Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 1995/1995 (XII.29.)

a községi jelképek alapításáról és használatáról

Hatályos: 1995. 12. 29                                   Kállósemjén Nagyközségi Önkormányzat

                                               Képviselő testületének                 12/1997.(XI.13.) ÖNK. SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT


                                         15./ 1995.(XII.29.) ÖNK. RENDELETE

                                                       egységes szerkezetben


            A KÖZSÉGI JELKÉPEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓLKállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a  helyi önkormányzatokról

szóló módosított 1990.évi LXV.tv.1.§ 6.) bek.a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az

önkormányzat jelképeiről és azok használati rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.                                                                     1.§


                                                      Az önkormányzat jelképei


Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi multjára utaló szimbólum a címer és a zászló. 

                                                                                                                                                                                                         2.§


                                                               A címer leírása


   Az önkormányzat címerének leírását az 1.sz. Melléklet tartalmazza.
                                                                        3.§

                                 A címer használatának köre és szabályai
(1) Az önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:


a) az önkormányzat körpecsétjén, ( amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző lehet, pecsétnyomó esetén legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetén a legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva.


b) az önkormányzat zászlaján és annak változatain.


c) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, a jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján.


d) az önkormányzat által kiadott emléklapon, díszoklevelén, kitüntető vagy emlékérmen.

e) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, dísztermében,tanácskozó termében és más protokolláris célt szolgáló helyiségében.

f)az önkormányzat intézményei bejáratánál, vezetői irodájában.

g) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadmányokon, meghívókon, emléktárgyakon.

h) a községbe bevezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekkor, valamint az önkormányzat belső működésével, szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekkor használható.

(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem használható.

                                                                 4.§

(1) A 3.§./1/ bekezdés g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadmányokon, vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát-kérelemre- a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.

(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni.

A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester állapítja meg.

(3) Méltatlan tárgyakon címert használni tilos! Az ilyen esetekben felmerült vitás kérdésekben a képviselő testület dönt.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában.

Az átalány összege gazdálkodó szervek és vállalkozók esetén 10.000 Ft – 100.000 Ft-ig terjedhet.

                                                                        5.§


(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:


a) a kérelmező megnevezését, címét,

b) a címerhasználat célját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget,darabszámot,

d) a címer előállításának anyagát,

e) terjesztés,illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,

f) a használat időtartalmát

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, (rajzát, fényképét stb.)


h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.


(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:


a) az engedélyes megnevezését,címét,

b) az előállítás anyagát

c) az engedélyezett felhasználás célját,

d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,

e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartalmát,

f) a terjesztés, a forgalom hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

h) a használatáért fizetendő díj mértékét,


(3) A címer használatáért kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.


(4) Indokolt esetben a polgármester- a jegyző javaslatára- a kiadott engedélyt visszavonhatja.


                                                                       6.§


(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékben történhet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására,

akkor az csak a hordozó tárgy anyagának ( fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzésének megtartásával történhet.


                                                                             7.§

                                                                  A zászló leírása


(1) A zászló leírását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat zászlaja esetén az arányt meghatározó szabályos téglalap rövidebb oldala 1méter.

(3) A zászlórúd feketével festett.

(4) Az önkormányzat zászlaja az önkormányzat tanácskozótermében kerül elhelyezésre.                                                                                8.§

                                                                    A zászló használata


(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval, zászlókkal együtt,

c) a képviselő testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,

d) nemzeti vagy helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve,

e) minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.


(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


                                                     

                                                                 9.§

Jogosulatlan használatAki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, amely 10.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.                                                          

                                                                 10.§

Záró rendelkezésekEz a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


          Lipcsei Miklós                                                       Pisákné Páll Ilona

           polgármester                                                                  jegyző
                                                                                                                          1. számú melléklet

                                                                Kállósemjén Nagyközség címerének leírása


                           Barokkos összhatású, álló, négyelt tárcsapajzs.1. pajzsmező: arany mezőben vörössel fegyverzett fekete kétfejű sas (a Balog-Semjén nemzetség nemzetségi címere)


2. pajzsmező: kék mezőben,zöld pajzslábon álló három ezüst templom, jobbról balra a görög katolikus, a római katolikus és a református felekezet- arany, arany és ezüst- attribútumával a tornyokon ( a mai község szimbóluma )


3. pajzsmező: zölddel és ezüsttel hétszer vágott, jobb haránt osztóvonal mentén színváltó mező ( a Mohos természetvédelmi terület szimbóluma)4. pajzsmező: kék belső szegélyű ezüst mezőben két, bal haránt álló vörös szív (a Kállay-család címerének eleme)
                                                                                                                                2. számú melléklet

Kállósemjén zászlajaRövidebb oldalára állított, 1 : 2 oldal irányú, szabályos téglalap alakú, András- kereszt formában tervezett kékkel és ezüsttel osztott.

Tartalmazhatja a község címerét is.

A másik lehetőség: a zászló közepén ívelt megoldással fehér színű betűkkel KÁLLÓSEMJÉN felirat kerülhet.

A téglalap alakú zászló széle kék- ezüsttel farkasfogazott.

A zászló hátoldala az első oldal tükörképe.
Mellékletek