Önkormányzat Kállósemjén

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 03. 17


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2014. (III.17.)

önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében, 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére.


2. § A képviselő-testület az időlegesen használt ingatlanokra eltérő szabályozást nem állapít meg, azokra e rendelet szabályait kell alkalmazni.


2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3. § Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: háztartási szennyvíz) begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését (a továbbiakban: közszolgáltatás) az önkormányzat Kovács János egyéni vállalkozóval (4300. Nyírbátor, Iskola u. 70.) (a továbbiakban: közszolgáltató) kötött szerződés alapján látja el.


4. § Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket a Nyírségvíz Zrt. (4400. Nyíregyháza, Tó u. 5.) által üzemeltetett, 4300. Nyírbátor, Kenyérmező u. 1. szám alatt található szennyvízfogadó műtárgyában kell elhelyezni.


3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


5. § (1) Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(2)  A közszolgáltatás tekintetében az önkormányzat feladata:

        a.) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási  szennyvíz begyűjtésének,  elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

       b.) a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval a szerződés megkötése.

(3) A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás  céljából történő rendszeres elszállítására és a megfelelő engedéllyel rendelkező fogadó műben való lerakására terjed ki.6. §  (1) A képviselőtestület a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval szerződést köt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szerződés tartalmazza a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII.törvény 44/F - 44/G. §-ában foglaltakat.


4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


7. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.


(2) A háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Amennyiben a közszolgáltatás teljesítéséből eredően szennyezés keletkezik, a közszolgáltató maradéktalanul köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.


(3) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a bejelentéstől számított 48 órán belül - az igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.


(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a háztartási szennyvizet  az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik annak elszállításáról.

(5)A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve ha szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.

5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy mások testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatási díjat e rendeletben foglaltak szerint megfizetni.


(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatótól megrendelni.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét szállítójármű számára oly módon, hogy az akadálytalanul elvégezhesse a feladatát.


(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását ingatlantulajdonos arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti.(6) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.


(7) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatás elvégzése érdekében a közszolgáltatóval együttműködni és részére a szükséges információkat megadni.


6. A közszolgáltatás díja


9. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A közszolgáltatási díj egytényezős.


(2) A díj mértékét a rendelet 1.melléklete tartalmazza.


(3) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni. A közszolgáltatásra vonatkozó számlát a magánszemélyek készpénzben a szolgáltatás teljesítésekor a nem magánszemélyek pedig utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kötelesek kiegyenlíteni.


7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


10. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok tekintetében jogosult.


(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.


(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani és gondoskodni az adatok biztonságáról.


(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az igénybevevő azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, a díjhátralékok behajtására használhatja fel.8. Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet 2014. március 17 -n lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 20/2004. (XI.25.) önkormányzati rendelet.                         Belicza László                                                                                 Pisákné Páll Ilona

              polgármester                                                                                 címzetes főjegyző
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének


a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló   4/2014.(III.17.)önkormányzati rendelet


1. számú melléklete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő díj:
Közintézménytől szennyvíz szállítás:                 1.500 Ft/m3 + ÁFA

Lakosságtól szennyvízszállítás díja:                   1.500 Ft/m3 + ÁFAKállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének


a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  

4 /2014.(III.17.) önkormányzati rendelet


INDOKOLÁS

    

        Általános indokolás


A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2013. január 1. napjától hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt, amely meghatározta a települési folyékony hulladékkezelés kötelező közszolgáltatás szabályait. A Ht. módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely IX/A. fejezetében új szabályozást alakított ki 2013. január 1‐jétől. Az új szabályozás a települési folyékony hulladék fogalma helyett bevezette a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalmát. Az önkormányzatnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötelezően ellátandó közszolgáltatást kell szervezni és fenntartani.


A fentiekben ismertetett jogszabály változás miatt szükségessé vált az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd és folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 9/2005. (VII. 22.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálata egyes rendelkezésének módosítása, vagy hatályon kívül helyezése és a Vgtv. új 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelő önkormányzati rendelet megalkotása.

A Vgtv. 44/C.§ (2) bekezdése meghatározza az önkormányzati rendelet tartalmi követelményeit, amelyek beépítésre kerültek beterjesztett önkormányzati rendelet paragrafusaiba.


Részletes indokolás


1 -2. §


Ezen szakaszok tartalmazzák a közszolgáltatás területi határát. Az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozóan különszabályokat nem állapít meg, azokra e rendelet szabályait kell alkalmazni.


3 - 4. §


Ezen szakaszok tartalmazzák Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatást végző személy adatait, valamint a szennyvízfogadót nevezi meg.


5 - 6. §


Az 5 §-ban az önkormányzat feladatai kerülnek meghatározásra, miszerint az önkormányzat feladata a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási  szennyvíz begyűjtésének,  elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, a közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval a szerződés megkötése.

A 6 §. a közszolgáltatói szerződés tartalmát határozza meg. Nem terjeszkedik túl a törvényi felhatalmazáson.

7 – 8. §


A törvényi és a szakágazati jogszabályok ugyan megállapítják az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltatók főbb jogait és kötelességeit, a közszolgáltatási szerződés megkötésének kötelezettségét, azonban a vonatkozó helyi szabályokat az önkormányzati rendeletben kell rögzíteni. Ezen szakaszok tartalmazzák a szabályozandó kérdések részletszabályait.


9. §


A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke került meghatározásra e §-ban. A díjat az igénybevevő köteles megfizetni.


10. §


Az adatkezelés szabályait tartalmazza, mely szerint a közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok tekintetében jogosult.

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.11. §


A hatályba léptető rendelkezést, és a korábbi rendeletek hatályon kívül helyezését tartalmazza
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének


a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  

 /2014.(II…) önkormányzati rendelete


 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT


Rendelet-tervezet címe:

          a nem közművel összegyűjtött szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és                

          elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen


Társadalmi, gazdasági hatás: 

A magasabb szintű jogszabályokkal összhangban a közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének helyi szabályai aktualizálásra kerülnek.


 Költségvetési hatás:

 nincs


Környezeti, egészségügyi következmények:

A magasabb szintű jogszabályokban előírt elvárásoknak megfelelően a helyi szabályozás  elősegíti a környezetvédelmi és egészségügyi előírások érvényesítését.                                


          Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:                         

          nincs


          Egyéb hatás:

          nincs                                          

A rendelet megalkotása szükséges, mert:

        

A Vgtv. 45. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat        

          képviselő-testületének rendeletben kell megállapítania a nem közművel összegyűjtött háztartási

          szennyvíz kezelésére vonatkozó szabályokat.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Mulasztásos törvénysértést követünk el.


A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:


          Személyi:

Rendelkezésre állnak.

          Szervezeti:

 Rendelkezésre állnak.

          Tárgyi:

 Rendelkezésre állnak.

          Pénzügyi:

 Rendelkezésre állnak.

Mellékletek