Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 3/2012 (III.30.)

a díszpolgári cím, a települési kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről

Hatályos: 2012. 03. 30

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK


3/2012.(III. 30.) önkormányzati


R E N D E L E T E


A DÍSZPOLGÁRI CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011.évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.Díszpolgári cím1.§ (1) A díszpolgári cím – mint Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselő-testület ) által adományozható legmagasabb elismerő cím – annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki:


a)  egész életművével, vagy valamely kiemelkedően jelentős munkájával, teljesítményével mind a településen belül, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban  olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul Kállósemjén település jó hírnevének öregbítéséért, valamint személye és cselekedete példamutató, és emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.


b) Kállósemjén Nagyközség általános fejlődéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért közvetlenül, vagy közvetve, foglalkozása körében példamutató szakmai munkát folytatott.


(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, egy községi asztali zászló és egy arany pecsétgyűrű jár.


(3) A díszoklevél tartalmazza nagyközségünk zászlajának és címerének lenyomatát,a Képviselőtestületet határozatának   számát, a díszpolgári cím feltüntetését, a kitüntetett nevét és érdemeit, valamint a polgármester és a jegyző aláírását.


(4) Az aranygyűrű tartalmazza az önkormányzat címerének lenyomatát.


(5)Posztumusz díszpolgári cím adományozásakor az oklevelet és a gyűrűt az elhunyt legközelebbi (özvegy, gyermek,szülő, testvér, unoka )hozzátartozója részére kell átadni.

2.§ (1) Kállósemjén nagyközség díszpolgára a Képviselő-testület és a település lakossága megkülönböztetett tiszteletét és megbecsülését élvezi. Az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a (2) bekezdésben meghatározott  kiváltságokat.


(2) Kállósemjén nagyközség díszpolgára és kitüntetettje:


  1. Tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein.
  2. Az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.
  3. Jogosult a nagyközség fejlesztési program tervezeteinek megismerésére, véleményezésére.
  4. Külön döntés alapján felkérhető a nagyközséget képviselő delegáció tagjának.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogosultságok biztosításáért a polgármester a felelős.2.Települési kitüntető díjak


3.§ (1) A képviselő-testület méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik/amelyek tevékenységükkel hozzájárultak Kállósemjén település jó hírének öregbítéséhez, maradandóan és kimagaslóan gazdagították a nagyközség oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, sport, közéleti és egyéb értékeit, ápolják és őrzik a nagyközség hagyományait, munkájukkal hozzájárultak a település fejlődéséhez.


(2) A képviselő-testület ezen szándékának megfelelően az alábbi elismerési formákról rendelkezik:

  1. Oktatási  és Közművelődési díszoklevél
  2. Közszolgálati  díszoklevél,
  3. Egészségügyi  és Szociális díszoklevél
  4. Ifjúsági  és Sport díszoklevél,
  5. Kállósemjén Nagyközségért Emlékplakett elismerés.


(3) A kitüntetésekkel  külön erre a célra készített díszoklevél, és pénzjutalom jár.


(4) A díszoklevél tartalmazza  nagyközségünk zászlajának és címerének lenyomatát,a Képviselőtestületet határozatának  számát, a kitűntetés megnevezését, a kitüntetett nevét és érdemeit, valamint a polgármester és a jegyző aláírását.


(5)A kitüntetéssel adható pénzjutalom mértéke:50.000 Ft


(6) A kitüntetésekből évente típusonként legfeljebb egy  díj adományozható.2.1. Oktatási és Közművelődési díszoklevél


4.§ (1) Oktatási és Közművelődési díszoklevél adományozható annak a személynek, aki

a) legalább 10 éven keresztül kiemelkedő eredményt ért el az óvodai nevelés, az iskolai oktató-nevelő munka terén, a tehetséggondozásban,

b) magas fokú pedagógiai és szakmai elkészültsége alapján élen jár az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,

c) kiemelkedő eredményt ért el a település közművelődésének szervezésében, irányításában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek alkalmazásáért,

d) községben működő – közművelődés körébe tartozó civil szervezetek munkájában való aktív tevékenységért,

e) aki a község történelmi múltjának, hagyományainak felkutatásában és ápolásában  kimagasló eredményt ért el,az utókor számára maradandót alkotott,

f)mindezek mellett társadalmi aktivitásuk, közösségi és magánéletük példamutató.2.2.Közszolgálati díszoklevél


4.§  A  Közszolgálati díszoklevél annak a személynek adományozható, aki:

a)  a nagyközség közéletében legalább 10 éven át köztisztviselői, vagy szolgálati viszonyban áll, valamint a polgárok ügyeinek intézésének, biztonságának, egyéb területein hosszú időn át kiemelkedő munkát végez,

b) vagy jelentős szellemi alkotással járul hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel és magatartásával általános elismerést vív ki a polgárok körében, szakmai és egyéb környezetében,

c) mindezek mellett társadalmi aktivitásuk, közösségi és magánéletük példamutató.2.3 Egészségügyi és szociális díszoklevél


5.§ Egészségügyi és szociális díszoklevél adományozható:


a) Azon egészségügyben dolgozó személyek, szervezetek és közösségek számára, akik/ amelyek az egészségügy területén hosszú időn át kifejtett, kimagasló munkásságukkal, tevékenységükkel hozzájárultak a település egészségügyi életének fejlődéséhez.


b) Azon szociális ágazatban dolgozó személyek, szervezetek és közösségek számára, akik/amelyek a szociális ellátás és gyermekvédelem területén hosszú időn át kifejtett, kimagasló és példaértékű munkásságukkal különösképpen hozzájárultak e terület minőségi fejlődéséhez.

2.4. Ifjúsági és Sport díszoklevél


6.§ Ifjúsági és Sport díszoklevél adományozható azoknak a személyeknek akik:

a) országos tanulmányi vagy szakmai versenyeken kimagasló eredményeket értek el,


b) a település sportja érdekében kifejtett kiemelkedő sport munkát vagy kiemelkedő  sportteljesítményt értek el,


c) a sportteljesítmény mellett hozzájárultak munkájukkal az iskolai sport és utánpótlás  nevelés sikeréhez, magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a  nagyközség közössége elé.
2.5. Kállósemjén Nagyközségért Emlékplakett elismerés


7.§ (1) Kállósemjén Nagyközségért Emlékplakett elismerés díj adományozható annak a személynek,  aki

   a) a község építésében, fejlesztésében vállalkozásainak, iparának fejlesztésében,a műemlékvédelemben, a környezetvédelemben kiemelkedő eredményt ért el,

   b) hosszú időn át ilyen irányú munkájával a település lakosságának megbecsülését, elismerését kivívta, emberi magatartása példaértékű.


(2) Az emlékplakett 10 cm átmérőjű, kör alakú egyoldalas bronz érme. Felső kétharmadában Kállósemjén Nagyközség címere, alatta félkör alakban „Kállósemjén Nagyközségért” felirat található.  Az emlékérmet díszdobozba kell helyezni.

(3) Az emlékplakett mellé díszoklevél és  nettó 50.000 Ft összegű pénzjutalom is jár.3.A díszpolgári cím és a települési kitüntető díjak adományozására és visszavonására

vonatkozó közös szabályok


8.§ (1) A díszpolgári  cím és a települési kitüntető díjak adományozásáról a Képviselő-testület dönt, zárt ülésen minősített többséggel elfogadott határozatával. A kitüntetésről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.


(2) Az elismerések átadása minden év augusztus 20-a után megtartott  hagyományos „Kállósemjéni Napok” keretében történik. Kivételes alkalmakkor egyedi döntéssel a képviselő-testület eltérhet ettől az időponttól.


(3) Kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:


a) a helyi képviselő-testület tagjai,

b) a helyi önkormányzat bizottságai,

c) helyi önkormányzati intézmények vezetői, szakmai közösségei,

d) a településen működő,nyilvántartásba vett társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány,

e) helyi gazdálkodó szervezet,

f) helyi egyházi tanács

l) Kállósemjén lakossága.


(4) Ugyanazért a már kitüntetéssel elismert tevékenységéért újabb elismerés sem azonos szintű, sem magasabb szintű nem adományozható, ha az érintett további kiemelkedő tevékenységet a kitüntetés óta nem végzett.


A kitüntetés  adományozására minden év  május 31-ig lehet javaslatot tenni az e rendelet 1. számú mellékletében lévő nyomtatvány felhasználásával. A határidő lejárta után beérkezett javaslatokat figyelembe  venni nem lehet.


(5)A javaslat tartalmazza a kitüntetésre javasolt személy életútjának, szakmai munkásságának részletes bemutatását, a kitüntetés megalapozottságát alátámasztó indoklást, valamint a javaslattevő nevét, elérhetőségét.


(6) A beérkezett javaslatokat a polgármesterből, alpolgármesterből, és az önkormányzati bizottságok elnökeiből álló bíráló „ad hoc” bizottság megvizsgálja, hogy a rendelet feltételeinek megfelel-e a jelölt személye, valamint a jelölés folyamata.


(7) Az ad hoc bizottság által betűrendes sorrendben előterjesztett javaslat(ok)ról – új személyi javaslattétel lehetőségének kizárásával – a képviselőtestület minden év június 30. napjáig minősített többséggel határoz.

(8) A kitüntetés tényét, a kitüntetett nevét a Semjéni Krónika helyi újságban, valamint az önkormányzat honlapján a polgármester nyilvánosságra hozza.


9. § (1) A képviselő-testület az általa adományozott kitüntetéseket visszavonja, ha a kitüntetett arra érdemtelenné, méltatlanná válik.


(2) A méltatlanná válást nyomós okból (pl. súlyos bűncselekmény elkövetése, a nagyközség közvéleménye által elítélt erkölcsi magatartás) a képviselő-testületnél kell  kezdeményezni.


(3) A képviselő-testület a méltatlanná válás kérdésében minősített többséggel hozott , részletes indoklást tartalmazó határozatával dönt.
4. Vegyes rendelkezések


10. § (1) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező, nyilvántartó és pénzügyi feladatokat a jegyző látja el.


(2) A díszpolgári cím és a kitüntetések költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

(3) Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti :

    a) a díszpolgári cím adományozásáról  szóló 10/2009.(V.20.)  önkormányzati rendelet,

    b) a kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2009.(V.20.) önkormányzati rendelet.

                       Belicza László   sk.                                             Pisákné Páll Ilona sk.

                       polgármester                                                       címzetes főjegyzőMellékletek