Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 3/2019 (VIII.7.)

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2019. 08. 07

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2019. (VIII.07.) Önkormányzati rendelete


A temetőkről és a temetkezési tevékenységről


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41.§. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi tv. 13. §. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

 (1) A rendelet hatálya kiterjed a Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén működő köztemetőre és lezárt temetőkre.


(2) E rendeletet kell alkalmazni a köztemető tulajdonosának, az Üzemeltetőnek, valamint a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek (továbbiakban: temetkezési szolgáltatók), továbbá mindazoknak, akiknek a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek ellátása során, azzal összefüggésben jogai keletkeznek, és reá kötelezettségek hárulnak.


(3) A rendelet szabályait kell alkalmazni a megváltott, de a megváltás időtartama alatt be nem temetett - fenntartott - temetési helyekre is.


(4) Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén lévő működő köztemető a Kállósemjén 154 hrsz alatti terület.

2. §


(1) A működő köztemető fenntartásáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: temető fenntartó) gondoskodik.


(2) A temető üzemeltetéséről Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata kegyeleti közszolgálati szerződés alapján temetkezési vállalkozó (továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik.


(3) A temetőnek és létesítményeinek mindenkor alkalmasnak kell lennie temetési tevékenység lebonyolítására.


A köztemető fenntartása, üzemeltetése


3. §


(1) A temető fenntartója köteles biztosítani:

 1. a temetők megközelítéséhez vezető utat;
 2. az elhaltak felravatalozására alkalmas ravatalozót;
 3. a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt;
 4. a temető bekerítését;
 5. a ravatalozónál kiépített parkolót;
 6. vízvételi lehetőséget, illemhelyet;
 7. az utak sorfásítását;
 8. hulladéktárolót.


 (2) A temető üzemeltetője köteles:

 1. a ravatalozó, a hűtőberendezés, a temetéshez szükséges technikai felszerelések, berendezések állandó, megfelelő üzemképes állapotban tartásáról, valamint a ravatalozó rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről gondoskodni,
 2. gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről,
 3. biztosítani a temető és a ravatalozó nyitását és zárását,
 4. elvégezni a temető létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését, hóeltakarítást,
 5. összegyűjteni a hulladékot és gondoskodni annak elszállításáról szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal saját költségén,
 6. megőrizni és pontosan vezetni a nyilvántartó könyveket,
 7. kijelölni jelen rendeletben meghatározottaknak megfelelően a temetési helyeket,
 8. biztosítani az eltemetés, illetve az urnaelhelyezés feltételeit,
 9. gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról
 10. összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket,
 11. a temető, illetve a ravatalozó bejáratánál köteles a kapcsolattartójának elérhetőségét közzé tenni
 12. gondoskodni évente legalább egy alkalommal (október 31-ig) a temetőben lévő elhanyagolt, gondozatlan sírhelyek rendbetételéről a temető kapuján és a helyi újságban közzétett felhívás útján, illetve személyes közreműködésével,
 13. köteles a temető és a ravatalozó működéséhez szükséges közüzemi díjakat a szolgáltatónak megfizetni,
 14. a ravatalozónál táblán közzétenni a jelen rendelet mellékletében meghatározott díjtételeket.


(3) A sírhelyek megváltási és újraváltási díját, a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben egyéb vállalkozási tevékenységeket végzők temetőfenntartási hozzájárulás díjait, a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók által fizetendő díjat és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A díjak mértékét a Képviselő-testület évente jogosult megállapítani. A díjtételeket a ravatalozónál elhelyezett táblán közzé kell tenni.


(4) Sírhelyet előre (az elhunyt házastársának kivételével) csak a 70. évet betöltött személy válthat – egyéni kérelem alapján - a temetési sorrend betartásával, polgármester engedélyével.


(5) A temető fenntartójának feladata a temető területein fa ültetés és fa kivágás biztosítása.


Temetési helyek és szabályok


4. §


(1) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a hamvak urnában helyezhetők el.

(2) A temetőben a temetkezési szolgáltatás biztosításáról az üzemeltető köteles gondoskodni. A temetési szolgáltatást végzőnek temetésenként a temetői létesítmények használatáért a rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat kell fizetnie


(3) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a táblákat pedig sorokra kell osztani. A sírhelyeket a temető üzemeltetője a temető fenntartójával közösen jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell.


(4) A halottakat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő sírhelybe kell temetni, kivéve a kettős sírhelybe történő temetést. Lezárt sírhelytáblába temetni nem szabad, azonban a sírboltokba, vagy kettős sírhelyekbe lezárás után is szabad temetni.


(5) A temetőben a temetési helyet, sírboltot felnyitni csak az üzemeltető előzetes értesítését követően, az ő jelenlétében- amennyiben jogszabály szakhatósági engedélyek beszerzését írja elő - a megfelelő szakhatósági engedélyek birtokában lehet.


5. §


(1) Koporsós temetésnél a temetési helyek lehetnek sírboltok, felnőtt sírhelyek és gyermeksírhelyek.


(2) Hamvasztásos temetés esetén az urnában elhelyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, egy- és kétszemélyes felnőtt sírhely.


(3) A temető tulajdonosa külön sírhelytáblát jelöl ki a mesterséges, vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, és szervmaradvány eltemetésére, a díszsírhelyek, valamint a hagyományos fejfás és sírdomb nélküli a föld felszínén vízszintesen elhelyezett emléktáblás (amerikai típusú) sírhelyek részére


(4) A temetési helyek méretei:


 1. Egyes felnőtt sírhely: 1,30 m széles, 2,20 m hosszú, 2,00 m mély
 2. Kettős felnőtt sírhely: 2,00 m széles, 2,20 m hosszú, 2,00 m mély
 3. Urnasírhely: 0,60 m széles, 0,80 m hosszú, 1,00 m mély
 4. Sírbolt: egyes és kettős sírhelyen sírboltot kiépíteni nem lehet.

Három személyes sírbolt mérete: 2,50 m széles, 3,50 m hosszú

Hatszemélyes: 3,00 m széles, 3,50 m hosszú)

 1. Épített parcellában a sír méretei:

                        1 személyes: 2,00 m hosszú, 0,90 m széles, 2,00 m mély,

2 személyes 2,00 m hosszú, 1,70 m széles, 2,00 m mély.

2 személyes urna keszon mérete 0,82 m hosszú, 0,42 m széles, 0,40 m mély.

 1. Épített parcellában a felépítmények méretei:

                        l személyes sírkő: 1,00-1,10 m széles, 2,10-2,20 m hosszú, keret 0,3 m magas,

                                  fejkő magassága az alap szintjétől maximum 1,50 m.

                        2 személyes sírkő: 1,80-1,90 m széles, 2,10-2,20 m hosszú, keret 0,3 m magas,

                                   fejkő magassága az alap szintjétől maximum 1,5 m.


A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. Az 1 és 2 személyes sírkőnél a felépítmény közvetlenül csak a műkő alapra helyezhető.   

Az urnasírhelyeknél az alapburkolat a kerettől számított kilógása maximum 7 cm.

Az urnasírkőnél a fedlap méretei: szélessége max. 0,56 m, hosszúsága max: 0,96 m.

Az urnasírkőnél a fejkő magassága max: 0,90 m.


(5) A sírok egymástól való oldaltávolsága felnőtt sírhelytáblában 0,60 m, a gyermek sírhelytáblában 0,30 m.


(6) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.


(7) Az urnasírokon sírdombot kialakítani lehet.  Az urnasírok fölé síremlék elhelyezhető.


(8) Az egyes sírhely egy koporsó elhelyezésére szolgál. Egyes felnőtt sírba rátemetéssel további egy koporsó és két urna helyezhető.


(9) A kettős sírhely két felnőtt koporsó elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egy-egy részébe ugyanolyan mértékben és módon történhet a rátemetés, mint az egyes felnőtt sírba.


(10) Egy urnasírba, urnasírboltba legfeljebb kettő urna helyezhető el. A második urna elhelyezésére a rátemetés szabályai az irányadók


(11) Urnát urnatartóban a betemetett koporsós sír felületén is el lehet helyezni. Egyes felnőtt és gyermek sírhelyen 2 urna, kettős sírhelyen 4 urna helyezhető el.


(12) Urna elhelyezése esetén az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.


(13) A sírhelyek méreteinek betartásáért az üzemeltető felelős.


Díszsírhelyek


6. §.


 1. A Képviselő-testület bizottsági elnökeiből álló bizottság, azon elhunyt személyeknek, akik a nagyközségi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.  A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.


(2) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhalt özvegye és közvetlen egyenes ági hozzátartozója is eltemethető.


(3) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában – a Polgármesteri Hivatal megbízására és költségére – az üzemeltető köteles gondoskodni.


(4) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.


A temetési hely feletti rendelkezési jog


7. §


 1. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
  1. egyes sírhely esetén 25 év
  2. kettős sírhely esetén 25 év
  3. sírbolt esetén 60 év
  4. urnafülke, urnasírhely esetén 10 év
  5. urnasírbolt esetén 25 év


 1. A temetési hely feletti rendelkezési jog az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható.


(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott használati idő letelte után nem az esedékesség idején kerül megfizetésre az újraváltási díj, hanem későbbi időpontban - úgy ebben az esetben is az esedékességtől kezdődően kell a használati időt számolni, függetlenül a megfizetés időpontjától.


A temetési helyek, sírjelek fenntartásával kapcsolatos rendelkezések


8. §


(1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható. A sírjel mérete nem terjedhet túl a megváltott temetési hely területén. A sírjel felállításának, felújításának, átépítésének és lebontásának szabályszerűségét a temető üzemeltetője ellenőrzi.


(2) A temetési hely, az azon elhelyezett síremlék, sírjel gondozásáról a sírhely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles gondoskodni.


(3) Sírboltot a temető fenntartójának engedélyével csak az általános építési szabályok betartásával a temetőnek erre a célra kijelölt részére lehet építeni. A sírbolt tervét a temető fenntartójának előzetesen be kell mutatni.


(4) A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles:

 1. A sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni,
 2. Rátemetés esetén a síremléket lebontatni és biztonságosan újraállíttatni.
 3. Gondoskodni arról, hogy a sírban nyugvó elhunytak neve, születési és halálozási évük száma a síron olvashatóan feltüntetésre kerüljön.


(5) A közvetlen veszély elhárításának érdekében az azonnali beavatkozást igénylő szükséges és elégséges mértékű intézkedéseket az üzemeltető a rendelkezési jog jogosultjának költségére elvégeztetheti.


9. §


 1. A köztemetők tisztasága és rendje érdekében sír áthelyezések, új síremlék állítása miatt - vagy más módon - feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja, fő szabály szerint 1 hónapon belül köteles intézkedni.


 1. A síremlék bontásának megkezdése előtt a rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró vállalkozó köteles az ügyfélszolgálati irodán bejelentést tenni. Amennyiben a síremlék elbontása mellett új síremléket kívánnak állítani, ezt is be kell jelenteni, s az új síremlék felállításakor, de legfeljebb az (1) bekezdésben foglalt időtartamon belül kell intézkedni a sírkőmaradvány, törmelék elszállításáról. Amennyiben új síremlék állítására nem kerül sor, úgy az áthelyezést, elszállítást, illetve bontást követő legfeljebb 30 napon belül kell a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról gondoskodni.


 1. Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően - a rendelkezési jog jogosultjának előzetes írásbeli figyelmeztetése mellett – az elszállításról 30 nap elteltével a rendelkezési jog jogosultjának költségére az Üzemeltető gondoskodik.


 1. Az Üzemeltető joga, hogy az elhanyagolt, elgyomosodott, s ezáltal a környezetet is veszélyeztető sírhelyeknél a rendelkezési jog jogosultjának eredménytelen írásbeli felszólítását követően a szükséges munkálatokat a rendelkezési jog jogosultjának költségére elvégeztesse.


 1. A lebontott síremlék - hacsak jogszabály vagy az építésügyi hatóság határozata eltérően nem rendelkezik - a temető területén nem tárolható.


 1. Ülőpad, cserje, bokor a közlekedési útba nem helyezhető el, azt csak az Üzemeltető engedélyével az általa kijelölt módon, a rendeletben meghatározott síremlék méretén belül lehet felállítani.


A temetési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának rendje, összhangja


10. §


 1. Az üzemeltető jogosult vizsgálni, hogy a temetkezési szolgáltatók, és a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók a szolgáltatás végzése során rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt követelményekkel.


 1. A temetkezési szolgáltatónak megfelelő módon biztosítania, illetve igazolnia kell az Üzemeltető részére az elhunyt személy azonosítását, oly módon, hogy az elhunyt ravatalozóba történő beszállításakor át kell adni az elhunytról kiállított halottvizsgálati bizonyítványt, továbbá a megrendelő (eltemettető), illetve a rendelkezési jog jogosultjának kilétét. Ezen adatokat köteles az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani.


11. §


 1. A temetkezési szolgáltatók munkavégzésének összhangját az üzemeltetőnek biztosítania kell oly módon, hogy
 1. a temetkezési szolgáltatók - az általuk végzett egyes temetési szolgáltatások jellegéhez is igazodóan - azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a temetői létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát;
 2. olyan nyilvántartásokat vezet, illetve ügyfélszolgálatának működtetését úgy szervezi meg, melyből az a) pont alatti szolgáltatói igények nyomon követhetők.


 1. Az egyéb vállalkozói tevékenységek (kőfaragó, sírgondozó, síremlékkészítő stb.) végzése feltételeinek biztosítására az alábbi rendelkezések az irányadók:


 1. a vállalkozók a munkavégzés megkezdése előtt legalább egy munkanappal előbb kötelesek bejelenteni az ügyfélszolgálati irodában azt írásban, hogy melyik temetési helyen, milyen jellegű munkát végeznek, mely személy megbízása alapján;
 2. a vállalkozó az a) pontban fennálló esetben a vállalkozási engedélyét a felszólításra köteles felmutatni;
 3. a vállalkozók köztemető hivatalos nyitvatartási idejében munkanapokon végezhetnek munkálatokat;
 4. a vállalkozók a munkavégzés érdekében - ha az indokolt - gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban az üzemeltető előírásait betartani;
 5. a vállalkozók a munkálatok befejezését követően naponta kötelesek a törmelékeket, szemetet, lomot stb. temetőn kívüli területre elszállítani vagy az önkormányzat külön rendeletében foglaltak szerint elszállíttatni és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni;
 6. a vállalkozóknak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemető látogatók kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát és a temetési szertartásokat ne zavarják.


 1. Amennyiben a vállalkozók tehergépjármű forgalma által okozott kár okozója egyértelműen beazonosítható, a vállalkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik az esetlegesen megrongált síremlékek, sírhelyek esetében.


 1. A vállalkozóknak és a temetkezési szolgáltatóknak az igénybe vett temetői létesítmények és szolgáltatások igénybevételéért díjat kell fizetni a munkák megkezdése előtt, az alábbiak szerint:


a) temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díjat,

b) Temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjat, mely díjakat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


A temető rendje


12. §


(1) A temető nyitva tartását az üzemeltető javaslatának figyelembe vételével a fenntartó határozza meg.

A nyitvatartási időt és a temető rendjét a temető bejáratánál elhelyezett táblán kell közzétenni.


(2) A temető nyitva tartása:

 • nyári időszámítás idején 6.00 – 20.00 óráig,
 • téli időszámítás idején 7.00 – 17.00 óráig.


Gépkocsival történő behajtás hétköznapokon és hétvégén a temető nyitvatartási idejében a hátsó bejáraton keresztül lehetséges.


(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.


(4) A temetőbe egyéb munkavégzés (pl.: síremlék felállítás, sírbolt építés) céljából csak e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott temetőfenntartási hozzájárulás megfizetését követően lehet előre egyeztetett időben járművel behajtani.


(5) A temető területének, épületének, tartozékainak, növényzetének rongálása, szennyezése tilos! A sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani tilos!

Tilos továbbá kerékpárt a sírhoz, síremlékhez támasztani.


(6) A temető területére – vakvezető kutya kivételével – kutyát bevinni tilos.


(7) Tizenkét éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.


(8) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt 1 órával szabad. A tűzveszély elhárításához szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest gyújtotta.


Záró rendelkezések


13. §(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg a 13/2011. (X. 27.) Önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Belicza László                                     Pisákné Páll Ilona

 polgármester                                       címzetes főjegyző 1. számú melléklet


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

___/______ (VIII.06) számú rendeletéhez

I. A temetési helyek díjai:                                          


Sírhely díja (25 évre)


- Egyes felnőtt sírhely használati díja:                                  7.200.- Ft

- Kettős felnőtt sírhely használati díja:                               14.400.- Ft

- Gyermeksírhely (10 éves korig)                                          2.200.- Ft

Urnahelyek díjai

- 1 személyes urnafülke (10 évre)                                         3.000,-Ft

- 2 személyes urnafülke (10 évre)                                         5.000,-Ft

- 2 személyes urnasírhely (10 évre)                                       3.500,-Ft

- 1 személyes urnasírbolt (25 évre)                                        6.000,-Ft

- 2 személyes urnasírbolt  (25 évre)                                       7.200,-Ft

    

Sírbolthely (60 évre)

- Sírbolthely használati díja/férőhely                                    24.000.-Ft

- 2 személyes sírbolt használat díja                                       48.000,-Ft

- 4 személyes sírbolt használat díja                                       96.000,-Ft

- 6 személyes sírbolt használat díja                                     144.000.-Ft


A temetési helyek újraváltásának díjai megegyeznek a megváltási díjakkal

II. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja:

- 1 személyes sírkő állítása esetén                                           5.000,-Ft

- 2 személyes sírkő állítása esetén                                           8.000.-Ft

- 1 személyes tisztítás esetén                                                   2.600,-Ft

- 2 személyes tisztítás esetén                                                   5.000,-Ft

-  Sírbolt, építése esetén                                                          5.000,-Ft/férőhely

- Egyéb kisebb munkálatok helyszíni elbírálás alapján:

(Vázacsere, fedlapcsere, fedlap, fejkő, gyermeksírkő behozatali esetén) 660.-Ft - 1.950,-Ft

                    

 III. A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók által fizetendő díj:

- Létesítmény igénybevételi díj                                             16.250,-Ft/szertartásIV. Üzemeltető által biztosított szolgáltatások:

- sírnyitás, sírásás                                                                  16.900,-Ft

- visszahantolás                                                                     10.500,-Ft

- temetőn belüli szállítás                                                          7.800,-Ft

- hűtés ravatalozóban                                                              4.400,-Ft/nap

- temetés utáni hulladékszállítási díj                                       4.000,-Ft/temetés


Fenti díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!