Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 3/2013 (II.5.)

a közterület elnevezéséről, jelöléséről és a házszámozás rendjéről

Hatályos: 2013. 02. 05


Kállósemjén Nagyközségi Önkormányzat

 Képviselő-testületének


2/2013. ( II. 5.)  rendelete

a közterület elnevezéséről, jelöléséről és a házszámozás rendjéről


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§(5) bekezdése és  a 143. §. (3) bekezdésében  foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A közterület elnevezésének szabályai


 1. §


 1. Kállósemjén település közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


 1. Adott közterület földrajzi nevének megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére irányuló kezdeményezés az önkormányzathoz írásban nyújtható be, amelynek tartalmaznia kell:

a) a kezdeményezés okát ( módosítás, vagy új elevezés)

     b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét, indokolását,

     c) a javasolt elnevezést.


 1. A közterület földrajzi nevének megváltoztatását kezdeményezheti:

       a)    a képviselő-testület bármely tagja, bizottsága;

b) Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező   állampolgár;

     c) Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

2. § 1. A földrajzi névvel kapcsolatos eljárás előkészítése a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozik.
 2. A földrajzi neveket érintő döntés meghozatalakor figyelemmel kell lenni a vidékfejlesztési miniszter mellett működő Földrajzinév-bizottság kiadott útmutatójában foglaltakra, illetve  konkrét szakmai vélemény kérhető a Földrajzinév-bizottságtól.
 3. Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést- annak képviselő-testület elé történő benyújtása előtt  - 8 napra a hirdetőtáblán és az önkormányzat weblapján közzé kell tenni.
 4. A  beérkező javaslatokat  az Oktatási, Kulturális és Szociális  Bizottság szakmai véleményével kiegészítve  terjeszti a Képviselő-testület elé, melynek alapján a közterület elnevezésről a Képviselő-testület határozatban dönt.3.§


 1.  A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
 2. Az utcákat úgy kell elnevezni, hogy a megszakítatlanul vezető természetes útszakaszok lehetőleg ugyanazt a nevet viseljék.
 3.  Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel (meghosszabbítás). A Képviselőtestület a meghosszabbítást határozattal mondja ki.
 4. Településrészt, közterületet élő személyről elnevezni nem lehet.
 5. Közterület neveként szám nem használható.


Az ingatlanok házszámozásának szabályai


4. §


 1. A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen ingatlanokat. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.
 2. Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a községközponttól kifelé haladva növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páratlan, bal oldalán lévő ingatlanokat páros számmal kell ellátni.

Ha a közterület teret érint, akkor a számozás az óramutató járásával megegyezően történik. Egyoldalas beépítésű utcában a számozás folyamatos.

 1. Az ingatlanok számozására arab számot kell használni. Kiegészítő jelzés a számok alátöréseként a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűi alkalmazhatók.
 2. Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő ingatlan számozása változatlan marad, az újonnan keletkezett ingatlan számozását pedig a (3) bekezdés szerinti alátörés alkalmazásával kell végezni.
 3. A kialakult számozás után egyesített ingatlanok eredeti sorszámukat megtartják.
 4. Saroktelken lévő ingatlan csak egy házszámot kaphat.
 5. Tanyai településrészen az önálló utcák számozására a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 

Házszámváltozási eljárás


5.§


(1) A házszámozással kapcsolatos ügyekben első fokon a  jegyző jár el.


E jogkörében eljárva

a)    dönt a házszámok megállapításáról,

b)    dönt az ingatlanok átszámozásáról,

c)    kötelezi az ingatlantulajdonosokat a megállapított házszám feltüntetésére

d)    kötelezi az ingatlantulajdonosokat az utcanévtábla kihelyezésének tűrésére,

e)    dönt a jogosulatlan házszám használatának megszüntetéséről.


(2) A házszámozási hatósági eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. A kérelemben meg kell jelölni az ingatlan fekvését, helyrajzi számát, tulajdonosát, használóját továbbá a házszámozási kérelem okát.

(3) Új út vagy új telek kialakításakor az eljárást hivatalból kell megindítani. Ilyen esetben az eljárás az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről rendelkező jogerős határozat hivatali átvételével veszi kezdetét.


(4) Az ingatlanok házszámozásának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

a)   több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban

b)   az ingatlan valóságban használt címe és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett címe nem egyezik

c)   az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

d)    az ingatlan megosztására

e)    az ingatlanok egyesítésére kerül sor.


(5) A tényállás tisztázása érdekében be kell szerezni az ingatlan tulajdoni lapját, a lakcímnyilvántartó szerv kimutatását az ingatlanba bejelentkezett személyekről és minden esetben helyszíni szemlét kell tartani.

(6) A határozatot közölni kell az érintett tulajdonosokkal, továbbá az ingatlanba bejelentkezett személyekkel is. A fent felsoroltakon túl a címnyilvántartást vezető helyi szervet, az okmányirodát és az ingatlan nyilvántartást a jogerős határozat megküldésével tájékoztatni kell.


(7)A házszámok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó eljárásban a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.


Közterület névtábláinak  és házszámainak elhelyezése


6. §


 1. A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni.
 2. A névtáblán fel kell tüntetni a közterület pontos nevét (rövidítés nélkül) és utca házszámait. Az utca névtáblákon külön a páros és páratlan számozású oldalon – fel kell tüntetni az utca elejétől a végéig, illetőleg az útkereszteződéstől az útkereszteződésig terjedő házszámokat, és jelölni kell a számozás irányát.
 3. A névtáblát az utca kezdetén és a végén, útkereszteződésnél a saroktelkek mindkét oldalán el kell helyezni, továbbá egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel kell szerelni.
 4. A névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten, jól látható helyen kell elhelyezni.
 5. A műemlék jellegű, illetve helyi védelem alatt lévő területeken a tábla elhelyezése során a külön jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
 6. Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) a névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles, az ingatlan tulajdonossal történt egyeztetés alapján. A tábla kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosát (kezelőjét, használóját) a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés előtt 15 nappal köteles értesíteni.
 7. A közterületi névtáblák elkészítésének, elhelyezésének, karbantartásának költségei az Önkormányzatot terhelik.


(8)A megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell  ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé vagy alá kell felszerelni.7.§


 1. Az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni.
 2. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.
 3. A (2) bekezdés szerinti kötelezettséget
  1. új építmény esetében a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül,
  2. házszám változás esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül kell teljesíteni.
 4. A házszámtáblát épületen, kerítésen, a közterület felőli bejáratnál, ezek hiányában külön tartószerkezeten, közterületről jól látható módon kell elhelyezni.
 5. Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták, függetlenül attól, hogy hol van az ingatlan főbejárata.Záró rendelkezések


8. §


 1. Ez a rendelet 2013. február 1-én lép hatályba.
 2. Jelen rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított és kihelyezett házszámok – azok megváltoztatásának szükségességéig – továbbra is érvényben maradnak.

(3) Hatályát veszti a házszám megállapításáról szóló 22/2009.(XI.19.) önkormányzati rendelet.


Kállósemjén, 2013. január 28.
                     Belicza László                                                         Pisákné Páll Ilona                                                                    polgármester sk.                                                        címzetes főjegyző sk.