Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2/2020 (II.21.)

a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról

Hatályos: 2020. 03. 01

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2020. (II.21.)

önkormányzati rendelete


A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselő- testület a települési önkormányzati képviselők részére havi bruttó 50.000- Ft/fő összegben tiszteletdíjat állapít meg.

(2) A Képviselő-testület bizottsági tagjait, bizottsági tagságonként 20.000,-Ft/hó többlet-tiszteletdíj illeti meg.

(3) A bizottság elnökeit 35.000,-Ft/hó többlettiszteletdíj illeti meg.

(4) A bizottságok külső tagjait 25.000,-Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.

2.§

  1.  A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülést megelőző munkanap 16.00 óráig a polgármesternek köteles bejelenteni. A hiányzásokat a jegyző tartja nyilván.
  2.  A helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület döntéshozatalában 6 hónapot meghaladó időtartamban nem vesz részt, legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja.
  3.  A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 12 havi időtartamra 20 %-ban csökkenti.3.§


(1) A tiszteletdíj kifizetése utólag, tárgynegyedév 30. napjáig történik meg.


(2) A 2. § (2)-(3) bekezdésben szabályozott megvonásokról a képviselőt és a kifizető helyet értesíteni kell.


4.§


(1) Ez a rendelet a 2020. március 01-én lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2020. március 01. napjától kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 9/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete.


Kállósemjén, 2020. február 20.

Belicza László                                                Pisákné Páll Ilona      

polgármester                                                   címzetes főjegyző
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.A fentiek alapján a  képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:


1. Az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Társadalmi hatásként értékelhető: A tervezetnek társadalmi hatása nincs


1.2. Gazdasági hatás: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.


1.3. A rendelet módosításának költségvetési kihatása:

A Tervezetnek költségvetési hatása jelentkezik, ha a rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el a képviselő-testülete. A rendelet elfogadása esetén az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében a rendeletben meghatározottak szerint épül be a képviselők tiszteletdíja. 


2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak alapján környezeti és egészségi következmények nem keletkeznek.


3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem jelent.


4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának szükségességét indokolja, hogy az Önkormányzat Képviselő- testületének tagjai, bizottsági elnökök és bizottsági tagok, valamint a tanácsnok munkájának ellentételezéseként, a képviselői munkával összefüggő költségeinek megtérítéseként Kállósemjén rangjának megfelelő mértékű tiszteletdíj kerüljön megállapításra összhangban a jogszabályi követelményekkel. A jogalkotás esetleges elmaradásának jogkövetkezménye: nem releváns5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:


A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. A pénzügyi feltételek körében új pénzügyi feltétel a Tervezet elfogadását követően felmerül, azzal, hogy az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében magasabb összegű fedezetet kell biztosítani, mint az eddigiekben.


Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.


Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet tervezetet fogadja el.

Általános indokolás


Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának kérdését Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  9/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete szabályozta. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2014. október 12-én hatályba lépett 35. §-a a továbbiakban is lehetővé teszi a képviselő, a bizottsági elnök, a bizottság tagja és a tanácsnok részére − akár differenciált mértékű − tiszteletdíj, illetve természetbeni juttatás megállapítását. A tiszteletdíj megállapítása nem kötelező, a megállapított összeg nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. A tiszteletdíj és természetbeni juttatás megállapítására irányuló rendeletalkotásra kifejezett felhatalmazást tartalmaz az Mötv. 143. § (4) bekezdésének f) pontja, a mértékkel kapcsolatban fenti korlátozáson kívül egyéb szabályozás nincs hatályban.

Az Mötv. 33. §-a alapján a kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület − a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak alapján − legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.


Részletes indokolás


1.§-hoz

A Képviselő-testület bizottsági tagjainak, bizottsági tagságonként tiszteletdíjának mértékét határozza meg.

2.§-hoz

A képviselő-testületi ülésről  való távolmaradását szabályozza.

3.§-hoz

A tiszteletdíj kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

4.§-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.