Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 7/2014 (VII.21.)

Kállósemjén Nagyközség helyi építési szabályzatának és szabályozási tervei módosításának elfogadásáról

Hatályos: 2014. 07. 21

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2014.(VII.21.) önkormányzati rendelete


Kállósemjén Nagyközség helyi építési szabályzatának és szabályozási tervei

módosításának elfogadásáról


A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdése 1. pontja felhatalmazása alapján, és az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 6.§.(1) bekezdése a) pontjában kapott feladatkörében a 10/2012.(X.18.) számú önkormányzati rendelettel módosított 18/2004.(XI.24.) számú rendeletét – a továbbiakban Ör. – az alábbiak szerint módosítja:


1. §.

  1. II. fejezet 3. §. (2) az alábbiak szerint módosul:
  2. A beépítésre szánt területek építési használatának mértékét az alábbi táblázat szerint kell alkalmazni:

A terület-felhasználási egységre vonatkozóan

Az építési telekre vonatkozóan

általános használat szerinti terület

sajátos

 használat szerinti

terület-beépítési mód

megengedett leg- nagyobb beépítettség

(%)

megengedett legnagyobb építménymagasság (m)

legkisebb zöldterület aránya

(%)

Lakóterület


Falusias Lf-1-O

20

3,5-7,5*

40

Falusias Lf-2-O

L=30

3,5-7,5*/***

40


Int=25

kertvárosias Lke-1-O

30

3,5-7,5

50

kertvárosias Lke-2-O

30

3,5-7,5

50

vegyes terület

településközponti vegyes terület

40

4,5-8,5

25(30)

Különleges terület

Majorok Kio-mü-SZ

40

4,5-9,5

40

Sportolási célú Kio-sp-SZ

20

4,5-8,0**

40

Szabadidős-Kio-sz, rek-SZ

10

4,5-8,0

50

Különleges egészségügyi-szolgáltató Kio-eü

40

4,5-7,5

40

Különleges településüzemeltetési /szennyvíztisztító/

10

4,5-12,5

40

Gazdasági területek

kereskedelmi-szolgáltató Gksz

50

4,5-7,5

30

egyéb nem zavaró Ge

40

7,5-12,5

30

Különleges beép.-re nem szánt int.

Temető, rekreációs ter, Kio-t, Kio-rek

2

4

40

*   =      egyházi építmények és rendeltetés esetén az építménymagasság az övezetben kialakult legnagyobb.

Védett épület melletti telken K= kialakult, ahol az illeszkedés elvét kell alkalmazni úgy, hogy a tervezett új épület a védett épület építménymagassága irányába „lefelé” az övezetre vonatkozó építmény- magasságtól 1 m-t eltérhet

** =       az építmény-magasság csak a sportolás alapépítményei, mint fedett csarnok, ugrótorony, hálótartó építmény és szerkezete, lelátó és a rá helyezett eredményjelző tábla építménye elhelyezhetősége esetén alkalmazható, egyébként 4,5 m.

***=       ahol egyéb rendelet ettől eltérően szabályoz / mint pl. az okt. intézmények esetében, ahol legfeljebb 25 % a megengedett/, akkor az ott szereplő legnagyobb érték, és ebben az esetben a telken belüli legkisebb zöld- felület 40 %.

L= lakás, Int. = intézményi rendeltetés, K= kialakult /arra a mutatóra, mely mellett található

   Intézményi a rendeltetés, ha az épület megépítendő/megépített nettó hasznos alapterületének 50%+1 m²-e intézmény

! = teljes közművesítettség esetén, egyébként csak 5 %-al kisebb érték alkalmazható.

2. §.

  1. A 15. §. (22) bekezdése  az alábbiak szerint módosul:

(22)  Előkert és oldalkert felőli megközelítéssel, és a belvíz veszélyeztette területeken a hátsókert felől sem, süllyesztett garázs nem építhető.

A terv lakóterületein az alábbi táblázat szerinti „jellemzőjű” építési övezeteket lehet alkalmazni a terv szerinti térbeli rendben:[1]


lakóterület

Az építési telek

Legkisebb alakítható

legnagyobb

Sajátos építési használat

alkalmazható építési  övezet

(beépítési mód)

Széles-sége (m)

Mély-sége

(m)

területe

(m2)

aktív zöldfelülete (%)

Beépí-

tettsége

(%)

Építmény ma-gassága

(m)

Falusias

Lf–1-O

14

70

900

40

20

3,5-7,5

Lf-2-O

16

80

1000

40

30

3,5 4,5

Kertvárosias

Lke-1-O

18

35

600

50

30

3,5-7,5

Lke-2-O

16

45

720

50

30

3,5-7,53 .§.

(1) A 16.§. (1) az alábbiak szerint módosul:

  1. A vegyes területen elhelyezhető építmények az alábbiak:

Településközpont vegyes terület övezete (Vt.)

a.,    Az övezet jellemzően több önálló, de maximum 10 / kivétel az önálló szállás-vendéglátó-szolgáltató épület, ahol a rendeltetési egységek száma a zaj, rezgés, levegő-tisztaság zónahatár-értékek telekhatáron történő betartása mellett maximum 25 / rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan helyi, vagy települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmény elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

b.,    Az övezet területén elhelyezhető:

1.,    lakóépület, (kivéve a Vt-O* övezet területe)

2.,    kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,

3.,    igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

4.,    sportépítmény,

c.,    Az  övezet területén kivételesen elhelyezhető:

1.,    egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, ahol a gazdasági célú használat az elsődleges,

2.,    parkolóház és benne nem önálló üzemanyagtöltő,

3.,    nem zavaró hatású egyéb gazdasági létesítmény

d.,    Az övezet területén kivételesen sem helyezhető el:

1.,    termelő kertészeti építmény,

2.,    önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 tonnánál nagyobb önsúlyú, és az ilyeneket szállító járművek számára

3.,    lakás és gépkocsi tároló az épület földszintjén, az elsőrendű közlekedési célú közterületek felöli oldalon.

4.,    önálló üzemanyagtöltő

5.,  közműpótló építmény;

6.,    állattartás céljára szolgáló építmény

e.,- vegyes területen lakás építése, kialakítása esetén max. 6, rendeltetési egység helyezhető el, egyéb rendeltetés esetén több is.


  1. A 16.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3)           A terv vegyes területén az alábbi táblázat szerinti jellemzőjű építési övezeteket kell alkalmazni, a terv szerinti térbeli rendben:


Sajátos építési használat


alkalmazható

A telek

Legkisebb alakítható

legnagyobb

Építési övezet jele

(beépítési

módja)

Szélessége (m)

Mélysége

(m)

Területe

(m2)

Aktív zöldfelülete

(%)

Beépített-sége

(%)

építmény-

magassága

(m)

Településközponti vegyes

Vt- (Z)

16

40

700

25

60*

9,5-12,5

14

40

550

25

60

7,5-9,5

12

30

360

25

60

4,5-7,5

Vt- (O) Vt-O*

20

30

600

30

40*

4,5-7,5


  1. Megjegyzés: O = oldalhatáron álló, Z= zártsorú

Az 500 m²-től kisebb területű kialakult telkeken csak egy, az 1000 m²-től kisebb területű telkeken pedig csak max. kettő db. épület helyezhető el.

* =           a beépítettség oktatási-nevelési egészségügyi létesítmény építésekor, kialakításakor legfeljebb 25%,

Vt övezet területén 0,0 m hátsókert tartandó a kialakult telkeken, amennyiben a telekalakításra lehetőség nincs, és a telken kialakítható legfeljebb 15,0 m mély építési hely biztosítása csak akkor lehetséges, amennyiben a telek beépíthetősége csak a hátsókert méretének csökkentésével, vagy elhagyásával lehetséges. Ebben az esetben a hátsókertnek fenntartható 6,0 m hátsó teleksávban csak legfeljebb 3,5m építménymagasságú épületrész, a hátsó- kerti telekhatárra nyílással nem rendelkező módon engedélyezhető, az egyéb előírások betartásával. A Vt-O* övezet területén újonnan lakás nem építhető.

K= kialakult, arra a mutatóra, amely mellett található, a telek tovább nem osztható.[2]


4. §.


(1)        Ez a rendelet a 2014. július 21. napján lép hatályba, s a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. A rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(2)        A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelmezőre, és a kérelem tárgyára vonatkoztatva kedvezőbb előírásokat tartalmaz.
Kállósemjén, 2014. július 03.

               

                                             

                          Belicza László                                                               Pisákné Páll Ilona                                                                     polgármester                                                                     címzetes főjegyző                                                       

A rendelt kihírdetve:2014.07.21.


Pisákné Páll Ilona

címzetes főjegyző
Mellékletek