Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 8/2018 (XI.30.)

az Önkormányzat által biztosított Intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagköltség és térítési díjának meghatározásáról

Hatályos: 2019. 01. 01


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018(XI.30.)  önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított Intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagköltség és térítési díjának meghatározásárólKállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdése e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:  1. §

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását két intézményben biztosítja:  a Kállay Miklós Általános Iskola  és Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha.


       2. §


 (1) A napközbeni ellátás keretében biztosított étkezés igénybevételének nyersanyagköltségét  e rendelet 1. számú melléklete  szerint határozza meg.


  (2) Az ellátást igénybevevők intézményi térítési díjaként a nyersanyagköltség forgalmi  adóval emelt összegét kötelesek megfizetni.


3.§

(1)Ez a rendelet 2019.január 1. napján lép hatályba.

(2)Hatályát veszti a 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet.


                                  Belicza László                                 Pisákné Páll Ilona

                                   polgármester                                   címzetes főjegyző

Mellékletek