Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 8/2009 (IV.16.)

a sportról

Hatályos: 2009. 05. 01

              Kállósemjén Nagyközségi Önkormányzata Képviselő- testületének

                                 8/2009. (IV.16.) számú rendelete a sportrólKállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 61. §(4) bekezdése felhatalmazása alapján- a kötelező és az önként vállalt önkormányzati  sportfeladatok ellátása érdekében az alábbi rendeletet-továbbiakban: Ör.-alkotja:


I.

1.§

Általános rendelkezések

Az Ör. Célja, hogy megalapozza és létrehozza Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, és meghatározza a helyi sporttevékenység finanszírozásának módját.2.§


Az Ör. Hatálya kiterjed:

- az önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben résztvevő magánszemélyekre:

- az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményre, testnevelési és sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre:

- a képviselő- testületre és szerveire,valamint a polgármesteri hivatalra.


II:

3.§

Az önkormányzat sportfeladatai


Az önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály és az önkormányzat hosszú távú községi sportkoncepciója tartalmazza részletesen.4.§

Az önkormányzat kötelező a sporttevékenységgel kapcsolatos

részletes feladatai

A községi sportkoncepció kialakításaAz önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt  figyelmet fordít:

- a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására:

- a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására:

- a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítása:


-a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére.
5.§

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés(1)Az önkormányzat-testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban- mindenkori lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi szervezeteket.

(2) Az általa fenntartott sportlétesítmények használatát biztosítja a vagyonrendelet speciális szabályai szerint. A sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatának feltételeit illetően megállapodásokat köt.

(3) A közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló létesítmények, műszaki berendezések sport célú használatát biztosítja az erre vonatkozó külön önkormányzati rendelet alapján.

6.§

Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények

fenntartása, működtetése


Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez,

állagmegóvásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet éves költségvetésében biztosítja.


7.§

Az önkormányzati iskolai sporttevékenység

megteremtése


 (1) Az önkormányzat az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi,tárgyi feltételek biztosításáról gondoskodik.

(2) Az oktatási intézmények testnevelési alapfeladataik ellátásán túl részt vesznek a település sportegyesületeinek utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek és ifjúság különböző korcsoportjainak életkori sajátosságait.

Az oktatási intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetei együtt működnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekkor.


8.§

Az önkormányzat önként vállalt sportfeladata

Az önkormányzati tulajdonban álló sportlétesítmények fejlesztése


(1) Az önkormányzat ciklusprogramjának megfelelően dönt a sportlétesítmények és tevékenységek fejlesztéséről a mindenkori éves költségvetésében. A fejlesztéseknél előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztési programokat, amelyek

a) multifunkcionális létesítmények fejlesztését célozzák:

b) a sportturizmust is szolgálják.


9.§

A szabadidősport feltételeinek fejlesztése


Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai fittség fokozása, az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében.


10.§

A gyermek-és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok

sportjának,a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények

lebonyolításának segítése


A gyermek-és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelést, a nők és a családok sportját, a

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportját, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását az önkormányzat támogatja.

(1) A gyermek-és ifjúsági sportot az utánpótlás-nevelési tevékenységet a Felmérési Kiválasztási Foglalkoztatási rendszer támogatásával segíti, valamint vállalja az önkormányzat:

a) a szabadtéri sportlétesítmények fejlesztését:

b) játszóterek fejlesztését:

c) a településen működő sportszervezetekben az amatőr versenyző utánpótlás nevelésének támogatását:

d) az úszás oktatásának támogatását:

(2) A tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának területén az önkormányzat a visszatérő hagyományos sporteseményeket és rendezvényeket támogatja.


11.§

A nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel


(1) Az önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban.

a) a testvértelepüléseivel való sportkapcsolatok kiépítésével lehetőséget biztosít sportrendezvényeken való szereplésre.

b)a nemzetközi jelentőségű helyi sportesemények, tevékenységek, valamint a települési sportszervezetek nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét támogatja.


III.

12.§

Az önkormányzat sportintézményei és létesítményeiAz önkormányzat az alábbi sportlétesítmények fenntartását biztosítja

- Kastélyparkban lévő Sportpálya

- Kastélyparkban lévő Sportöltöző

IV.

13.§

A sporttevékenység irányítása


Külön jogszabályban és ezen Ör.-ben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület, és átruházott hatáskörben a polgármester és képviselő-testület által létrehozott Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatásköreit külön önkormányzati rendeletbe foglalt SZMSZ. Szabályozza.


V.

14.§

A sporttevékenység finanszírozása

(1) Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves pénzügyi feltételeit az önkormányzat az intézményi költségvetésben lehetőségei szerint biztosítja.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt az önkormányzat képviselő-testülete, az illetékes bizottsági a pénzügyi lehetőségek függvényében önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek tájékoztatása alapján alakítja ki a költségvetés sporttámogatási koncepcióját.

Az önkormányzat az éves költségvetési beszámolója előtt a támogatott szervezetektől tájékoztatót kér az előző évi szakmai és gazdálkodási munkájukról.

3)Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési rendeletében dönt. A támogatás forrásai a sporttörvény alapján az állam által biztosított normatív támogatást, valamint az önkormányzat saját bevételei.

4) A sportcélú támogatások elosztását a képviselő-testület, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján végzi.


VI.

15.§

A sporttörvény Végrehajtásával kapcsolatos helyi

államigazgatási feladatok


A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet sportrendezvényt szervezni, s sportrendezvényért a szervező felél.

(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben, a közterületeken és az önkormányzati intézményekben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek az önkormányzat felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van. A szervező a jogszabályokban foglalt engedélyek birtokában és az igénybe vett terület kezelőjének hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket.

(2) Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról szóló rendeletnek

megfelelően szervezhetők és megtartásukhoz az önkormányzat (képviselőjének vagy megbízottjának) előzetes tulajdonosi hozzájárulása és közterület használati

megállapodás szükséges.

(3) Az önkormányzat tulajdonában vagy az önkormányzati intézmények kezelésében lévő sportlétesítmények eszközök üzemeltetője köteles a sportlétesítményeket, eszközöket rendeltetés szerű állapotban tartani.


VII.

16.§

VEGYES RENDELKEZÉSEK


(1) Az önkormányzat a település sportéletének fejlesztését elősegítő magán-és jogi személyeket, a sikeres sportolókat és sportszervezeteket a vonatkozó rendelet szerint kitüntetésben részesítheti.

(2) A településhez kötődő országos és nemzetközi sikereket elért sportolóknak az intézmények, közterületek elnevezésekor méltó emléket állíthat.


17.§


Az önkormányzati sport célú támogatásban részesülők a sporttörvény előírásai és az önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni: a törvényi előírások vagy a vállalt kötelezettségeik megszegése a támogatások megvonásával  illetve az önkormányzattal kötött szerződések, felmondásával járhat. A megállapodások megkötésére a tárgyévi költségvetés elfogadását követő két hónapon belül kerül sor.


18.§


(1) Az ezen Ör.-ben nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2000. évi CXLV.törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ezen Ör. 2009. május 1. napján lép életbe

(3) Ezen Ör. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Kállósemjén, 2009.április 15.


          Nagy Béla                                               Pisákné Páll Ilona

        polgármester                                                    jegyző