Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 3/2020 (II.21.)

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének egyes szabályairól, valamint az eljárás során fizetendő többletszolgáltatási díjakról

Hatályos: 2020. 03. 01

Kállósemjén Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2020.(II.21.)

önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének egyes szabályairól, valamint az eljárás során fizetendő többletszolgáltatási díjakról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18-19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre, a többletszolgáltatást igénybe vevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki.

2.§

E rendelet alkalmazásában:

(1) Hivatali helyiség: a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal, Kállósemjén, Kossuth út 112. szám alatt található épület házasságkötő terme.

(2) Hivatali munkaidő: a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend, kivéve, ha jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérő munkarendet állapít meg.

3.§

(1) A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül történő megkötése a jegyző előzetes engedélyével a Kállósemjéni Kállay-kúria épületében és parkjában tartható meg.

(2) A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg írásban a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez kell előterjeszteni.

4. §

(1) A többletszolgáltatás ellentételezéseként anyakönyvi eseményenként az alábbi díjakat kell megfizetni:

a) a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén és családi eseményen történő közreműködés esetén bruttó 5.000,-Ft.

b) a házasság munkaidőn kívül történő megkötése és hivatali munkaidőn túl családi eseményen való közreműködés esetén: bruttó 15.000,-Ft;

c) a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért és közreműködésért az (a) és (b) pontban meghatározott díjakat együttesen kell megfizetni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetését legkésőbb a házasságkötés/családi esemény napját megelőző 5. munkanapig a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal házipénztárába készpénzben történő befizetéssel kell teljesíteni.

a) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott időpontig a díj nem kerül befizetésre, a házasságkötés csak hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben köthető meg.

(3) A házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az (1) bekezdésben meghatározott díj befizetésének igazolása megtörténik a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője által.

(4) Amennyiben a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül megtartandó házasságkötést a jegyző nem engedélyezi, a befizetett díj visszajár.

5. §

A többletszolgáltatás igénybe vevői a házasság megkötésért fizetendő díj teljes összegének visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötés bejelentése iránti szándékukat az anyakönyvi esemény tervezett időpontját megelőző napon, írásban visszavonják.

6.§

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett anyakönyvi eseményenként nettó 8.000 Ft díjazás illeti meg.

7.§

(1) Ez a rendelet a 2020. március 01. napján lép hatályba és rendelkezéseit a 2020. március 01. napját követően megtartott események vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Kállósemjén Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 11/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete.

Kállósemjén, 2020. február 20.


                        Belicza László                                                                 Pisákné Páll Ilona

                        polgármester                                                                   címzetes főjegyző