Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 14/2012 (XII.10.)

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2012. 12. 10

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának

14/2012.( XII.10.) önkormányzati  rendelete

a talajterhelési díjról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. számú törvény 16.§.(1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. számú törvény (a továbbiakban Knytv.) 26.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díj fizetésével kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Kállósemjén nagyközség belterületén kiépített szennyvízvezetékkel érintett ingatlanokra és használójukra terjed ki.

2. §

Díjfizetési kötelezettség

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

3. §

Talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíja

  1. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolás célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
  2. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200,- Ft/m3.
  3. Kállósemjén nagyközség területérzékenységi szorzója: 3.
  4. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (1) bekezdésben meghatározott alapja, a (2) bekezdésben meghatározott egységdíj valamint a (3) bekezdésben meghatározott területérzékenységi szorzó határozza meg.
  5. A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Knytv. 3. számú melléklete határozza meg.4. §

A talajterhelési díj bevallása, megfizetése

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.

(2) A bevallást a kibocsátónak az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell teljesítenie.

(3) A bevalláshoz - amennyiben a kibocsátó kedvezményt kíván igénybe venni, illetve csökkenteni a díj alapját- csatolni kell a kedvezményre jogosító dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot.

(4) A talajterhelési díjat Kállósemjén Nagyközségi Önkormányzat számlavezető bankjánál vezetett talajterhelési díj számlájára csekken, illetve átutalással kell teljesíteni.

5. §

Kedvezmények, mentességek

(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség az a kibocsátót, aki csak olyan vízvételi lehetőséggel rendelkezik (kerti csap), mely nem igényli egyedi szennyvíztároló megépítését.

(2)A talajterhelési díj alapja csökkenthető az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyiségével. Az elszivárgott víz mennyiségét a kibocsátó a vízszolgáltató által kiállított jegyzőkönyvvel, vagy egyéb okirattal köteles igazolni.

(3) Díjfizetési kedvezményben részesülhet az a kibocsátó, aki vállalja, hogy ingatlanára a kérelem benyújtásától számított egy éven belül a csatorna közművet beköti. A kedvezmény mértéke legfeljebb a teljes díj 50%-a lehet. A csatornahálózatra történő rákötés szándéknyilatkozatától számítva a díjfizetési kötelezettség felfüggesztésre kerül, és a kedvezmény ténylegesen a rákötéssel egyidejűleg érvényesíthető. 

6. §

Záró rendelkezések

  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012.02.01-től kell alkalmazni.
  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 2/2009.(I.13.) önkormányzati  rendelet hatályát veszti.


Kállósemjén, 2012. november 29.


                            Belicza László                                                  Pisákné Páll Ilona

                           polgármester                                                          címzetes főjegyző