Önkormányzat Kállósemjén

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Hatályos: 2013. 12. 31

Szerkesztés...

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


13/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete


az állattartás helyi szabályairól


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1.§. A rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az állattartók, valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, és biztosítják, hogy az állattartás mások nyugalmát, közérzetét, életminőségét, valamint biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse.


2.§. E rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki.


3.§. Értelmező rendelkezések:


a) állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék előállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása.

b) nagy haszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér;

c) kis haszonállat: sertés, juh, kecske;

d) egyéb kis haszonállat: baromfifélék, galamb, házinyúl;

e) prémes állat: nutria, pézsma, nyérc, nyest, görény;

f) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat;

g) egyéb állatok: Magyarországon nem honos állatok;

h) veszélyes állat: a veszélyes állatok tartásáról és tartásuk engedélyezésének  részletes szabályairól szóló 8/1999.(VIII.13.)KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletében felsorolt fajok egyedei, valamint a veszélyessé nyilvánított állat;


II. Az állattartás általános szabályai4.§. (1) Az önkormányzat közigazgatási területén bármilyen állatot kizárólag a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett csak e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani.

(2) Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények kialakítása építési engedély alapján történhet a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával.


5.§. (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a károkozók és rágcsálók rendszeres irtásáról.


(2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi, állatvédelmi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.


(3) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak elhelyezéséről gondoskodni.


(4) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt tovább nem tartható állatot szabadon engedni, elhagyni.


6.§. (1) Az állattartónak kell biztosítani annak feltételeit, hogy az állat a tartás helyét ne hagyhassa el, közterületre, más személy tulajdonában, használatában álló ingatlanra ne juthasson be, továbbá, hogy állattartás senkinek kárt ne okozzon. Bármilyen állat csak úgy tartható, hogy a közterületet, szomszédos ingatlant, semmilyen formában ne szennyezze, vagy károsítsa. Az esetleges szennyeződést a tulajdonos, illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani, az okozott kárt a károsultnak felszólítás nélkül megtéríteni.


(2) Belterületen és a külterületi kertes övezetben trágyát csak zárt trágyatároló helyen, letakart állapotban és csurgás mentesen kell tárolni a felhasználásig, illetve a kihordásig. A trágyalé gyűjtésére szivárgásmentes, zárt fedéllel ellátott trágyalégyűjtőt kell létesíteni, amely könnyen tisztítható. Közcsatornába (csapadékelvezető- és szennyvízcsatornába) trágyalevet bevezetni tilos.


III. Az ebtartás szabályai


9.§. (1) Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén a kertes családi házak udvarán háztartásonként az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb három eb - és egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható.


(2) Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az a környezetében lakók nyugalmát tartósan vagy rendszeresen ne zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja.


10. §.(1) Bekerítetlen, vagy csak részben bekerített ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondosodni arról, hogy az eb tartási helyét ne hagyhassa el.

(2) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az  eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását, valamint a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza.


(3) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan vagy a ház bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.


11. §. Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető kutya valamint az intézmény őrzését szolgáló eb kivételével:


a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,

b) üzletbe, piac területére,

c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,

d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,

e) a sportpálya területére,

f) a temető területére.


IV. Záró rendelkezések


12. §.(1) E rendelet 2013. december 31. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi állattartás szabályairól szóló 10/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.                     Belicza László                                                       Pisákné Páll Ilona

                     polgármester                                                          címzetes főjegyző

Mellékletek