Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016 (I.29.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2016. 01. 29

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete

                                                                a helyi iparűzési adóról

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. Értelmező rendelkezések


1. § Jelen rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az európai uniós verseny jogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § pontja szerinti támogatás,

2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/20B/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


2. Az adó mértéke

2. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló törvényben naptári naponként a Htv. 37§ (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában 1000 Ft, a b, és c pontok vonatkozásában 5.000 Ft.


3. Adókedvezmény


3. § (1) Adókedvezmény illeti meg :

a)azt a vállalkozót,  akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja az 1 millió forintot nem haladja meg.

b) azt a  Kállósemjén illetékességi területén praktizáló háziorvost és fogorvost, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(2) Az adókedvezmény  mértéke a Kállósemjén illetékességi  területére jutó települési szintű adóalap után számított adó 100 %-a.

(3) A 3. § (2) bekezdésben meghatározott adókedvezmény formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.0) (a továbbiakban 1407/20B/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.


(4) A kedvezményezett az adókedvezmény következtében megszerzett előnyt -az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével -nem használhatja az 140712013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá az 140712013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően -közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(5) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével-az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon -nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(6) A kedvezményezett és az 1407 /2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 140712013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhat ja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 140712013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós verseny jogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm . rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(7) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(8) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek   vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában  nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(9) A támogatást nyújtó- önkormányzat- írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül.


(10) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


                                                  4. Záró rendelkezések


      4.§(1)Ez a rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 12/2010.(XII.15.) Önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet 1407/20B/EU bizottsági rendeletnek való megfelelést biztosítja.Belicza László                                                                                                                Pisákné Páll Ilona

polgármester                                                                                                                   címzetes főjegyző


A rendelet kihirdetve: 2016.01.29.

                                                                                                                                           Pisákné Páll Ilona

                                                                                                                                           címzetes főjegyző  1. melléklet az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez


NYILATKOZAT


az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén1. Kedvezményezett adatai

Név:


Adószám:


Elérhetőség:


Aláírásra jogosult képviselő:


E-mail cím:


(jelölje X-szel )

c Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során 

c Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során 

Egyesülés, szétválás ideje:


_________   ___________   _________

   (év)             (hónap)           (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.


Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).


Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.[1][1]2. Csekély összegű támogatások[2][2]

Sor-szám

Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma)

Támogatást nyújtó szervezet

Támogatás kedvezménye-zettje és célja

A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereske-delmi árufuva-rozáshoz vette igénybe?

Kérelem benyúj-tásának dátuma[3][3]

Odaítélés dátuma

Támogatás összege

Támogatás bruttó támogatástartalma[4][4]

Forint

Euró

Forint

Euró3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.

Vállalkozás neve

Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.[5][5]


Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Sor-szám

Támogatásjogalapja (uniós állami támogatási szabály)

Támogatást nyújtó szervezet

Támogatási kategória

(pl. regionális beruházási támogatás)

Kérelem benyújtásának dátuma[6][6]

Odaítélés dátuma

Azonos elszámolható költségek teljes összege jelentértéken

Azonos kockázatfinanszíro-zási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma / azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma[7][7]

Maximális támogatási intezitás (%) vagy maximális támogatási összeg

Forint

Euró

Forint

Euró[8][8]Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.


Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.


Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése[9][9] közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.


Kelt:                                                                               ……………………………..     

                                                                              Kedvezményezett

        (aláírás, pecsét)