Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 4/2016 (III.22.)

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III. 22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2016. 03. 22


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat

 Képviselő-testületének

                                             

4/2016.(III. 22.) sz. önkormányzati

rendelete


 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

                                                   

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Vagyon tv.) 7. §. és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 107.§-ban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról az alábbi rendeletet alkotja:.


Általános rendelkezések


1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő vagyonra.


(2)  E rendelet szempontjából önkormányzati vagyon:


      a / az önkormányzat ingatlan és ingó tulajdona,

      b / az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok, immateriális javak,

      c/ értékpapírok és gazdasági társaságokban az Önkormányzatot megillető társasági

           részesedés.

2.§. A rendelet hatálya - jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére.


Az önkormányzati vagyon csoportosítása


3.§. (1) Az önkormányzat vagyona nemzeti vagyon, amely törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.


(2) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes.


(3) Az önkormányzat üzleti vagyona körébe a forgalomképes vagyonelemek tartoznak.


4.§. (1) Az önkormányzat vagyona forgalomképesség alapján lehet:


      a / forgalomképtelen,

      b / korlátozottan forgalomképes,

      c / forgalomképes.


(2)  A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati vagyontárgy, illetve vagyonrész nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, vállalkozásba, gazdasági társaságba nem vihető.


(3) A korlátozottan forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgyak esetében a vagyon elidegenítés, megterhelés, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitel, egyéb hasznosítás (bérbe adás) feltételeit törvény vagy e rendelet határozza meg.


(4) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy, illetve vagyonrész elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, illetve egyéb hasznosítása, azaz a tulajdonosi jogok gyakorlása az e rendeletben meghatározottak szerint történhet.


Az önkormányzat törzsvagyona


5.§. (1) Az önkormányzat törzsvagyonába a törvény és e rendelet által forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyonelemek tartoznak, amelyek közvetlenül kötelező önkormányzati feladat-és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálják.


(2) Ha a forgalomképtelen vagyontárgyak rendeltetése és funkciója megváltozik, forgalomképes vagyonná a képviselő-testület döntésével lehet átminősíteni.


(3) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat forgalomképes vagyonná a képviselő-testület döntésével lehet átminősíteni.


6.§. (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona a törvény alapján  az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon, mely vagyonba tartoznak:

  • a helyi közutak és műtárgyaik,
  • a helyi önkormányzat tulajdonában lévő terek, parkok,


(2) Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona közül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyontárgyat e rendeletében nem jelöl meg. 


7.§. (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát az alábbi vagyonelemek jelentik:

a / törvények alapján:

        - közművek,

        - intézmények épületei, középületek,

        - műemlékek,

        - védett természeti területek,

        - muzeális emlékek,

b /  mindaz a vagyon amelyet a képviselő-testület rendeletében annak nyilvánít.


(2) Az önkormányzat forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának felsorolását e rendelet 1 - 2. sz.melléklet tartalmazza.Az önkormányzat üzleti vagyona


8.§. (1) Az önkormányzat üzleti vagyonát képezi mindazon vagyon, amely nem tartozik az önkormányzat törzsvagyonába. Üzleti vagyon forgalomképes ingatlanokból, ingóságokból, értékpapírokból, üzletrészekből, pénzvagyonból és egyéb vagyoni értékű jogból áll.


(2) Az önkormányzat forgalomképes törzsvagyonának felsorolását e rendelet 3. sz. melléklet tartalmazza.

                                                                   


A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása9.§. (1) A helyi önkormányzatot - a jogszabályban meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost illetik, illetve terhelik.


(2) Az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatot és hatásköröket  a képviselő-testületet gyakorolja.


(3) A képviselő-testületet a polgármester képviseli.


Az egyes tulajdonosi jogok


Vagyon elidegenítés / értékesítés és ingyenes átruházás10.§. (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre, vagy cserére, az alábbi tartalommal:

  1. vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,
  2. forgalmi értékének megjelölése,
  3. átruházás módja,
  4. pályázat esetén a pályázati feltételek meghatározása,
  5. árverés esetén, az árverésre bocsátás szándékának kinyilvánítása,
  6. csere esetén, a csere célja, csere ügylet keretében átruházandó és megszerzendő vagyontárgyak megjelölése, forgalmi értéke.


(2) A nettó  5.000.000.- Ft értékhatárt meghaladó vagyonelemeket, csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet értékesíteni.


(3) Az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó értékű vagyonelemet, nyilvános meghirdetés után árverés útján értékesíthető.


(4) A forgalomképtelen vagyontárgy nem idegeníthető vagy ajándékozható el, nem terhelhető meg, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete.


(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárggyal való rendelkezésre, így különösen annak elidegenítésére, megterhelésére, gazdasági társaságba, alapítványba való bevitelére a Képviselő-testület jogosult.


(6) Az üzleti vagyon értékesítésekor 100.000 Ft alatti értékben átruházott hatáskörben a  polgármester, 100.000 Ft feletti értéknél minden esetben a képviselő-testület dönt.


11.§. (1) Az önkormányzat vagyonát ingyenesen átruházni e rendeletben meghatározottak szerint lehet.


(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyont ingyenesen átruházni nem lehet.


(3) Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyon ingyenes átruházásáról a képviselő-testület dönt, minősített többséggel, függetlenül az értékhatártól.

          

12.§. (1)  Az önkormányzat ingatlan vagyonát a mindenkor érvényes számviteli előírások alapján tartja nyilván.


(2) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni.


(3)   Az önkormányzati vagyon körébe tartozó, 100.000 forint feletti vagyontárgy értékesítésére, illetve egyéb módon történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét ingatlan és ingó vagyon esetén három hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni.


(4)   Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll az értékesítésnél, illetve hasznosításnál - a (3) bekezdésben foglaltaknál - régebben készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, a döntést megelőzően ennek aktualizált változata is elfogadható.


(5) Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy az előbbi értéket kell alapul venni az értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor.A vagyon megterhelése


13.§. (1) Az önkormányzat forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyona nem megterhelhető.


 (2) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona megterhelhető. A vagyon megterhelése értékhatár nélkül a képviselő-testület joga.


A vagyon vállalkozásba vitele, vagyon a vállalkozásban


14.§. (1) Az önkormányzat saját felelősségére vállalkozási tevékenységet folytathat.


(2) Az önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.


(3) Az önkormányzat olyan vállalkozásba vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.


15.§. Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona a vállalkozásba nem vihető be.


16.§. A vállalkozással kapcsolatos minden jogosítványt, beleértve a részesedésekkel (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) kapcsolatos döntéseket a képviselő-testület hozza meg.

                                                A vagyon egyéb hasznosítása


17.§. (1) A vagyonkezelésbe adás főbb szabályait a Mötv. 109. §-a, valamint a Vagyon tv. 11. §-a tartalmazza.


(2) Képviselő-testület az Önkormányzat közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Vagyonkezelésbe adás vagyonkezelőz szerződéssel, kivételesen törvényben történő kijelöléssel jön létre.


(3) A vagyonkezelésbe adható vagyonról a képviselő-testület egyedileg dönt, meghatározva a fizetendő ellenértéket.


(4) Vagyonkezelői jog létesítése ingyenesen a forgalomképtelen vagyon esetében történhet. Önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre ingyenesen csak kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal létesíthető.


(5) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati feladatot, feladatkört, melynek ellátása hatékonyabban látható el más önkormányzattal együttműködve, önkormányzati társulásban vagy önkormányzati, illetve állami gazdasági társaság, közhasznú társaság által.


(6) A feladatellátás átadását célzó döntést megelőzően részletes elemzést kell készíteni, mely keretében értékelni kell a célt szolgáló vagyon állapotát, készültségét, alkalmasságát annak üzemeltetési és várható felújítási- és fejlesztési költségeit, valamint mindezeknek az önkormányzati költségvetésre gyakorolható hatását is.18.§.  (1) A vagyonkezelésbe adására irányuló szerződéskötés során meg kell határozni az átadónak azt a kikötését, hogy az átvevő a vagyont érintő beruházást, fejlesztést megelőzően köteles beszerezni az átadó írásos hozzájárulását.


(2) A kezelésbe adott vagyon esetében az önkormányzati vagyon nyilvántartásban fel kell tüntetni ennek tényét, és a vagyonkezelő éves beszámolása során az értékben és naturáliában bekövetkezett változásokat át kell vezetni.


(3) A vagyonkezelő éves beszámoltatása során értékelni kell a feladatellátás szerződés szerinti teljesítését és a vagyonkezelési szerződésben előírt feltételek teljesülését. A beszámolót a Képviselő-testület fogadja el.Az önkormányzati érdekek képviselete gazdasági társaságokban19.§. (1) Gazdasági társaság- és alapítvány létrehozása, gazdasági társaságban történő részvételről való döntés, üzletrész, részvény vásárlása és elidegenítése, valamint önkormányzati vagyontárgy gazdasági társaságba történő apportálása a képviselő-testület  kizárólagos jogosítványa.


 (2) A gazdasági társaságokban az önkormányzati tulajdont (üzletrészt) a polgármester vagy a Képviselő-testület által esetileg meghatározott személy képviseli, amennyiben a taggyűlés jogkörét nem a képviselő-testület gyakorolja. A képviselő köteles előzőleg kikérni a Képviselő-testüket felhatalmazását a törzstőke felemelését, csökkentését, valamint pótbefizetést elrendelő, vagy végelszámolási döntést megelőzőn, továbbá ha gazdasági társaság felszámolását elrendelték.


Az önkormányzat vagyonának gyarapítása


20.§. Az önkormányzat ingatlan vagyonának gyarapítása vásárlás, csere, kisajátítás, közcélú felajánlás, vagy kártalanítási kötelezettséggel járó legyezés útján a Képviselő-testület döntése alapján történhet, melyhez biztosítani kell a szükséges költségvetési fedezetet.


Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos egyéb rendelkezések


21.§. (1)   Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatosan az Önkormányzat követelésének érvényesítéséről gondoskodni kell. A képviselő-testület eseti döntését kivéve az önkormányzatot megillető követelésről lemondani nem lehet.


(2)   Az önkormányzati intézményt megillető lejárt, de esedékességükig meg nem fizetett követelések érvényesítése iránt az Önkormányzat, a Hivatal esetében a jegyző, egyéb költségvetési szerv esetében az intézmény vezetője köteles intézkedni.


(3) Az önkormányzat követeléseiről - a könyvvizsgáló véleményének kikérése mellett – a képviselő-testület akkor mondhat le, ha az nem veszélyezteti a költségvetési gazdálkodás likviditását.


(4) A képviselő-testület – az éves költségvetési rendeletben  meghatározott esetekben - a lemondás gyakorlására feljogosíthatja a polgármestert.


(5)  A könyvvizsgálói vélemény kikérése mellőzhető az 500.000 forint összegig terjedő követelések esetében.


Hitelfelvétel és törlesztés, kötvény kibocsátás, beruházás és felújítás, lízing


22.§. (1) Az önkormányzat hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

A hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvény kibocsátással kapcsolatos rendelkezéseket az önkormányzat éves költségvetési rendeletében állapítja meg.


(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt, hogy milyen beruházásokat, felújításokat valósít meg, s rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről, és szükség esetén a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos rendről is.


(3) Lízingszerződés kötéséről a képviselő-testület dönt.A vagyonleltár


23.§. (1) Az önkormányzat vagyonállapotát, a vagyonállapotot mutató leltárban kell kimutatni az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan. A leltár adott év december 31. fordulónappal készül.


(2) Az önkormányzat a vagyonát jogszabályban meghatározott módon köteles nyilvántartani, értékelni.


24.§.(1) A vagyonleltárnak külön kell tartalmaznia a törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes bontásban), valamint az önkormányzat üzleti vagyonát és kötelezettségeket.


(2) A vagyonleltárnak a törzsvagyon tekintetében követnie kell az e rendeletben meghatározott vagyontípusokat. Ki kell emelni a befektetett eszközök csoportjaiban a részesedéseket, valamint az értékpapírokat.


(3) A leltár összeállításáért a jegyző tartozik felelősséggel.IV. fejezet

Záró rendelkezések


25.§. (1) Ez a rendelet kihírdetése  napján lép hatályba


(2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

12/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet.  


             Belicza László                                                                       Pisákné Páll Ilona

             polgármester                                                                          címzetes főjegyző