Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 3/2017 (III.20.)

Kállósemjén Nagyközség településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatáról

Hatályos: 2017. 03. 20

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2017. (III.20.) 

önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatáról
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


  A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:


a)  a település teljes lakossága,

b)  a településen működő érdekképviseleti szervezetek,

c)  a településen működő civil szervezetek,

d)  a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező

    gazdálkodó szervezetek,

      e)  a településen működő vallási közösségek.


2. §


(1) Az egyes eljárásokban a konkrét Partnerek meghatározásának módja:


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján az 1. § szerinti partnerek kiválasztását – a Képviselő-testülettől átruházott jogkör alapján - a testület által megbízott települési főépítésszel (a továbbiakban: Főépítész) történő előzetes egyeztetés alapján, az adottságok és a feladat jellegéhez igazítottan, a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok módosítása esetén, esetenként kell meghatároznia a település polgármesterének. A polgármester által meghatározott Partnerek körét írásban kell rögzíteni.


(2) A település teljes közigazgatási területére készülő

  1. településfejlesztési koncepció,
  2. integrált településfejlesztési stratégia, 
  3. településrendezési eszközök,
  4. településképi arculati kézikönyv,
  5. településképi rendelet.


(a továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) készítése esetén az 1. § szerinti partnerek köre nem szűkíthető, az (1) bekezdés szerinti eseti meghatározásnak nincs helye.3. §


A Partnerek tájékoztatásának módja, a véleményezés szakaszai és eszközei:


 a)      társadalmi bevonási szakasz, előzetes véleményezés,

 b)     társadalmi véleményezési szakasz, az elkészült dokumentum véleményezése.4. §


A tájékoztatás típusai:


  1. előzetes tájékoztató, mely a készítendő egyes fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes véleményezést (tervkészítési javaslat tétel) alapozza meg a társadalmi bevonási szakasz keretében.
  2. munkaközi tájékoztató mely az elkészült, az egyes fejlesztést megalapozó dokumentumok  véleményezését alapozza meg a társadalmi véleményezési szakasz keretében.


5. §


Az előzetes és a munkaközi tájékoztatás megindítása és a véleményezés:


a)       az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a Polgármesteri Hivatal                hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,

b)      az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,

c)       egy helyi lapban történő közzététellel,

d)      lakossági fórum keretében

történik.


6. §


 A tájékoztatás különös szabályai:


  1. a Partnerek, valamint akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket, elektronikus úton (e-mailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést megalapozó dokumentumról.

b)      a közterületen elhelyezett hirdetőfelületre, a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetmény,                 valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra rendelkezésre álló  időtartamot.

c)       amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a hirdetőtáblán történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.


                                                                                 7. §


A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának típusai:


     a)      teljes,

b)      egyszerűsített,

     c)      tárgyalásos,

d)      állami főépítészi.

    

8. §

         

A tájékoztatás formáit, a véleményezés lehetőségeit az egyes bevonási szakaszok és tervfajták megkülönböztetésével az 1. melléklet tartalmazza.

                                                                                

9. §


A Partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának, dokumentálásának,   nyilvántartásának módja és határideje:


a)       A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

b)      A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell       készíteni a Főépítésznek. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva. A Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell kérni a Képviselő-testület döntését.

c)       Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell juttatni annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A településtervező a javítás módjáról tételesen írásos tervezői választ készít, melyet az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.


10. §


(1)          Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,   nyilvántartásuk rendje:

a)      A partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban beérkezett javaslatokat a Főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület/Bizottság számára.

b)      A Főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt       véleményeket.

c)      Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai javaslatoktól.

d)      A szakmai előterjesztés alapján a döntéshozásra jogosult által meghozott döntést, a Főépítész a véleményezési szakasz lezárásához kötelezően felhasználja.

e)      A döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az ügyiratban kell

              elhelyezni és megőrizni.


(2)          Az észrevételt, véleményt tevőnek - tértivevényes úton - meg kell küldeni az el nem fogadott javaslat, vélemény indokolását.

                                                                               

11. §.


  1. A Partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje:


a)      Ha van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal az elkészült tervezetet      az 12. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni.

b)      Lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a hirdetményt az elkészült  fejlesztéseket megalapozó dokumentumok tervezeteivel együtt közzé kell tenni.


(2)          A közzétételt követően véleményezésre legalább az alábbi időtartamot kell biztosítani:

a)      teljes eljárás esetén:

                  aa)       előzetes tájékoztatási szakasznál:                  21 nap

                  ab)       véleményezési szakaszánál:                           30 nap

b)      egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál:     15 nap

c)      tárgyalásos eljárásnál:                                      8 nap

d)      állami főépítészi eljárásnál:                                          8 nap

e)      kézikönyv készítése esetén:                                       15 nap

f)       településképi rendelet elfogadása esetén:                   8 nap.


12. §


(1)          A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat illetve azok módosítását közzé kell tenni:

a)      az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményben,

b)      a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján nyomtatásban.


  1. A közzétételhez rövid, közérthető összefoglalót kell csatolni az érdekeltek számára.


13. §


A rendelet 2017. március 20-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg „Kállósemjén nagyközség településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 68/2013. (V.30.) számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül kell helyezni.                   Belicza László sk.                                                   Pisákné Páll Ilona sk.

                       polgármester                                                    címzetes főjegyző                                                         1. melléklet a 3/2017. (III.20.) önkormányzati rendelethez


A Partnerek tájékoztatásának módjáról, a véleményezés szakaszairól és eszközeiről szóló összefoglaló adatok egyeztetési eljárás típusai szerint

                                                                       


1. TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
A


B


C1.Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi véleményezési

Előzetes tájékoztatás

Munkaközi  tájékoztatás


2.


Készítési mód


Új készítés


Módosítás


Új készítés


Módosítás


3.

Hirdetőfelületen történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen


4.

Honlapon történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen


5.

Helyi lapban történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen


6.

Lakossági Fórumon történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen2.TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
A


B


C1.


Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi véleményezési

Előzetes tájékoztatás

Munkaközi tájékoztatás


2.


Készítési mód


Új készítés


Módosítás


Új készítés


Módosítás

i

3.

Hirdetőfelületen

történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen


4.

Honlapon történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen


5.


Helyi lapban történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Nem


6.


Lakossági Fórumon történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Nem

3.TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ – TELJES ELJÁRÁS
A


BC1.


Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi véleményezési

Előzetes tájékoztatás

Munkaközi tájékoztatás


2.


Készítési mód


Új készítés


Módosítás


Új készítés


Módosítás


3.


Hirdetőfelületen történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen


4.


Honlapon történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen


5.


Helyi lapban történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen


6.


Lakossági Fórumon történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen


4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

A


BC1.


Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi véleményezési

Előzetes tájékoztatás

Munkaközi tájékoztatás


2.


Készítési mód


Új készítés


Módosítás


Új készítés


Módosítás


3.


Hirdetőfelületen történő megjelenítés

Igen


4.


Honlapon történő megjelenítés

Igen


5.


Helyi lapban történő megjelenítés

Igen


6.


Lakossági Fórumon történő megjelenítés

Igen

5.TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS


      


A


BC1.


Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi véleményezési

Előzetes tájékoztatás

Munkaközi tájékoztatás


2.


Készítési mód


Új készítés


Módosítás


Új készítés


Módosítás


3.


Hirdetőfelületen történő megjelenítés


Igen


4.


Honlapon történő megjelenítés


Igen


5.


Helyi lapban történő megjelenítés


Nem


6.


Lakossági Fórumon történő megjelenítés


Nem


6. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
A


BC
1.


Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi véleményezési

Előzetes tájékoztatás

Munkaközi tájékoztatás


2.


Készítési mód


Új készítés


Módosítás


Új készítés


Módosítás


3.


Hirdetőfelületen történő megjelenítés


Igen


4.


Honlapon történő megjelenítés


Igen


5.


Helyi lapban történő megjelenítés


Igen*


6.


Lakossági Fórumon történő megjelenítés


Igen*

*: Kivéve a Kormány által rendeletben kihirdetett vészhelyzet esetén, ekkor csak a hirdető felületen és a honlapon való megjelenítés a kötelező.
RÉSZLETES INDOKOLÁS


Kállósemjén településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló önkormányzati rendelethez


1.§-hoz

Az Önkormányzat a teljes körű nyilvánosság biztosítása érdekében meghatározza a bevonandó partnerek körét.

2.§-hoz

A fejlesztéseket megalapozó dokumentumok részletes meghatározása, egyeztetési kör szűkítésének szabálya.

3.§-hoz

Az eljárás szakaszainak ismertetése

4.§-hoz

A tájékoztatás típusainak szabályozása

5.§-hoz

Az egyes tájékoztatási típusok megjelenítési formáinak meghatározása

6.§-hoz

A tájékoztatás speciális szabályait tartalmazza

7.§-hoz

A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának típusai magasabb szintű jogszabállyal összhangban

8.§-hoz

A könnyebb megértés érdekében készült mellékletes táblázatokra való utalás

9.§-hoz

A partnerek által adott írásos észrevételek kezelésének speciális szabályait rögzíti.

10.§-hoz

A partnerek által adott, de szakmailag ne elfogadott vélemények kezelésének szabályait rögzíti.

11.§-hoz

A partnereknek a különböző eljárások típusainál különböző határidők betartása mellett adhatják meg véleményüket, javaslataikat. Ezeket a határidőket rögzíti az előírás.

12.§-hoz

A fejlesztéseket megalapozó dokumentumok közzétételeinek szabályait sorolja fel.

13. §-hoz

 Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményérőlI. A jogszabály megalkotásának szükségessége

A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet (fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) megalkotása során teljes körűen biztosított legyen a partnerek tájékoztatása.


II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

Az elvárt eredmény az, hogy a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok készítésében, módosításában a partnerek aktívan részt vegyenek, véleményt nyilvánítsanak, mely érdemi észrevételeket a dokumentumok tovább tervezése során a szakemberek figyelembe vesznek, ezáltal a település lakossága fejlesztésébe beleszólhat, mivel a település fejlődése az ott élők közös érdeke egyaránt.

III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az eljárás lebonyolítása, annak koordinálása főként a település megbízott főépítészére hárul. A partnerségi egyeztetés új szabályai a korábbihoz képest több adminisztrációs feladatokkal jár.

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A települési főépítész alkalmazása szükséges legalább a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok készítése/módosítása idejére. Biztosítani kell a rendeletben felsorolt megjelenítési felületek folyamatos meglétét, frissítését, karbantartását. Ezek biztosítása érdekében szükséges a megfelelő létszámú és szakképesítésű személyi feltételeket megteremteni. Mindezek többlet költséggel járhatnak.

V. Környezeti és egészségügyi  követelmények

Káros környezeti és, egészségügyi hatások nem várhatóak.