Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2020. 01. 01

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2020.01.01.

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának állásfoglalását kikérve a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. Általános rendelkezések

1. § Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete Enying illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre

a) kommunális jellegű adók közül

aa) a magánszemély kommunális adóját,

b) a helyi iparűzési adót

vezeti be.

2. Értelmező rendelkezések

2. §2

II. Fejezet

KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

1. Magánszemély kommunális adója

3. § Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában, valamint a Htv. 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

4. § Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ában és a Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 14 000 Ft.

5. § Mentes az adó alól a külterületen található nem lakáscélú épület és belterületen található telek.

2. Idegenforgalmi adó

6. §3

7. §4

8. §5

9. §6

III. Fejezet

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

1. Az adó alanya és mértéke

10. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban iparűzési tevékenység).

11. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5 000 Ft.

2. Adómentesség

12. § A háziorvos, védőnő vállalkozót mentesség illeti meg, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

13. §7

14. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 29/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

1

hatályon kívül helyezte a 17/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet

2

hatályon kívül helyezte a 14/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet

3

hatályon kívül helyezte a 17/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet

4

hatályon kívül helyezte a 17/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet

5

hatályon kívül helyezte a 17/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet

6

hatályon kívül helyezte a 17/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet

7

hatályon kívül helyezte a 14/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet