Önkormányzat Kállósemjén

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013 (IX.2.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról

Hatályos: 2013. 10. 01


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


10/2013 (IX.2.) önkormányzati rendelete


államháztartáson kívüli forrás átadásárólKállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról a következő rendeletet alkotja:


I. rész


Általános rendelkezések


A rendelet célja


1. §


A rendelet hatálya


Jelen rendelet célja, hogy Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Kptv.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökre vonatkozó eljárást.


2. §


(1) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadásra, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt az önkormányzat támogatást.

(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


A támogatás forrása


3. §


Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú – pénzbeli és/vagy természetbeni – támogatás adható.


A támogatás nyújtásának alapelvei


4. §


A támogatás odaítélése az alábbi elvek alapján történik:

(1) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás nyújtás esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

(2) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz az 1. mellékletben foglaltak alapján.

(3) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmazni:

  • pályázati feltételeket,
  • pályázók körét,
  • a támogatandó célokat,
  • elszámolható költségtípusokat,
  • pályázati adatlapot,
  • az adatlap kitöltési útmutatóját, amelyben rögzíteni kell az önkormányzati támogatás feltételeit és a pályázó teendőit.

(4) A támogatás vonatkozásában döntéshozó: az Önkormányzat Képviselő-testülete.


A támogatások odaítélése


5. §


(1) A kérelmet írásban kell benyújtani a polgármesternek címezve. A beérkezett kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester gondoskodik.

(2) A kérelem/pályázatok elbírálása az éves költségvetési rendelet tárgyalásakor történik.


Támogatási szerződés megkötése


6. §


(1) Támogatás juttatása esetén a jelen rendelet 2. mellékletét képező, az adott esetben alkalmazandó támogatási szerződést kell megkötni a támogatottal az önkormányzat költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 30 napon belül.(2) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.


Elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről


7. §


(1) Az elszámolás a megkötött támogatási szerződésben és az ahhoz csatolt elszámolási útmutatóban foglaltaknak megfelelően történik.

(2) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.


Támogatási szerződés módosítása


8. §


(1) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt leadott írásos kérelmére.

(2) A határidő módosítás engedélyezéséről a polgármester dönt.

(3) A támogatás céljának módosításáról, amennyiben az működési és felhalmozási célon belüli változás, illetve amennyiben a megváltoztatni kívánt célra történő felhasználást a pályázati kiírás lehetővé teszi, a polgármester dönt.

(4) A támogatás céljának módosításáról amennyiben az működési és felhalmozási célok közötti változás, a Képviselő-testület dönt az 5. § (3) bekezdés szerint határidőig.


II. rész


A közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatósága


9. §


A Kptv.-ben meghatározott közzétételi kötelezettségnek a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon kell eleget tenni.


10. §


(1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályázó/kérelmező, akivel szemben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.

(2) A semmis szerződésre a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 15-16. §-ait kell alkalmazni.


III. rész


A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása


11. §


(1) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet).

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

(2) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

(3) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott célokra.

(4) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.


IV. rész


Záró rendelkezések


12. §


(1) A jelen rendelet 11. §-a alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5-10. o.) hatálya alá tartozik.

(2) A rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.P.H.                    Belicza László                                                         Pisákné Páll Ilona

                     polgármester                                                          címzetes főjegyzőA rendelet kihírdetve: 2013. szeptember 2.
Pisákné Páll Ilona

címzetes főjegyzőMellékletek