tartalmazza tételesen az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Ficánka Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha működési és felhalmozási bevételeinek előirányzatát és a kiadások (személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, beruházások, felújítások) előirányzatait.
V.


A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése


A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az önkormányzatok rendkívüli támogatás pályázat benyújtását rendeli el.VI.


A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.A felhalmozási hiány finanszírozása esetében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

VII.


Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza 1. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


 1. A közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a költségvetési rendelet 3. tájékoztató táblája tartalmazza.


 1. Az előirányzat felhasználási terv 2020. évre a 4. tájékoztató táblázatban található.


 1. Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, a 7. tájékoztató mellékletben szerepelnek.

 RÉSZLETES INDOKOLÁSA rendelet1. §-hoz


A rendelet szervi hatályát rögzíti.2. §-hoz


Meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások főösszegét, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, a költségvetési egyenleget, a belső és külső finanszírozási bevételt, valamint a finanszírozási bevételi és kiadási összeget.
3. §-hoz


A költségvetés részletezését tartalmazza, a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák. Részletezi, hogy az önkormányzat 2020. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez. Itt szerepelnek az önkormányzati beruházások és felújítások részletes összegeit tartalmazó mellékletek (6. és 7. mellékletek). Szintén itt kerül megállapításra, az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai (8. melléklet) Valamint itt szerepel az engedélyezett létszámkeret.


4.-7. §-hoz


Ez a rész a 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályait részletezi. Itt kerül megállapításra a köztisztviselői illetményalap, a költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg. Itt kerülnek meghatározásra az Önkormányzat, a Polgármester, Jegyző a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat intézményeinek költségvetésében jóváhagyott bevételek, kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörök, feladatok és a gazdálkodás folyamán betartandó szabályok. Ebben a részben rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos képviselő-testületi és polgármesteri hatásköröket.8. §-hoz


Hatályba léptetés időpontját, valamint a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezés időpontját tartalmazza.

                        Belicza László                                       Pisákné Páll Ilona

                         polgármester                                         címzetes főjegyző                              

                   HATÁSVIZSGÁLATI LAPA jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.


A költségvetési rendelet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 1. Társadalmi hatások


A rendeletnek az újonnan megalkotott magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, hogy a Képviselő-testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen a döntéshozatalhoz és egyúttal az információs rendszer, az ellenőrzés követelményeinek is megfeleljenek az előterjesztések.


 1. Gazdasági, költségvetési hatások


A rendelet magában foglalja Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.


 1. Környezeti hatások


A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.


 1. Egészségügyi hatások


A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.


 1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások


 A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.


 1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


A jogrendszer egységességének biztosítása érdekében - a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében - indokolt a rendelet megalkotása.

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonással jár. 1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
                   
5

1.1. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

336 296 871

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

142 310 957

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 147 900

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

73 409 195

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 653 720

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

52 775 099

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

189 918 168

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

189 918 168

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

503 409 912

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

503 409 912

3.6.

   3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

58 530 600

4.1.

Építményadó


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó

35 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

600 000

4.5.

Gépjárműadó

9 200 000

4.6.

Telekadó


4.7.

Kommunális adó

13 000 000

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

730 600

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

57 043 209

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

20 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

17 145 180

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

135 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak

27 684 207

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 042 520

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 802

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek

10 500

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

15 400 721

6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése

15 400 721

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 160 599 481

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 160 599 481K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

641 788 848

1.1.

Személyi  juttatások

309 298 044

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

53 855 010

1.3.

Dologi  kiadások

213 952 294

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 883 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

30 800 000

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 000 000

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

26 800 000

1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

518 810 633

2.1.

Beruházások

503 721 502

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

482 701 600

2.3.

Felújítások

15 089 131

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 160 599 481

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 160 599 481
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)


1.2. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSKÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

257 850 026

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

63 864 112

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 147 900

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

73 409 195

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 653 720

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

52 775 099

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 970 607

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

181 970 607

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

503 409 912

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

503 409 912

3.6.

   3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

58 530 600

4.1.

Építményadó


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó

35 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

600 000

4.5.

Gépjárműadó

9 200 000

4.6.

Telekadó


4.7.

Kommunális adó

13 000 000

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

730 600

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

56 835 894

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

20 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 960 180

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

135 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak

27 684 207

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 026 007

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek

10 500

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

15 400 721

6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése

15 400 721

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 073 997 760

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 073 997 760K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

555 187 127

1.1.

Személyi  juttatások

242 709 113

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 884 960

1.3.

Dologi  kiadások

205 909 554

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 883 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

30 800 000

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 000 000

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

26 800 000

1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

518 810 633

2.1.

Beruházások

503 721 502

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

482 781 600

2.3.

Felújítások

15 089 131

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 073 997 760

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 073 997 760
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)


1.3. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

   3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)


4.1.

Építményadó


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó


4.6.

Telekadó


4.7.

Kommunális adó


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)


   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)


4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)


1.4. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

78 446 845

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

78 446 845

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 947 561

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 947 561

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

   3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)


4.1.

Építményadó


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó


4.6.

Telekadó


4.7.

Kommunális adó


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

207 315

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

185 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 513

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 802

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

86 601 721

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

86 601 721
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

86 601 721

1.1.

Személyi  juttatások

66 588 931

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 970 050

1.3.

Dologi  kiadások

8 042 740

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

86 601 721

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

86 601 721
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat


A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

336 296 871

Személyi juttatások

309 298 044

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

189 918 168

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

53 855 010

3.

2.-ból EU-s támogatás

42 730 941

Dologi kiadások

213 952 294

4.

Közhatalmi bevételek

58 530 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 883 500

5.

Működési bevételek

57 043 209

Egyéb működési célú kiadások

30 800 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök


Tartalékok


7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

641 788 848

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

641 788 848

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele


Likviditási célú hitelek törlesztése


16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


17.

   Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


18.

Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése


19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


21.

Egyéb


Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


22.

Váltóbevételek


Váltókiadások


23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)


Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)


25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

641 788 848

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

641 788 848

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó  hiány:

-

Bruttó  többlet:

-


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat


A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

503 409 912

Beruházások

503 721 502

2.

1.-ből EU-s támogatás

482 701 600

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

482 701 600

3.

Felhalmozási bevételek

15 400 721

Felújítások

15 089 131

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele


3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)


Egyéb felhalmozási kiadások


6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.

8.

9.

10.

11.Tartalékok


12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

518 810 633

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

518 810 633

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


14.

Költségvetési maradvány igénybevétele


Hitelek törlesztése


15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


16.

Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


17.

Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése


18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése


20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzügyi lízing kiadásai


21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.

Értékpapírok kibocsátása
24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

518 810 633

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

518 810 633

27.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó  hiány:

-

Bruttó  többlet:

-

3. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethezKállósemjén Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.


A

B

C

D

E

1.

                                -     

2.

                                -     

3.

                                -     

4.

                                -     

5.

                                -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                                -     

                                -      

                                -     

                                -     4. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáhozForintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2020. évi előirányzat


A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

               57 800 000   

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

               13 689 633   

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel


4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

               15 400 721   

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

                    730 600   

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

               87 620 954   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
5. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljaiForintban!

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása


A

B

1.2.3.4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

                                             -     

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.


6. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethezBeruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


Forintban!

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás   2019. XII. 31-ig

2020. évi előirányzat

2020. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése

31 914 400

2020

919 000

30 995 400


Kerékpárút fejlesztése Kállósemjén belterületén

355 729 408

2020

29 869 438

325 859 970


Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése (Péterhalom és Forrástanya utak aszfaltozása és árokásó beszerzése)

108 797 747

2020

56 897 719

51 900 028


Kállósemjén település területén bölcsőde létrehozása

160 000 000

2020

62 401 428

97 598 572


ÖSSZESEN:

656 441 555


150 087 585

506 353 970


7. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethezFelújítási kiadások előirányzata felújításonként


Forintban!

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás   2019. XII. 31-ig

2020. évi előirányzat

2020. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Közösségi tér felújítása Kállósemjénben (Egészségház emelet felújítása) Magyar Falu program

14 999 999

2020

164 868

14 835 131


ÖSSZESEN:

14 999 999


164 868

14 835 131

8. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás


Forintban!


Támogatott neve

Előirányzat


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek


bevételei, kiadásai, hozzájárulások 


EU-s projekt neve, azonosítója:*

A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015


Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás

31 914 400

919 000

30 995 400Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:

31 914 400

919 000

30 995 400Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések

31 914 400

919 000

30 000 000Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:

31 914 400

919 000

30 000 000* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút fejlesztése Kállósemjén belterületén TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00029


Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás

355 729 408

29 869 438

325 859 970Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:

355 729 408

29 869 438

325 859 970Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések

325 859 970


304 800 000Szolgáltatások igénybe vétele


29 869 438

21 059 970Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:

325 859 970

29 869 438

325 859 970

EU-s projekt neve, azonosítója:

Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése (Péterhalom és Forrástanya utak aszfaltozása és árokásó beszerzése) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16


Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő

10 879 775

5 689 772

5 190 003- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás

97 917 975

51 207 947

46 710 025Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:

108 797 750

56 897 719

51 900 028Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések

108 797 750

56 897 719

51 900 028Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:

108 797 750

56 897 719

51 900 028

EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI  BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ( Ft-ban)

9 . melléklet az 1/2020. (II.21) önkormányzati rendelethezA

B

C

D

E

F

G

H

J

K


L

M

O

P

Q

R

S

Sor-szám

COFOG kód

Önkormányzati COFOG kód megnevezése

Önkormányzatok működési támogatása (B1)

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről (B2)

Közhatalmi bevételek (B3)

Átengedett központi adó (B3) (gépjárműadó)

Működési bevételek (B4)

Működési célú bevételek

Felhalmozási bevételek      (B5)

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül (B6)

Felhalm.-i célú átvett pészeszköz ÁHT-n kívűl (B7)

Átvett pénzeszk. Áh-n kívül összesen

Finanszírozási bevételek (belföldi finanszírozás) (B8)

Finanszírozási bevételek (külföldi finanszírozás) (B8)

Finansz.bevételek összesen:

Bevételek összesen

1

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

1.1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége


1 454 730

1 454 730
00

1 454 730

1.2

013320

Köztemető -fenntartás és -működtetetés0
00

0

1.3

013330

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés0
00

0

1.4

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


13 689 633

13 689 633

000

13 689 633

1.5

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények0
00

0

1.6

018010

Önkormányatok elszámolásai a központi költségvetéssel (TB finansz. Iskola eü., )

336 296 871

12 026 212

348 323 083
00

348 323 083

1.7

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek0
00

0

1.8

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás0
00

0

1.9

041232

Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás0
00

0

1.10

041233

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás


49 568 037

403 281
49 568 037
00

49 971 318

1.11

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram


67 674 037

5 469 900
67 674 037
00

73 143 937

1.12

042130

Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások0
00

0

1.13

045120

Út, autópálya építése0
00

0

1.14

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás (Kerékpárút)


21 059 970

304 800 000
21 059 970
00

325 859 970

1.15

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás


1 477 010

1 477 010
00

1 477 010

1.16

045160

Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása0
00

0

1.17

047120

Piac üzemeltetése


1 054 100

1 054 100
00

1 054 100

1.18

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (turisztika)


995 400

30 000 000
995 400
00

30 995 400

1.19

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása0
00

0

1.20

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás0
00

0

1.21

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása0
00

0

1.22

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése0
00

0

1.23

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás0
00

0

1.24

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Külterületi utak, Magyar Falu)66 735 159
0
00

66 735 159

1.25

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás0
00

0

1.26

064010

Közvilágítás0
00

0

1.27

066010

Zöldterület-kezelés0
00

0

1.28

066020

Város-, és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások


1597000

96 001 572
1 597 000

15 400 72100

112 999 293

1.29

072290

Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása (nagykállói ügyelet)0
00

0

1.30

074031

Család és növédelmi egészségügyi gondozás0
00

0

1.31

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás


4 622 150

4 622 150
00

4 622 150

1.32

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása0
00

0

1.33

082044

Könytári szolgáltatások


750 000

750 000
00

750 000

1.34

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Piricsei+Péterhalmi Pr.)


20 675 571

20 675 571
00

20 675 571

1.35

082092

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése0
00

0

1.36

084020

Nemzetiségi közfeladat ellátása és támogatása0
00

0

1.37

084031

Civil szervezetek működési támogatása0
00

0

1.38

084032

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása0
00

0

1.39

104044

Biztos Kezdet Gyerekház0
0
00

0

1.40

104051

Gyeremkvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások


2 297 500

2 297 500
00

2 297 500

1.41

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátsáok, támogatások0
00

0

1.42

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívűl (adók, egyéb működési bevétel)
49 330 600

9 200 000

0

58 530 600
00

58 530 600

1.43

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek0
00

0

1.44

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb juttatások (Bursa, Arany J. prg.)0
00

0Önkormányzati szakfeladatok összesen:

336 296 871

181 970 607

503 409 912

49 330 600

9 200 000

16 970 743

593 768 821

15 400 721

0

0

0

0

0

0

1 112 579 454

2


Polgármesteri hivatal
2.1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége


207 315

207 315
00

207 315

2.2

13330

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés


7 947 561

7 947 561
7 947 561

2.3

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység0
00

0

2.4

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek0
00

0Polgármesteri hivatal összesen:

0

7 947 561

0

0

0

207 315

8 154 876

0

0

0

0

0

0

0

8 154 876

3


Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
3.1

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek0
00

0

3.2

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai0
00

0

3.3

091120

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai0
00

0

3.4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési  feladatai0
00

0

3.5

096015

Gyermekétekeztetés köznevelési intézményben


13 255 060

13 255 060
00

13 255 060

3.6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben


3 597 559

3 597 559
00

3 597 559

3.7

104035

Gyermekétekeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében0
00

0

3.8

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés


0

0
00

0

3.9

107051

Szociális étkeztetés


16 251 532

16 251 532
00

16 251 532

3.10

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívűl (vendég ebéd)


6 761 000

6 761 000
00

6 761 000Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha összesen:

0

0

0

0

0

39 865 151

39 865 151


0

0

0

0

0

0

39 865 151

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)

336 296 871

189 918 168

503 409 912

49 330 600

9 200 000

57 043 209

641 788 848

15 400 721

0

0

0

0

0

0

1 160 599 481Le. Intézményfinanszírozás [-(1.21+2.2+3.1)]


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

336 296 871

189 918 168

503 409 912

49 330 600

9 200 000

57 043 209

641 788 848

15 400 721

0

0

0

0

0

0

1 160 599 481
KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI  KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA (Ft-ban)

10. melléklet az 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez


A

B

C

D

E

E

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Sor-szám

COFOG Kód

Önkormányzati COFOG kód megnevezése

Személyi juttatások (K1)

Munkaadót terhelő
járulék (K2)

Dologi
kiadás(kamat nélkül) (K3)

Ellátottak pénzbeli jut. (K4)

Egyéb műk.célú kiadás Áh-n belülre (K5)

Egyéb műk.célú kiadás Áh-n kívülre (K5)

Egyéb műk.célú kiadások

Működési kiad.össz.

Beruházások (K6)

Felújítások (K7)

Egyéb felhalm.-i célú kiadások (kamat,elsőlak. Tám.) (K8)

Felhalm.kiad.össz.

Céltartalék

Működési célú hiteltörlesztés (K9)

Finanszírozási kiadások, Fejlesztési célú hitel-törlesztés (K9)

Finansz-i kiadások

Kiadások összesen

Létszám (fő)
eredeti

1

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

1.1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

17 528 011

2 917 298

0

20 445 309
0
0

20 445 309

12

1.2

013320

Köztemető -fenntartás és -működtetetés

3 552 640

597 212

785 500
0

4 935 352
0
0

4 935 352

1

1.3

013330

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés0

0
0
0

0


1.4

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok20 265 928
0

20 265 928
0
0

20 265 928


1.5

016080

Kemelt állami és önkormányzati rendezvények4 909 000
0

4 909 000
0
0

4 909 000


1.6

018010

Önkormányatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0


0

0
0
0

0


1.7

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézménvfinanszírozás)

0


0

0
0
0

0


1.8

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás0

0
0
0

0


1.9

041232

Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás0

0
0
0

0


1.10

041233

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás(szociális és hosszútávú prg.)

39 212 272

6 862 147

7 253 834
0

53 328 253

403 281403 281
0

53 731 534

49

1.11

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram (Mg.-i és Helyi sajátosságra épülő prg.)

49 072 027

8 307 606

16 048 207
0

73 427 840

5 469 9005 469 900
0

78 897 740

56

1.12

042130

Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások0

0
0
0

0


1.13

045120

Út, autópálya építése


0

0

0
0
0

0


1.14

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás (kerékpárút)21 059 970
0

21 059 970

304 800 000304 800 000
0

325 859 970


1.15

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

3 082 700

539 473

1 223 500
0

4 845 673
0
0

4 845 673

1

1.16

045160

Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása


0

4 042 870
0

4 042 870
0
0

4 042 870


1.17

047120

Piac üzemeltetése510 500
0

510 500
0
0

510 500


1.18

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (turisztika)995 400
0

995 400

30 000 00030 000 000
0

30 995 400


1.19

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása0
0

0
0
0

0


1.20

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás0

0
0
0

0


1.21

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása0

0
0
0

0


1.22

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése0
0

0
0
0

0


1.23

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás0

00

0
0

0


1.24

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Külterületi utak, Magyar Falu)0

0

51 900 028

14 835 131


66 735 159
0

66 735 159


1.25

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás0
0

0
0
0

0


1.26

064010

Közvilágítás11 024 870
0

11 024 870
0
0

11 024 870


1.27

066010

Zöldterület-kezelés

6 534 583

1 166 194

458 500
0

8 159 277
0
0

8 159 277

2

1.28

066020

Város-, és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

9 752 226

1 706 640

32 626 585


4 000 000

26 000 000

30 000 000

74 085 451

107 998 947

0


107 998 947
0

182 084 398

4

1.29

072112

Házi orvosi ügyeleti ellátás (nagykállói ügyelet)6 820 200
0

6 820 200
0
0

6 820 200


1.30

074031

Család és növédelmi egészségügyi gondozás

4 238 544

741 745

240 000
0

5 220 289
0
0

5 220 289

1

1.31

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás (Védőnő+Piricsei projekt)

8 923 058

1 561 435

943 580
0

11 428 073
0
0

11 428 073

5

1.32

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása1 360 500
0

1 360 500
0
0

1 360 500


1.33

082044

Könytári szolgáltatások

7 286 726

1 320 461

3 366 810
0

11 973 997

254 000

0


254 000
0

12 227 997

2

1.34

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Piricsei +Péterhalmi Projekt.)

9 265 000

1 396 375

8 490 196
0

19 151 571
0
0

19 151 571

4

1.35

082092

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

3 593 363

651 481

2 025 650
0

6 270 494

254 000254 000
0

6 524 494


1.36

084020

Nemzetiségi közfeladat ellátása és támogatása0

0
0
0

0


1.37

084031

Civil szervezetek működési támogatása200 000800 000

800 000

1 000 000
0
0

1 000 000


1.38

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása


0

0

0
0
0

0


1.39

104044

Biztos Kezdet Gyerekház0
0

00

0
0

0


1.40

104051

Gyeremkvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
2 297 5000

2 297 500
0
0

2 297 500


1.41

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
31 166 000

0


0

31 166 000
0
0

31 166 000


1.42

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívűl (adó)0

0
0
0

0


1.43

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek0

0
0
0

0


1.44

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb juttatások (Bursa, Arany J. prg.)
420 0000

420 000
0
0

420 000
00

0
0
0

0
Önkormányzati szakfeladatok összesen:

162 041 150

27 768 067

144 651 600

33 883 500

4 000 000

26 800 000

30 800 000

399 144 317

501 080 156

14 835 131

0

515 915 287

0

0

0

0

915 059 604

137

2


Polgármesteri hivatal2.1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

60 246 326

10 860 094

7 547 740
0

78 654 160
0
0

78 654 160

14

2.2

013330

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés

6 342 605

1 109 956

495 000
0

7 947 561
0
0

7 947 561

2

2.3

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység0

0
0
0

0


2.4

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek0

0
0
0

0
Polgármesteri hivatal összesen:

66 588 931

11 970 050

8 042 740

0

0

0

0

86 601 721

0

0

0

0

0

0

0

0

86 601 721

16


3


Ficánka Óvoda,  Mini Bölcsőde és Konyha3.1

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek0

0
0

0


3.2

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

51 155 243

8 952 167

0

60 107 410
0

60 107 410

15

3.3

091120

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai0

0
0

0


3.4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési  feladatai5 045 219
0

5 045 219

2 641 346

254 000


2 895 346

7 940 565


3.5

096015

Gyermekétekeztetés köznevelési intézményben

23 829 280

4 170 124

33 728 992
0

61 728 396

00
0

61 728 396

8

3.6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

0


2 547 760
0

2 547 760
0
0

2 547 760


3.7

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

5 683 440

994 602

381 705
0

7 059 747

00


2

3.8

104035

Gyermekétekeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében758 876
0

758 876
03.9

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés525 231
0

525 231
0

525 231


3.10

107051

Szociális étkeztetés11 509 171
0

11 509 171
0

11 509 171


3.11

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívűl (vendégebéd)6 761 000
0

6 761 000
0
0

6 761 000
Ficánka Óvoda,  Mini Bölcsőde és Konyha összesen:

80 667 963

14 116 893

61 257 954

0

0

0

0

156 042 810

2 641 346

254 000

0

2 895 346

0

0

0

0

158 938 156

25ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)

309 298 044

53 855 010

213 952 294

33 883 500

4 000 000

26 800 000

30 800 000

641 788 848

503 721 502

15 089 131

0

518 810 633

0

0

0

0

1 160 599 481

178Le. Intézményfinanszírozás [-(1.22+2.2+3.1)]0

0

0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

309 298 044

53 855 010

213 952 294

33 883 500

4 000 000

26 800 000

30 800 000

641 788 848

503 721 502

15 089 131

0

518 810 633

0

0

0

0

1 160 599 481

17811. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve:

…………………………………
Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… FtSor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások


2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás


3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás


4.

TB alapokkal szembeni tartozás


5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé


6.

Egyéb tartozásállomány


7.

Összesen:......................, 2020. .......................... hó ..... nap
költségvetési szerv vezetője1. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat0

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi tény

2019. évi várható

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

277 335 831

292 384 339

336 296 871

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 354 838

130 701 805

142 310 957

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 997 800

59 874 484

63 147 900

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

64 922 059

79 081 659

73 409 195

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 036 701

6 093 331

4 653 720

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

16 024 433

16 633 060

52 775 099

1.6.

Elszámolásból származó bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

204 001 756

173 110 984

189 918 168

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

204 001 756

173 110 984

189 918 168

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

51 577 821

161 074 272

503 409 912

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

107 0003.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

51 470 821

161 074 272

503 409 912

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

58 430 424

63 469 415

58 530 600

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó

38 556 174

40 715 898

35 000 000

4.4.

Talajterhelési díj600 000

4.5.

Gépjárműadó

7 724 802

9 884 105

9 200 000

4.6.

Telekadó
4.7.

Kommunális adó

11 287 289

11 627 317

13 000 000

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

862 159

1 242 095

730 600

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

65 058 634

83 064 740

57 043 209

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 976 439

6 614 835

20 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 821 418

22 303 913

17 145 180

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

540 043

1 056 169

135 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

14 933 005

22 870 037

27 684 207

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 060 047

16 343 977

12 042 520

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 441 887

59 335


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5 802

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.

Egyéb működési bevételek

16 285 795

13 816 474

10 500

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)15 400 721

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése15 400 721

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

9 926 388

1 776 006


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

2 109 155

1 776 006


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7 817 2337.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 752 010

1 110 200


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 752 010

1 110 200


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

670 082 864

775 989 956

1 160 599 481

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Lekötött betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Váltóbevételek
    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

670 082 864

775 989 956

1 160 599 481K I A D Á S O K

2. sz. táblázat0

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. évi tény

2019. évi várható

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

574 568 357

599 815 348

641 788 848

1.1.

Személyi  juttatások

276 268 852

281 444 334

309 298 044

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45 547 802

45 846 571

53 855 010

1.3.

Dologi  kiadások

199 906 355

215 638 080

213 952 294

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 220 008

30 394 699

33 883 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

20 625 340

26 491 664

30 800 000

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.

   - Elvonások és befizetések


307 888


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

4 830 0001.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


2 500 000

4 000 000

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2 445 000


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.

   - Kamattámogatások
1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

14 862 259

21 238 776

26 000 000

1.18.

Tartalékok
1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.

   - Céltartalék
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

176 300 688

140 244 473

518 810 633

2.1.

Beruházások

54 091 064

137 534 852

503 721 502

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás482 701 600

2.3.

Felújítások

122 209 624

2 709 621

15 089 131

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

750 869 045

740 059 821

1 160 599 481

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.

Kincstárjegyek beváltása
5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.

Belföldi kötvények beváltása
5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai
7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.

Váltókiadások
10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

750 869 045

740 059 821

1 160 599 481

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
 éve

2020 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2020.

2021.

2022.

2022.
 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.

............................
3.

............................
4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.

............................
6.

............................
7.

Beruházási kiadások beruházásonként
8.

............................
9.

Felújítási kiadások felújításonként
10.

............................
11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.

............................
Összesen (1+4+7+9+11)

3. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

720 000

720 000

6.

-ebből:            Építményadó7.

Telekadó9.

Magánszemélyek kommunális adója10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után11.

Idegenforgalmi adó épület után12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

720 000

720 000

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

346 560

321 519

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség16.

Egyéb kedvezmény17.

Egyéb kölcsön elengedése18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Összesen:

1 066 560

1 041 519
4. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre0

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 024 739

27 000 000

28 024 739

29 000 000

28 024 739

28 024 739

28 024 739

29 000 000

29 000 000

27 391 058

27 391 059

27 391 059

336 296 871

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül


31 653 028

33 000 000


32 000 00034 000 000


29 632 570

29 632 570


189 918 168

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül


83 901 652


86 000 000


85 000 000


90 000 000


79 254 130

79 254 130


503 409 912

5.

Közhatalmi bevételek15 000 000

14 632 650

14 632 650

14 265 30058 530 600

6.

Működési bevételek


9 000 000

8 500 000

10 000 000

10 000 0006 500 000

6 514 403

6 528 80657 043 209

7.

Felhalmozási bevételek

8 000 000

7 400 72115 400 721

8.

Működési célú átvett pénzeszközök


9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


10.

Finanszírozási bevételek


11.

Bevételek összesen:

28 024 739

151 554 680

84 524 739

139 632 650

70 024 739

113 024 739

28 024 739

159 500 000

58 147 053

164 472 585

136 277 759

27 391 059

1 160 599 481

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

25 774 837

25 000 000

25 774 837

25 774 837

25 774 837

25 774 837

25 774 837

25 774 837

25 774 837

25 774 837

25 774 837

26 549 674

309 298 044

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 500 000

4 487 918

5 000 000

5 000 000

4 488 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

3 939 546

3 939 546

53 855 010

15.

Dologi  kiadások

10 000 000

10 000 000

18 000 000

19 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

18 000 000

18 000 000

25 000 000

20 000 000

15 952 294

213 952 294

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 000 000

3 000 000

3 500 000

3 800 000

3 500 0004 083 500

4 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

33 883 500

17.

 Egyéb működési célú kiadások

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 000 000

2 600 000
2 600 000

2 600 000

4 000 000

4 500 000

30 800 000

18.

Beruházások84 000 000

85 000 000

80 360 751
84 000 000

90 000 000

80 360 751


503 721 502

19.

Felújítások

10 000 000


5 089 131


15 089 131

20.

Egyéb felhalmozási kiadások


21.

Finanszírozási kiadások


22.

Kiadások összesen:

46 274 837

45 987 918

140 274 837

142 574 837

136 723 588

50 274 837

50 274 837

52 358 337

148 874 837

150 874 837

142 164 265

53 941 514

1 160 599 481

23.

Egyenleg

-18 250 098

105 566 762

-55 750 098

-2 942 187

-66 698 849

62 749 902

-22 250 098

107 141 663

-90 727 784

13 597 748

-5 886 506

-26 550 455

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethezForintban

2019. évi LXXI.
törvény 2.  melléklete száma*

Jogcím

2020. évi tervezett támogatás összesen

A

B

C

I.1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

142 310 957

II-1., II.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 147 900

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléi és gyeremekétkeztetési feladatainak támogatása

73 409 195

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 653 720


Összesen:

283 521 772

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény
6. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról0

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Kállósemjéni Polgárőr Egyesület

működési támogatás

1 000 000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:


1 000 000

Nem kötelező!
7. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat0

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

336 000 000

336 500 000

337 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

140 000 000

142 000 000

143 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 000 000

7 000 000

8 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

58 350 000

58 900 000

59 700 000

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó

35 250 000

35 500 000

36 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

600 000

600 000

600 000

4.5.

Gépjárműadó

9 250 000

9 300 000

9 350 000

4.6.

Telekadó
4.7.

Kommunális adó

13 250 000

13 500 000

13 750 000

5.

Működési bevételek

57 500 000

58 000 000

58 500 000

6.

Felhalmozási bevételek

15 000 000

18 000 000

21 000 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

612 850 000

620 400 000

627 200 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

612 850 000

620 400 000

627 200 000


K I A D Á S O K

2. sz. táblázat0

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai

606 850 000

613 400 000

619 200 000

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2.1.

Beruházások

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

612 850 000

620 400 000

627 200 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

612 850 000

620 400 000

627 200 000 KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2020. (II.21.) számú rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

1.160.599.481 Ft

Költségvetési bevétellel

1.160.599.481 Ft

Költségvetési kiadássalállapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az önkormányzatok rendkívüli támogatás pályázat benyújtását rendeli el.

(6)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik.3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez. (3. melléklet).

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez. (5. melléklet).     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. és 10. mellékletek szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)   Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2%-áig, vállalható kötelezettség.

(5)   Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

 (6)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az ötmillió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7)   A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(10) A működési pályázat döntéséig a 2020. évi dologi költségek 5%-os zárolása szükséges.5. § Az előirányzatok módosítása

 1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.00 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3)   A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4)   A polgármesteri hivatal köztisztviselői és ügykezelői a Kttv. 151. § (1) bekezdése alapján Cafeteria juttatásra jogosultak, melynek összege: bruttó 200.000 Ft/év. A képviselő-testület a költségvetésben bruttó 200.000 Ft/év juttatást biztosít az önkormányzat 066010, 066020, a könyvtár (066044) és a közművelődési (082092) COFOG kódon szereplő dolgozók részére. A juttatás igénybevételéről és elszámolásáról az SZJA törvény előírásai figyelembevételével külön kell rendelkezni.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr alkalmazásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.8. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)   Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.

(2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az I/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet.


...........................................

...........................................

jegyző

polgármester
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 1/2020. (II.21.)

rendeletének indokolása

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2020. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2020. február 15-e.


Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek.


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2020. évi költségvetési rendeletét. A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.I.


A költségvetés-politika céljai és kereteiAz önkormányzat költségvetési politikája 2020-ban is elsődlegesen a megfontolt és takarékos gazdálkodás, szoros együttműködés az intézmények vezetőivel, biztonságos és átlátható működés, amely elősegíti az önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitását. A kötelező feladatok ellátásának biztosítása, a folyamatban lévő és induló beruházások megvalósítása, a szükséges források biztosítása. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésre kell fordítani működési feladat ebből nem finanszírozható. Ezek alapján terveztük meg kiadási és bevételi előirányzatainkat.


II.


A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi kereteiÁltalános szabály szerint költségvetési támogatás törvény, kormányrendelet, a Kormány egyedi határozata vagy támogatási igény alapján nyújtható. A támogatási igény lehet pályázat vagy kérelem.

A támogatás igénybevételének feltételei, a támogatási igény benyújtója megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.

A költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.

Az Áht. szerint a helyi önkormányzat az általános működési támogatását és az ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a Kincstár útján igényli, módosítja és mondja le.

A kincstár ellenőrzi a támogatások igénylésének és módosításának megalapozottságát, és a KET szerint eljárva, kötelezi az önkormányzatot – legkésőbb a költségvetési év október 15-ig -, hogy a mutatószámokat módosítsa.

A helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában számol el a számára a költségvetési évben folyósított támogatásokkal.
III.


Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai


Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzata, 1.160.559.481  Ft.

A bevételek és kiadások jogcímenkénti (működési és felhalmozási) megoszlását az 1.1 melléklet tartalmazza.
IV.


Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai


A rendelet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. Tartalmazza összevontan Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A kötelező és önként vállalt feladatok bevételi és kiadási előirányzatai, amelyben az Önkormányzat és a Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha bevételei és kiadásai lettek meghatározva a 1.2 mellékletben szerepelnek. Az államigazgatási feladatoknál a polgármesteri hivatal költségvetése található (1.4 sz. melléklet.) A rendelet tartalmazza tételesen az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Ficánka Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha működési és felhalmozási bevételeinek előirányzatát és a kiadások (személyi juttatás, munkaadói járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, beruházások, felújítások) előirányzatait.
V.


A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése


A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az önkormányzatok rendkívüli támogatás pályázat benyújtását rendeli el.VI.


A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.A felhalmozási hiány finanszírozása esetében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

VII.


Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza 1. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


 1. A közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a költségvetési rendelet 3. tájékoztató táblája tartalmazza.


 1. Az előirányzat felhasználási terv 2020. évre a 4. tájékoztató táblázatban található.


 1. Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, a 7. tájékoztató mellékletben szerepelnek.

 RÉSZLETES INDOKOLÁSA rendelet1. §-hoz


A rendelet szervi hatályát rögzíti.2. §-hoz


Meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások főösszegét, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, a költségvetési egyenleget, a belső és külső finanszírozási bevételt, valamint a finanszírozási bevételi és kiadási összeget.
3. §-hoz


A költségvetés részletezését tartalmazza, a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák. Részletezi, hogy az önkormányzat 2020. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez. Itt szerepelnek az önkormányzati beruházások és felújítások részletes összegeit tartalmazó mellékletek (6. és 7. mellékletek). Szintén itt kerül megállapításra, az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai (8. melléklet) Valamint itt szerepel az engedélyezett létszámkeret.


4.-7. §-hoz


Ez a rész a 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályait részletezi. Itt kerül megállapításra a köztisztviselői illetményalap, a költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg. Itt kerülnek meghatározásra az Önkormányzat, a Polgármester, Jegyző a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat intézményeinek költségvetésében jóváhagyott bevételek, kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörök, feladatok és a gazdálkodás folyamán betartandó szabályok. Ebben a részben rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos képviselő-testületi és polgármesteri hatásköröket.8. §-hoz


Hatályba léptetés időpontját, valamint a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezés időpontját tartalmazza.

                        Belicza László                                       Pisákné Páll Ilona

                         polgármester                                         címzetes főjegyző                              

                   HATÁSVIZSGÁLATI LAPA jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.


A költségvetési rendelet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 1. Társadalmi hatások


A rendeletnek az újonnan megalkotott magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, hogy a Képviselő-testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen a döntéshozatalhoz és egyúttal az információs rendszer, az ellenőrzés követelményeinek is megfeleljenek az előterjesztések.


 1. Gazdasági, költségvetési hatások


A rendelet magában foglalja Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.


 1. Környezeti hatások


A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.


 1. Egészségügyi hatások


A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.


 1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások


 A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.


 1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


A jogrendszer egységességének biztosítása érdekében - a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében - indokolt a rendelet megalkotása.

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonással jár. 1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
                   
5

1.1. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

336 296 871

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

142 310 957

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 147 900

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

73 409 195

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 653 720

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

52 775 099

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

189 918 168

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

189 918 168

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

503 409 912

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

503 409 912

3.6.

   3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

58 530 600

4.1.

Építményadó


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó

35 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

600 000

4.5.

Gépjárműadó

9 200 000

4.6.

Telekadó


4.7.

Kommunális adó

13 000 000

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

730 600

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

57 043 209

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

20 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

17 145 180

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

135 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak

27 684 207

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 042 520

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 802

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek

10 500

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

15 400 721

6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése

15 400 721

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 160 599 481

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 160 599 481K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

641 788 848

1.1.

Személyi  juttatások

309 298 044

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

53 855 010

1.3.

Dologi  kiadások

213 952 294

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 883 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

30 800 000

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 000 000

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

26 800 000

1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

518 810 633

2.1.

Beruházások

503 721 502

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

482 701 600

2.3.

Felújítások

15 089 131

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 160 599 481

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 160 599 481
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)


1.2. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSKÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

257 850 026

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

63 864 112

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 147 900

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

73 409 195

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 653 720

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

52 775 099

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 970 607

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

181 970 607

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

503 409 912

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

503 409 912

3.6.

   3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

58 530 600

4.1.

Építményadó


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó

35 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

600 000

4.5.

Gépjárműadó

9 200 000

4.6.

Telekadó


4.7.

Kommunális adó

13 000 000

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

730 600

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

56 835 894

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

20 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 960 180

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

135 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak

27 684 207

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 026 007

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek

10 500

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

15 400 721

6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése

15 400 721

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 073 997 760

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 073 997 760K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

555 187 127

1.1.

Személyi  juttatások

242 709 113

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 884 960

1.3.

Dologi  kiadások

205 909 554

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 883 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

30 800 000

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 000 000

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

26 800 000

1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

518 810 633

2.1.

Beruházások

503 721 502

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

482 781 600

2.3.

Felújítások

15 089 131

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 073 997 760

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 073 997 760
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)


1.3. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

   3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)


4.1.

Építményadó


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó


4.6.

Telekadó


4.7.

Kommunális adó


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)


   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)


4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)


1.4. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

78 446 845

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

78 446 845

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 947 561

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 947 561

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

   3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)


4.1.

Építményadó


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó


4.6.

Telekadó


4.7.

Kommunális adó


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

207 315

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

185 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 513

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 802

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

86 601 721

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

86 601 721
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

86 601 721

1.1.

Személyi  juttatások

66 588 931

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 970 050

1.3.

Dologi  kiadások

8 042 740

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

86 601 721

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

86 601 721
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat


A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

336 296 871

Személyi juttatások

309 298 044

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

189 918 168

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

53 855 010

3.

2.-ból EU-s támogatás

42 730 941

Dologi kiadások

213 952 294

4.

Közhatalmi bevételek

58 530 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 883 500

5.

Működési bevételek

57 043 209

Egyéb működési célú kiadások

30 800 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök


Tartalékok


7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

641 788 848

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

641 788 848

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele


Likviditási célú hitelek törlesztése


16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


17.

   Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


18.

Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése


19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


21.

Egyéb


Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


22.

Váltóbevételek


Váltókiadások


23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)


Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)


25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

641 788 848

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

641 788 848

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó  hiány:

-

Bruttó  többlet:

-


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat


A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

503 409 912

Beruházások

503 721 502

2.

1.-ből EU-s támogatás

482 701 600

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

482 701 600

3.

Felhalmozási bevételek

15 400 721

Felújítások

15 089 131

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele


3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)


Egyéb felhalmozási kiadások


6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.

8.

9.

10.

11.Tartalékok


12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

518 810 633

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

518 810 633

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


14.

Költségvetési maradvány igénybevétele


Hitelek törlesztése


15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


16.

Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


17.

Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése


18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése


20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzügyi lízing kiadásai


21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.

Értékpapírok kibocsátása
24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

518 810 633

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

518 810 633

27.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó  hiány:

-

Bruttó  többlet:

-

3. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethezKállósemjén Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.


A

B

C

D

E

1.

                                -     

2.

                                -     

3.

                                -     

4.

                                -     

5.

                                -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                                -     

                                -      

                                -     

                                -     4. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáhozForintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2020. évi előirányzat


A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

               57 800 000   

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

               13 689 633   

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel


4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

               15 400 721   

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

                    730 600   

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

               87 620 954   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
5. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljaiForintban!

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása


A

B

1.2.3.4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

                                             -     

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.


6. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethezBeruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


Forintban!

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás   2019. XII. 31-ig

2020. évi előirányzat

2020. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése

31 914 400

2020

919 000

30 995 400


Kerékpárút fejlesztése Kállósemjén belterületén

355 729 408

2020

29 869 438

325 859 970


Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése (Péterhalom és Forrástanya utak aszfaltozása és árokásó beszerzése)

108 797 747

2020

56 897 719

51 900 028


Kállósemjén település területén bölcsőde létrehozása

160 000 000

2020

62 401 428

97 598 572


ÖSSZESEN:

656 441 555


150 087 585

506 353 970


7. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethezFelújítási kiadások előirányzata felújításonként


Forintban!

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás   2019. XII. 31-ig

2020. évi előirányzat

2020. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Közösségi tér felújítása Kállósemjénben (Egészségház emelet felújítása) Magyar Falu program

14 999 999

2020

164 868

14 835 131


ÖSSZESEN:

14 999 999


164 868

14 835 131

8. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás


Forintban!


Támogatott neve

Előirányzat


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek


bevételei, kiadásai, hozzájárulások 


EU-s projekt neve, azonosítója:*

A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015


Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás

31 914 400

919 000

30 995 400Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:

31 914 400

919 000

30 995 400Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések

31 914 400

919 000

30 000 000Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:

31 914 400

919 000

30 000 000* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút fejlesztése Kállósemjén belterületén TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00029


Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás

355 729 408

29 869 438

325 859 970Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:

355 729 408

29 869 438

325 859 970Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések

325 859 970


304 800 000Szolgáltatások igénybe vétele


29 869 438

21 059 970Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:

325 859 970

29 869 438

325 859 970

EU-s projekt neve, azonosítója:

Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése (Péterhalom és Forrástanya utak aszfaltozása és árokásó beszerzése) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16


Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő

10 879 775

5 689 772

5 190 003- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás

97 917 975

51 207 947

46 710 025Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:

108 797 750

56 897 719

51 900 028Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések

108 797 750

56 897 719

51 900 028Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:

108 797 750

56 897 719

51 900 028

EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:Forintban!


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Összes tervezett
 forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés


2020. előtti tervezett forrás, kiadás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. év utáni tervezett forrás, kiadásA

B=(C+D+E)

C

D

E


Saját erő


- saját erőből központi támogatás


EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás


Források összesen:


Személyi jellegű


Beruházások, beszerzések


Szolgáltatások igénybe vétele


Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI  BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ( Ft-ban)

9 . melléklet az 1/2020. (II.21) önkormányzati rendelethezA

B

C

D

E

F

G

H

J

K


L

M

O

P

Q

R

S

Sor-szám

COFOG kód

Önkormányzati COFOG kód megnevezése

Önkormányzatok működési támogatása (B1)

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről (B2)

Közhatalmi bevételek (B3)

Átengedett központi adó (B3) (gépjárműadó)

Működési bevételek (B4)

Működési célú bevételek

Felhalmozási bevételek      (B5)

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül (B6)

Felhalm.-i célú átvett pészeszköz ÁHT-n kívűl (B7)

Átvett pénzeszk. Áh-n kívül összesen

Finanszírozási bevételek (belföldi finanszírozás) (B8)

Finanszírozási bevételek (külföldi finanszírozás) (B8)

Finansz.bevételek összesen:

Bevételek összesen

1

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

1.1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége


1 454 730

1 454 730
00

1 454 730

1.2

013320

Köztemető -fenntartás és -működtetetés0
00

0

1.3

013330

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés0
00

0

1.4

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


13 689 633

13 689 633

000

13 689 633

1.5

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények0
00

0

1.6

018010

Önkormányatok elszámolásai a központi költségvetéssel (TB finansz. Iskola eü., )

336 296 871

12 026 212

348 323 083
00

348 323 083

1.7

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek0
00

0

1.8

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás0
00

0

1.9

041232

Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás0
00

0

1.10

041233

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás


49 568 037

403 281
49 568 037
00

49 971 318

1.11

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram


67 674 037

5 469 900
67 674 037
00

73 143 937

1.12

042130

Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások0
00

0

1.13

045120

Út, autópálya építése0
00

0

1.14

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás (Kerékpárút)


21 059 970

304 800 000
21 059 970
00

325 859 970

1.15

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás


1 477 010

1 477 010
00

1 477 010

1.16

045160

Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása0
00

0

1.17

047120

Piac üzemeltetése


1 054 100

1 054 100
00

1 054 100

1.18

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (turisztika)


995 400

30 000 000
995 400
00

30 995 400

1.19

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása0
00

0

1.20

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás0
00

0

1.21

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása0
00

0

1.22

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése0
00

0

1.23

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás0
00

0

1.24

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Külterületi utak, Magyar Falu)66 735 159
0
00

66 735 159

1.25

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás0
00

0

1.26

064010

Közvilágítás0
00

0

1.27

066010

Zöldterület-kezelés0
00

0

1.28

066020

Város-, és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások


1597000

96 001 572
1 597 000

15 400 72100

112 999 293

1.29

072290

Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása (nagykállói ügyelet)0
00

0

1.30

074031

Család és növédelmi egészségügyi gondozás0
00

0

1.31

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás


4 622 150

4 622 150
00

4 622 150

1.32

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása0
00

0

1.33

082044

Könytári szolgáltatások


750 000

750 000
00

750 000

1.34

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Piricsei+Péterhalmi Pr.)


20 675 571

20 675 571
00

20 675 571

1.35

082092

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése0
00

0

1.36

084020

Nemzetiségi közfeladat ellátása és támogatása0
00

0

1.37

084031

Civil szervezetek működési támogatása0
00

0

1.38

084032

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása0
00

0

1.39

104044

Biztos Kezdet Gyerekház0
0
00

0

1.40

104051

Gyeremkvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások


2 297 500

2 297 500
00

2 297 500

1.41

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátsáok, támogatások0
00

0

1.42

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívűl (adók, egyéb működési bevétel)
49 330 600

9 200 000

0

58 530 600
00

58 530 600

1.43

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek0
00

0

1.44

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb juttatások (Bursa, Arany J. prg.)0
00

0Önkormányzati szakfeladatok összesen:

336 296 871

181 970 607

503 409 912

49 330 600

9 200 000

16 970 743

593 768 821

15 400 721

0

0

0

0

0

0

1 112 579 454

2


Polgármesteri hivatal
2.1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége


207 315

207 315
00

207 315

2.2

13330

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés


7 947 561

7 947 561
7 947 561

2.3

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység0
00

0

2.4

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek0
00

0Polgármesteri hivatal összesen:

0

7 947 561

0

0

0

207 315

8 154 876

0

0

0

0

0

0

0

8 154 876

3


Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
3.1

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek0
00

0

3.2

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai0
00

0

3.3

091120

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai0
00

0

3.4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési  feladatai0
00

0

3.5

096015

Gyermekétekeztetés köznevelési intézményben


13 255 060

13 255 060
00

13 255 060

3.6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben


3 597 559

3 597 559
00

3 597 559

3.7

104035

Gyermekétekeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében0
00

0

3.8

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés


0

0
00

0

3.9

107051

Szociális étkeztetés


16 251 532

16 251 532
00

16 251 532

3.10

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívűl (vendég ebéd)


6 761 000

6 761 000
00

6 761 000Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha összesen:

0

0

0

0

0

39 865 151

39 865 151


0

0

0

0

0

0

39 865 151

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)

336 296 871

189 918 168

503 409 912

49 330 600

9 200 000

57 043 209

641 788 848

15 400 721

0

0

0

0

0

0

1 160 599 481Le. Intézményfinanszírozás [-(1.21+2.2+3.1)]


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

336 296 871

189 918 168

503 409 912

49 330 600

9 200 000

57 043 209

641 788 848

15 400 721

0

0

0

0

0

0

1 160 599 481
KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI  KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA (Ft-ban)

10. melléklet az 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez


A

B

C

D

E

E

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Sor-szám

COFOG Kód

Önkormányzati COFOG kód megnevezése

Személyi juttatások (K1)

Munkaadót terhelő
járulék (K2)

Dologi
kiadás(kamat nélkül) (K3)

Ellátottak pénzbeli jut. (K4)

Egyéb műk.célú kiadás Áh-n belülre (K5)

Egyéb műk.célú kiadás Áh-n kívülre (K5)

Egyéb műk.célú kiadások

Működési kiad.össz.

Beruházások (K6)

Felújítások (K7)

Egyéb felhalm.-i célú kiadások (kamat,elsőlak. Tám.) (K8)

Felhalm.kiad.össz.

Céltartalék

Működési célú hiteltörlesztés (K9)

Finanszírozási kiadások, Fejlesztési célú hitel-törlesztés (K9)

Finansz-i kiadások

Kiadások összesen

Létszám (fő)
eredeti

1

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

2020. év

1.1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

17 528 011

2 917 298

0

20 445 309
0
0

20 445 309

12

1.2

013320

Köztemető -fenntartás és -működtetetés

3 552 640

597 212

785 500
0

4 935 352
0
0

4 935 352

1

1.3

013330

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés0

0
0
0

0


1.4

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok20 265 928
0

20 265 928
0
0

20 265 928


1.5

016080

Kemelt állami és önkormányzati rendezvények4 909 000
0

4 909 000
0
0

4 909 000


1.6

018010

Önkormányatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0


0

0
0
0

0


1.7

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézménvfinanszírozás)

0


0

0
0
0

0


1.8

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás0

0
0
0

0


1.9

041232

Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás0

0
0
0

0


1.10

041233

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás(szociális és hosszútávú prg.)

39 212 272

6 862 147

7 253 834
0

53 328 253

403 281403 281
0

53 731 534

49

1.11

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram (Mg.-i és Helyi sajátosságra épülő prg.)

49 072 027

8 307 606

16 048 207
0

73 427 840

5 469 9005 469 900
0

78 897 740

56

1.12

042130

Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások0

0
0
0

0


1.13

045120

Út, autópálya építése


0

0

0
0
0

0


1.14

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás (kerékpárút)21 059 970
0

21 059 970

304 800 000304 800 000
0

325 859 970


1.15

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

3 082 700

539 473

1 223 500
0

4 845 673
0
0

4 845 673

1

1.16

045160

Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása


0

4 042 870
0

4 042 870
0
0

4 042 870


1.17

047120

Piac üzemeltetése510 500
0

510 500
0
0

510 500


1.18

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (turisztika)995 400
0

995 400

30 000 00030 000 000
0

30 995 400


1.19

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása0
0

0
0
0

0


1.20

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás0

0
0
0

0


1.21

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása0

0
0
0

0


1.22

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése0
0

0
0
0

0


1.23

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás0

00

0
0

0


1.24

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Külterületi utak, Magyar Falu)0

0

51 900 028

14 835 131


66 735 159
0

66 735 159


1.25

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás0
0

0
0
0

0


1.26

064010

Közvilágítás11 024 870
0

11 024 870
0
0

11 024 870


1.27

066010

Zöldterület-kezelés

6 534 583

1 166 194

458 500
0

8 159 277
0
0

8 159 277

2

1.28

066020

Város-, és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

9 752 226

1 706 640

32 626 585


4 000 000

26 000 000

30 000 000

74 085 451

107 998 947

0


107 998 947
0

182 084 398

4

1.29

072112

Házi orvosi ügyeleti ellátás (nagykállói ügyelet)6 820 200
0

6 820 200
0
0

6 820 200


1.30

074031

Család és növédelmi egészségügyi gondozás

4 238 544

741 745

240 000
0

5 220 289
0
0

5 220 289

1

1.31

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás (Védőnő+Piricsei projekt)

8 923 058

1 561 435

943 580
0

11 428 073
0
0

11 428 073

5

1.32

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása1 360 500
0

1 360 500
0
0

1 360 500


1.33

082044

Könytári szolgáltatások

7 286 726

1 320 461

3 366 810
0

11 973 997

254 000

0


254 000
0

12 227 997

2

1.34

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Piricsei +Péterhalmi Projekt.)

9 265 000

1 396 375

8 490 196
0

19 151 571
0
0

19 151 571

4

1.35

082092

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

3 593 363

651 481

2 025 650
0

6 270 494

254 000254 000
0

6 524 494


1.36

084020

Nemzetiségi közfeladat ellátása és támogatása0

0
0
0

0


1.37

084031

Civil szervezetek működési támogatása200 000800 000

800 000

1 000 000
0
0

1 000 000


1.38

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása


0

0

0
0
0

0


1.39

104044

Biztos Kezdet Gyerekház0
0

00

0
0

0


1.40

104051

Gyeremkvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
2 297 5000

2 297 500
0
0

2 297 500


1.41

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
31 166 000

0


0

31 166 000
0
0

31 166 000


1.42

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívűl (adó)0

0
0
0

0


1.43

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek0

0
0
0

0


1.44

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb juttatások (Bursa, Arany J. prg.)
420 0000

420 000
0
0

420 000
00

0
0
0

0
Önkormányzati szakfeladatok összesen:

162 041 150

27 768 067

144 651 600

33 883 500

4 000 000

26 800 000

30 800 000

399 144 317

501 080 156

14 835 131

0

515 915 287

0

0

0

0

915 059 604

137

2


Polgármesteri hivatal2.1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

60 246 326

10 860 094

7 547 740
0

78 654 160
0
0

78 654 160

14

2.2

013330

Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés

6 342 605

1 109 956

495 000
0

7 947 561
0
0

7 947 561

2

2.3

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység0

0
0
0

0


2.4

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek0

0
0
0

0
Polgármesteri hivatal összesen:

66 588 931

11 970 050

8 042 740

0

0

0

0

86 601 721

0

0

0

0

0

0

0

0

86 601 721

16


3


Ficánka Óvoda,  Mini Bölcsőde és Konyha3.1

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek0

0
0

0


3.2

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

51 155 243

8 952 167

0

60 107 410
0

60 107 410

15

3.3

091120

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai0

0
0

0


3.4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési  feladatai5 045 219
0

5 045 219

2 641 346

254 000


2 895 346

7 940 565


3.5

096015

Gyermekétekeztetés köznevelési intézményben

23 829 280

4 170 124

33 728 992
0

61 728 396

00
0

61 728 396

8

3.6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

0


2 547 760
0

2 547 760
0
0

2 547 760


3.7

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

5 683 440

994 602

381 705
0

7 059 747

00


2

3.8

104035

Gyermekétekeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében758 876
0

758 876
03.9

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés525 231
0

525 231
0

525 231


3.10

107051

Szociális étkeztetés11 509 171
0

11 509 171
0

11 509 171


3.11

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívűl (vendégebéd)6 761 000
0

6 761 000
0
0

6 761 000
Ficánka Óvoda,  Mini Bölcsőde és Konyha összesen:

80 667 963

14 116 893

61 257 954

0

0

0

0

156 042 810

2 641 346

254 000

0

2 895 346

0

0

0

0

158 938 156

25ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)

309 298 044

53 855 010

213 952 294

33 883 500

4 000 000

26 800 000

30 800 000

641 788 848

503 721 502

15 089 131

0

518 810 633

0

0

0

0

1 160 599 481

178Le. Intézményfinanszírozás [-(1.22+2.2+3.1)]0

0

0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

309 298 044

53 855 010

213 952 294

33 883 500

4 000 000

26 800 000

30 800 000

641 788 848

503 721 502

15 089 131

0

518 810 633

0

0

0

0

1 160 599 481

17811. melléklet a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve:

…………………………………
Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… FtSor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások


2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás


3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás


4.

TB alapokkal szembeni tartozás


5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé


6.

Egyéb tartozásállomány


7.

Összesen:......................, 2020. .......................... hó ..... nap
költségvetési szerv vezetője1. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat0

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi tény

2019. évi várható

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

277 335 831

292 384 339

336 296 871

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 354 838

130 701 805

142 310 957

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 997 800

59 874 484

63 147 900

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

64 922 059

79 081 659

73 409 195

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 036 701

6 093 331

4 653 720

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

16 024 433

16 633 060

52 775 099

1.6.

Elszámolásból származó bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

204 001 756

173 110 984

189 918 168

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

204 001 756

173 110 984

189 918 168

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

51 577 821

161 074 272

503 409 912

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

107 0003.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

51 470 821

161 074 272

503 409 912

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

58 430 424

63 469 415

58 530 600

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó

38 556 174

40 715 898

35 000 000

4.4.

Talajterhelési díj600 000

4.5.

Gépjárműadó

7 724 802

9 884 105

9 200 000

4.6.

Telekadó
4.7.

Kommunális adó

11 287 289

11 627 317

13 000 000

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

862 159

1 242 095

730 600

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

65 058 634

83 064 740

57 043 209

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 976 439

6 614 835

20 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 821 418

22 303 913

17 145 180

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

540 043

1 056 169

135 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

14 933 005

22 870 037

27 684 207

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 060 047

16 343 977

12 042 520

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 441 887

59 335


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5 802

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.

Egyéb működési bevételek

16 285 795

13 816 474

10 500

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)15 400 721

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése15 400 721

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

9 926 388

1 776 006


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

2 109 155

1 776 006


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7 817 2337.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 752 010

1 110 200


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 752 010

1 110 200


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

670 082 864

775 989 956

1 160 599 481

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Lekötött betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Váltóbevételek
    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

670 082 864

775 989 956

1 160 599 481K I A D Á S O K

2. sz. táblázat0

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. évi tény

2019. évi várható

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

574 568 357

599 815 348

641 788 848

1.1.

Személyi  juttatások

276 268 852

281 444 334

309 298 044

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45 547 802

45 846 571

53 855 010

1.3.

Dologi  kiadások

199 906 355

215 638 080

213 952 294

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 220 008

30 394 699

33 883 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

20 625 340

26 491 664

30 800 000

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.

   - Elvonások és befizetések


307 888


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

4 830 0001.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


2 500 000

4 000 000

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2 445 000


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.

   - Kamattámogatások
1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

14 862 259

21 238 776

26 000 000

1.18.

Tartalékok
1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.

   - Céltartalék
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

176 300 688

140 244 473

518 810 633

2.1.

Beruházások

54 091 064

137 534 852

503 721 502

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás482 701 600

2.3.

Felújítások

122 209 624

2 709 621

15 089 131

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

750 869 045

740 059 821

1 160 599 481

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.

Kincstárjegyek beváltása
5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.

Belföldi kötvények beváltása
5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai
7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.

Váltókiadások
10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

750 869 045

740 059 821

1 160 599 481

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
 éve

2020 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2020.

2021.

2022.

2022.
 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.

............................
3.

............................
4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.

............................
6.

............................
7.

Beruházási kiadások beruházásonként
8.

............................
9.

Felújítási kiadások felújításonként
10.

............................
11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.

............................
Összesen (1+4+7+9+11)

3. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

720 000

720 000

6.

-ebből:            Építményadó7.

Telekadó9.

Magánszemélyek kommunális adója10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után11.

Idegenforgalmi adó épület után12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

720 000

720 000

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

346 560

321 519

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség16.

Egyéb kedvezmény17.

Egyéb kölcsön elengedése18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Összesen:

1 066 560

1 041 519
4. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre0

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 024 739

27 000 000

28 024 739

29 000 000

28 024 739

28 024 739

28 024 739

29 000 000

29 000 000

27 391 058

27 391 059

27 391 059

336 296 871

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül


31 653 028

33 000 000


32 000 00034 000 000


29 632 570

29 632 570


189 918 168

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül


83 901 652


86 000 000


85 000 000


90 000 000


79 254 130

79 254 130


503 409 912

5.

Közhatalmi bevételek15 000 000

14 632 650

14 632 650

14 265 30058 530 600

6.

Működési bevételek


9 000 000

8 500 000

10 000 000

10 000 0006 500 000

6 514 403

6 528 80657 043 209

7.

Felhalmozási bevételek

8 000 000

7 400 72115 400 721

8.

Működési célú átvett pénzeszközök


9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


10.

Finanszírozási bevételek


11.

Bevételek összesen:

28 024 739

151 554 680

84 524 739

139 632 650

70 024 739

113 024 739

28 024 739

159 500 000

58 147 053

164 472 585

136 277 759

27 391 059

1 160 599 481

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

25 774 837

25 000 000

25 774 837

25 774 837

25 774 837

25 774 837

25 774 837

25 774 837

25 774 837

25 774 837

25 774 837

26 549 674

309 298 044

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 500 000

4 487 918

5 000 000

5 000 000

4 488 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

3 939 546

3 939 546

53 855 010

15.

Dologi  kiadások

10 000 000

10 000 000

18 000 000

19 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

18 000 000

18 000 000

25 000 000

20 000 000

15 952 294

213 952 294

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 000 000

3 000 000

3 500 000

3 800 000

3 500 0004 083 500

4 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

33 883 500

17.

 Egyéb működési célú kiadások

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 000 000

2 600 000
2 600 000

2 600 000

4 000 000

4 500 000

30 800 000

18.

Beruházások84 000 000

85 000 000

80 360 751
84 000 000

90 000 000

80 360 751


503 721 502

19.

Felújítások

10 000 000


5 089 131


15 089 131

20.

Egyéb felhalmozási kiadások


21.

Finanszírozási kiadások


22.

Kiadások összesen:

46 274 837

45 987 918

140 274 837

142 574 837

136 723 588

50 274 837

50 274 837

52 358 337

148 874 837

150 874 837

142 164 265

53 941 514

1 160 599 481

23.

Egyenleg

-18 250 098

105 566 762

-55 750 098

-2 942 187

-66 698 849

62 749 902

-22 250 098

107 141 663

-90 727 784

13 597 748

-5 886 506

-26 550 455

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethezForintban

2019. évi LXXI.
törvény 2.  melléklete száma*

Jogcím

2020. évi tervezett támogatás összesen

A

B

C

I.1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

142 310 957

II-1., II.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 147 900

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléi és gyeremekétkeztetési feladatainak támogatása

73 409 195

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 653 720


Összesen:

283 521 772

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény
6. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról0

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Kállósemjéni Polgárőr Egyesület

működési támogatás

1 000 000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:


1 000 000

Nem kötelező!
7. tájékoztató tábla a 1 / 2020 ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat0

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

336 000 000

336 500 000

337 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

140 000 000

142 000 000

143 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 000 000

7 000 000

8 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

58 350 000

58 900 000

59 700 000

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó

35 250 000

35 500 000

36 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

600 000

600 000

600 000

4.5.

Gépjárműadó

9 250 000

9 300 000

9 350 000

4.6.

Telekadó
4.7.

Kommunális adó

13 250 000

13 500 000

13 750 000

5.

Működési bevételek

57 500 000

58 000 000

58 500 000

6.

Felhalmozási bevételek

15 000 000

18 000 000

21 000 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

612 850 000

620 400 000

627 200 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

612 850 000

620 400 000

627 200 000


K I A D Á S O K

2. sz. táblázat0

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai

606 850 000

613 400 000

619 200 000

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2.1.

Beruházások

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

612 850 000

620 400 000

627 200 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

612 850 000

620 400 000

627 200 000