Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 7/2018 (XI.30.)

a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól, valamint az egyéb települési támogatásokról

Hatályos: 2019. 01. 01

Kállósemjén Nagyközség  Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a Kállósemjén Nagyközségi Önkormányzata által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól, valamint az egyéb települési támogatásokrólKállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ban, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában és 134/E. §-ban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 18. §. (2) bekezdésében, a 131. §. (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet

Általános rendelkezések

  1. A rendelet célja


1. §

(1)A rendelet célja - a helyi sajátosságoknak megfelelően, az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével - a gyermekeket nevelő családok szociális biztonságának megőrzése, a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez támogatás nyújtása, az időskorúak megsegítése, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése, a krízishelyzetek kezelése.

(2) A szociális segítséget, ellátást minden olyan esetben, amikor az lehetséges, az egész család támogatására kell felhasználni és előnyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erősítik.

(3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni kell az egyéni felelősség elvét.


2. A rendelet hatálya


2. §

(1) A rendelet hatálya - ettől eltérő rendelkezés hiányában - kiterjed a Kállósemjén Nagyközség    közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Kállósemjén közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.


3. Értelmező rendelkezések


3. §

(1) E rendelet alkalmazásában - ettől eltérő rendelkezés hiányában -

a) a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedül élő, a háztartás, a keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására az Szt. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók;

b) e rendelet III. fejezetében szabályozott szociális ellátások tekintetében családként az 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19. § (4) bekezdésében meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozókat kell figyelembe venni;

c) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú;

d) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki 25. évét még nem töltött be;

e) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget;

f) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz, szélvihar, felhőszakadás stb. - hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár;

(2) E rendelet alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) bekezdésében meghatározott juttatások, valamint e rendeletben szabályozott szociális ellátások.


II. fejezet

4. Ellátások formái


4.§

(1) A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint a következő települési támogatás -

1. lakásfenntartási támogatás

2. egyszeri lakásfenntartási támogatás

3. születési támogatás;

4. gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye;

5. temetési segély

6. köztemetés

7. rendkívüli települési támogatás

8. Bursa Hungarica ösztöndíj program

9. Arany János tehetséggondozó program;

10. családok támogatása

11. Autóimmun betegségben szenvedő gyermekek támogatása (továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható.


5. Eljárási rendelkezések


5. §

(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) szociális irodájában - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani. Az eljárás - indokolt esetben – hivatalból is indítható.

(2) Nem jogosult települési támogatásra az a személy,

a) akinek az Önkormányzattal szemben fennálló 20.000 Ft-ot meghaladó összegű adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozása van,

b) akinek az Önkormányzattal szemben 20.000 Ft-ot meghaladó összegű lejárt esedékességű tartozása van

c) az az aktív korú személy, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt a Munkaügyi Központtal.

(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles - az igényelt támogatástól függően - a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. Köteles továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat - illetve ezek hivatalból történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni.

(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem számítása tekintetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást, közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.


6.§

(1) Az e rendeletben szabályozott települési támogatásokról a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel  az  önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról  szóló   13/2014. (XI.28. ) önkormányzati rendelet 3. melléklete alapján  átruházott hatáskörben  a polgármester dönt.

(2) A rendelet 17. ,18. és  19. §- aiban meghatározott ellátásokról a képviselő-testület dönt.


7.§

(1) Az e rendeletben szabályozott települési támogatás, rendkívüli települési támogatás esetében, az igénylők szociális, vagyoni körülményeinek feltárása érdekében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során környezettanulmányt és lakókörnyezet tanulmányt  lehet  készíteni.

(2) A  kérelem benyújtója, ill. az ellátásra jogosult köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, nyílt árok tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról,

b) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé) kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék (különös tekintettel az allergén gyomnövényekre) rendszeres kaszálásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek (pl.: gally, virág, termés) takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról, oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen,

c) az általa életvitelszerűen lakott lakásnak, lakás céljára használt más helyiségnek, a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról,

d) az általa életvitelszerűen lakott lakás, egyéb lakás céljára használt más helyiség általa használt műveletlen udvarának és kertjének gaz – és gyommentesítéséről, rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek (pl.: gally, virág, termés) takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról,

e) az általa életvitelszerűen lakott lakás, egyéb lakás céljára használt más helyiség állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosításáról a tőle elvárható mértékben,

f) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy egyéb lakás céljára szolgáló helyiség higiénikus állapotának biztosításáról.

g) A helyi állattartási rendelet betartásáról

h) Az  általa lakott ingatlan és kert rágcsálómentesítéséről

i) Az ingatlan udvarán valamint a lakásban legalább egy szeméttároló edény elhelyezéséről és rendeltetésszerű használatáról, valamint az ingatlanon keletkezett kommunális hulladékot köteles heti rendszerességgel a hulladékszállítási napon megfelelő időben kihelyezni az ingatlan elé.

(3) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző ötnapos határidő kitűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét megnevezésével -  felszólítja a hiányosságok megszüntetésére.

(4) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a (2) bekezdésben meghatásozott kötelezettségnek a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított települési támogatást meg kell szüntetni.

(5) Amennyiben a települési támogatás iránti kérelem a (4) bekezdés szerinti okból elutasításra kerül, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatás megszüntetésre kerül, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet.

(6) A környezettanulmány az elkészítésétől számított három hónapig érvényes.

(7) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezőre és vele azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozókra vonatkozóan – hozzájáruló nyilatkozatuk alapján – további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat – a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon – a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni.


8. §

(1) A támogatás megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

(2) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző, továbbá ha azonos lakcímen élnek, de jogerős bírósági határozattal rendelkeznek a válásról.


9. §

(1) Az e rendeletben megállapított ellátások lakossági folyószámlára utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, és természetben adhatóak.

(2) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat - ettől eltérő rendelkezés hiányában - utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(3) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

(4) Az Szt. 17.§ (5) bekezdés szerinti - méltányossági jogkörben - hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.


III. fejezet

Települési támogatások

1. Lakásfenntartási támogatás

10. §

(1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a családban élő személyeknek nincs vagyona.

(2) Közös háztartásban élőnek kell tekinteni a kérelmezővel azonos lakcímen lakóhellyel vagy    tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.

(3) A támogatás havi összege  5.000 Ft.

(4) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(5) Amennyiben a kérelmet a hónap 15. napjáig benyújtják egész havi támogatás, 15. után félhavi támogatás illeti meg a kérelem benyújtásának hónapjában az igénylőt.

(6) A  lakásfenntartási támogatást tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani.

(7) A lakásfenntartási támogatást az 1.sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni.


2. Egyszeri lakásfenntartási támogatás

11.§

(1) Amennyiben az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi, egyszeri lakásfenntartási támogatást nyújt.

(2) Az egyszeri lakásfenntartási támogatásra azon Kállósemjénben állandó lakóhellyel rendelkező kérelmező jogosult, akinek nevére a közüzemi számlák kiállításra kerültek.

(3) Az egyszeri lakásfenntartási támogatást ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) Az egyszeri lakásfenntartási támogatás összege az adott pénzügyi év költségvetésétől függ.

(5) Az egyszeri lakásfenntartási támogatás igénylésekor kötelező a lakásfenntartás költségeiről szóló számlákat bemutatni.


3. Születési támogatás

12. §

(1) Születési támogatás illeti meg a Kállósemjénben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen a községben élő szülőket gyermekük születése esetén.

 (2) A jogosultság megállapításához a kérelmezőnek a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatnia.

(3) A kérelmet a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül lehet benyújtani, az erre rendszeresített formanyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A születési támogatás összege: 20.000 Ft.

(5) A születési támogatást a 2.sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni.


4. Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye

13. §

(1)  a Gyvt. 151. §.  (5) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményeken felül további kedvezmény állapítható meg annak a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeknek, aki a normativ kedvezményekre nem jogosult.

(2) A gyermekétkeztetés térítési díj kedvezmény mértéke: a térítési díj 50%-a.

(3) A gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye tárgyév december 31.napjáig állapítható meg.

(4) A gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményre való jogosultságot  a 2.sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni.


5. Temetési segély

14. §

(1) Temetési célra annak a személynek állapítható meg temetési segély, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó temetési segély iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 3  hónapon belül lehet benyújtani, mely határidő jogvesztő.

(3) A kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is.

(4) A temetési segély összege: 20.000 Ft

(5) A temetési segélyt a 2.sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni.


6. Köztemetés

15. §

(1) A köztemetés költségének megtérítésére részletfizetés engedélyezhető, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén, az eltemettetésre köteles személy részére, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.

(2) A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítése alól – részben vagy egészben – mentesítheti azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, és a temetésről való gondoskodás esetén a létfenntartása veszélyeztetetté válna.


7. Rendkívüli települési támogatás

16. §

(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:

a) nyugdíjazás esetén az ellátatlanság ideje

b) gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelés, ha az igénylő nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal

c) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány

d) elemi kár esetén

e) egyedülálló, ellátatlan személy esetén

f) szabadságvetésből való szabadulás, ha a szabadulásakor az igénylő rendelkezésére álló összeg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás aktuális havi összegét nem haladja meg

g) a kiskorú gyermekkel való kapcsolattartás elősegítése

h) egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához – vitaminok, tápszer pótlásához – a családgondozó ajánlása alapján


(3) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át 42.750 Ft, , míg havi rendszeresség esetén ennek 50 %-át.


(4) A rendkívüli települési támogatást a 3.sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni.


8. Bursa Hungarica ösztöndíj program

17. §

(1) A Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében ösztöndíjat nyújt azoknak a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatóknak, akik állami felsőoktatási intézményekben, továbbá nem állami felsőoktatási intézményekben államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első felsőfokú szakképzésben, az általuk felvett szak képesítési követelményében meghatározott képzési időn belül, nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.

(2) Az ösztöndíj megállapítása során szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető különösen az a hallgató, aki

a) árva vagy félárva,

b) valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családban folyamatos ellátást igénylő beteg van,

c) szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas,

d) családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,

f) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült.

(3) Az ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.

(4) Nem részesülhetnek ösztöndíjban a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények hallgatói.

(5) A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg a Képviselő-testület. Az ösztöndíj összege legalább 1.000,- Ft legfeljebb 5.000,- Ft.


9. Arany János tehetséggondozó program

18. §

(1) A képviselő-testület az Arany János tehetséggondozó program keretében támogatja azon tanulói jogviszonyban álló, általános iskola 8. évfolyamára járó, hátrányos helyzetű diákot, akit az iskola nevelő-testülete kiemelkedő tanulmányi munkája révén javasol.

(2) A támogatás időtartamát egy tanulmányi évre állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg a Képviselő-testület. Az ösztöndíj összege legalább 1.000,- Ft legfeljebb 5.000,- Ft.


10. Családok támogatása

19. §

(1) A képviselő-testület a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a községben élő családokat ünnepek alkalmával pénzben vagy természetben támogathatja.

(2) A képviselő-testület mindig az adott év költségvetését figyelembe véve dönt a támogatás formájáról és nagyságáról.


11. Autóimmun betegségben szenvedő gyermekek támogatása


 20. §

(1)Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az autóimmun betegségük miatt a közétkeztetést igénybe venni nem tudó gyermekes családokat gyermekenként havi 10.000 Ft. rendszeres támogatásban részesítheti.

(2)A támogatás megállapítása kérelemre történik, melyhez csatolni kell a betegség fennállásáról szóló szakorvosi igazolást.

(3) A támogatás csak addig folyósítható, míg az önkormányzat a közétkeztetés keretében az étkeztetést saját konyháján, illetve más szolgáltató igénybevételével  biztosítani  nem tudja.


IV. fejezet

Helyi szociálpolitikai kerekasztal

21.§

(1) A képviselő-testület a helyi szociálpolitikai kerekasztalt létrehozza.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjainak az intézmények képviselőit, egyházak képviselőit, civil szervezetek képviselőit, háziorvosokat, védőnőket, és a Munkaügyi Központ képviselőjét kéri fel.

(3) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy ülést tart.


V. fejezet

Záró rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete - a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól.
                                              

            Belicza László                                                                      Pisákné Páll Ilona

             polgárnester                                                                          címzetes főjegyző