Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 13/2015 (IX.28.)

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testületének 13/2015.(IX.28.) számú rendelete A helyi piac működési rendjéről

Hatályos: 2018. 02. 23

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-Testületének


13/2015.(IX.28.) számú

rendelete


A helyi piac működési rendjéről


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. /III.13./ Kormányrendelet szabályaira, következőket rendeli el:Bevezető rendelkezések


1.§. (1) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata helyi termelői piacot és használtcikk piacot (bolhapiacot) tart fenn.


(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő piacra.


(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a piac területén  értékesítő tevékenységet végzőkre, a piac területén tartózkodókra, a piac működésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra.       Általános rendelkezések2.§. (1) A Piac helye: Kállósemjén, Petőfi  köz 60. hrszám


(2) A piac elsősorban termelői piac, a szabadhelyek függvényében lehetőség van egyéb kereskedelmi tevékenység folytatására, valamint iparcikk és ruházati termékek árusítására is.


(3) A piac nyitvatartási ideje:

           a) termelői piac: szerda és szombat 6,00 órától 12,00 óráig.

         

           b) használtcikk piac (bolhapiac): minden hónap második vasárnapján 6,00-12,00 óráig


(4)   A piac üzemeltetője a helyi önkormányzat és feladata:


a) biztosítja a piac rendjét, az árusítás zavartalanságát,

b) kijelöli az árusítóhelyeket, gondoskodik a helyiségek hasznosításáról, beszedi a  helypénzeket, a bérleti és egyéb jogcímen meghatározott díjakat,

c) tájékoztatja a piac működési rendjéről, a nyitva tartásról a lakosságot,


(5) A piacon csak olyan termék hozható forgalomba, amelynek forgalmazását jogszabály nem tiltja, illetve a forgalomba hozatal jogosultsági előírásait a forgalmazó betartja.


(6) A piac működési rendjét, illetőleg házirendjét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, melynek betartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége.


Helyhasználat engedélyezése, helyfoglalás


3.§. (1) A piacon az árusítók és szolgáltatók helyét – közegészségügyi szempontok  figyelembe vételével – az üzemeltető jelöli ki.


(2) A piacon csak a helyhasználati díj megfizetése mellett a kijelölt helyen szabad árusítani. A használati díj beszedéséről az üzemeltető gondoskodik.


(3) A piac üzemeltetője az elárusító helyeket bérbeadás útján is hasznosíthatja. A tartósan lekötött árusító helyre bérleti szerződést kell kötni. Az árusítóhelyek napi, illetve havi időtartamra vehetők igénybe.


(4) A napi helyhasználatra kijelölt terület igénybe vételére a helyhasználó jegy megváltásával szerez jogosultságot. A helyjegyet az árusítás egész ideje alatt meg kell őrizni, ellenőrzéskor bemutatni. Az elveszett helyjegy csak újabb jegy vásárlásával pótolható.


(5) Az egy alkalomra alkalmas helyjegy esetében az árusítóhely – ha azt a helyhasználó az árusítást befejezte és elhagyta – többször is kiadható.


(6) A piacon alkalmazható helypénz, és helyhasználati díj maximált mértékét  e rendelet    1. számú melléklete tartalmazza.


(7) A helypénzt a ténylegesen elfoglalt terület nagysága után kell megfizetni, minden megkezdett négyzetméter egésznek számít.Az árusítás rendje


4.§. (1) A bérbevett árusításra kijelölt helyet, a nyitást megelőzően egy órával lehet elfoglalni. A nyitást követő egy órával el nem foglalt helyet az üzemeltető szabadon értékesítheti.


(2) Az árusítást végző személy a bérelt területen kívül máshol nem árusíthat, árut, göngyöleget nem rakhat le.


(3) A helyhasználó az árusítóhelyen köteles a keletkezett szemetet és hulladékot az árusítás ideje alatt és befejeztével összetakarítani, a kijelölt tárolóba elhelyezni.


(4) Az árusító az általa okozott kárért, balesetért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.


(5) A piac kirakodó- és élelmiszerpiac  részén  jármű – kivéve a mozgó árusítókat – csak  addig tartózkodhat, amíg az áru kirakodása megtörténik. Ezt követően a járművet a parkolóban, kerékpártárolóban kell elhelyezni.


Rendészeti szabályok


5.§ (1) A piac területén az építményeket, más létesítményeket, a fákat, a növényzetet, valamint az útburkolatot rongálni tilos.


(2) A piac területén a forgalmat akadályozni tilos.


(3) A piac területén tüzet rakni, nyílt lángot használni szigorúan tilos, a tűzrendészeti    rendelkezések betartása mindenkire nézve kötelező.


(4) Hálózati elektromos áramot igénylő eszközökhöz csak az erre a célra az üzemeltető által kiépített áramvételi helyről a biztonsági követelményeknek megfelelő eszközökkel lehet áramot vételezni.


(5) Tilos a vásár, piac területén botrányos magatartást tanúsítani.Záró rendelkezések


6. §. Ez a rendelet 2015. szeptember 30. napján lép hatályba, egyidejűleg a 8/2013.(IX.02.) rendelet hatályát veszti.       Belicza László                                                                        Pisákné Páll Ilona

       Polgármester                                                                          címzetes főjegyző1. számú melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzati tulajdonban lévő helyi piac helyhasználati díjtételei:


1./ Asztalfoglalás díjtétele:

          

          1.1.  napijegy                            200 Ft/m2/alkalom  (1 asztal 400 Ft/alkalom)

          

          1.2. havi helyhasználat                3.000 Ft/m2/hó2./ Járműről és jármű mellől történő értékesítés:

         

         2.1. tehergépkocsi 3,0 t-ig           300 Ft/nap + 100 Ft/elfoglalt m2/nap

         

         2.2. személygépkocsi                   200 Ft/nap + 100 Ft/elfoglalt m2/nap

         

         2.3.személygépkocsi+utánfutó    250 Ft/nap + 100 Ft/elfoglalt m2/nap3./ Mozgóárus, büfékocsival történő árusítás: 1.000 Ft/nap


4./ Börze napján történő árusítás:


         4.1. általános napijegy:                                                  500 Ft/stand

      

         4.2. közmű csatlakozást igénybe vevő napijegy:         2.000 Ft/stand


          1. számú melléklet

a 13 /2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez


A helyi Piac működési rendje, házirendje

 A vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 6.§. (1) bekezdése, valamint Kállósemjén Nagyközségi Önkormányzata  8/2013. (IX.02.) rendelete értelmében a Kállósemjén Petőfi köz 60. hrszám alatt található helyi Piac működési rendjét és házirendjét az üzemeltető az alábbiak szerint állapítja meg: 

 1. A működési rendben foglalt szabályok betartása a piacon jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.
 2. A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott napijegy vagy bérleti szerződés alapján szabad árusítani. A napijegy másra nem ruházható át. A bérlő vagy helyhasználó az üzemeltető, vagy megbízottja felhívására bérlői, vagy helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
 3. Aki a piacon értékesít és nincs érvényes napijegye vagy bérleti szerződése, vagy azt az üzemeltető képviselőjének felszólítására nem mutatja fel, azonnal köteles elhagyni a piac területét.
 4. A napi helyhasználatért az elfoglalt  terület után az árusítás megkezdésekor a napijegyet készpénzben kell megfizetni.
 5.  Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet, vagy asztalt több piaci napon át ugyanazon helyhasználó részére biztosítani.
 6. A helyhasználók a számukra kijelölt terület vagy asztal használatára a piac nyitásától a piac zárásig jogosultak.
 7. A bérlő a bérleményt csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése esetén, illetve ha az üzemeltető vagy annak megbízottja felszólítása ellenére a bérlő tovább folytatja jogellenes tevékenységét, akkor a bérleti jog megvonásra kerül.
 8. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos.
 9. Nagybani (viszonteladók részére történő) árusítás a piac területén nem folytatható.
 10. A szakhatósági vizsgálatot igénylő áru (vágott állat, baromfi, tej, tejtermék, mák, őrölt paprika, méz, stb.) kizárólag szakhatóság által kiállított érvényes engedély birtokában árusítható.
 11. Az árus az általa forgalmazott áru eredetéről felszólítás esetén köteles hitelt érdemlő információt szolgáltatni a piac üzemeltetőjének és a szakhatóságok munkatársainak.
 12. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó/bérlő feladata. Az áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék alapján a helyhasználótól/bérlőtől megőrzésre átvette.
 13. A helyhasználó/bérlő köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot az üzemeltető által biztosított szemét gyűjtés követelményeinek megfelelően elhelyezni..
 14. A piaci működési rend, házirend szabályainak megszegése esetén az üzemeltető jogosult a helyhasználati/bérleti engedély visszavonására.
 15. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartatásáról, a piac környezetének, teljes területének, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról.
 16. A Piac üzemeltetője a piacon árusítókról nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az árus, regisztrációs számát (őstermelői igazolván száma, vállalkozói igazolvány száma stb.). 
 17. A piac rendjét, az ott árusított termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak betartását a Polgármesteri Hivatal jegyzője, illetve az általa felhatalmazott ügyintéző is jogosult ellenőrizni.


A helyi piac működési rendjéről szóló  13/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet indokolása


1. Általános indokolás


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (IX.02.) rendeletével alkotta meg a helyi piac működésének rendjéről szóló rendeletét.

A rendelet módosítás indokai az alábbiak:

 • a piac üzemeltetője változtatni kíván a piaci nyitvatartási idején, mivel a lakosság részéről igény jelentkezett a galamb- és kisállat börzével egyidejűleg használtcikk és régiségvásár megrendezésére. 
 • A rendelet 2. §-a tartalmazza a piac nyitvatartási idejét. Ezt a §-t javaslom kiegészíteni az alábbiakkal: A piac nyitvatartási ideje

            a) termelői piac: szerda és szombat 6,00 órától 12,00 óráig.          

            b) használtcikk piac (bolhapiac): minden hónap második vasárnapján 6,00-12,00 óráig

  

Az átláthatóság és egyszerűbb nyomon követés miatt nem a rendelet módosítása, hanem új egységes szerkezetű rendelet megalkotása született meg.


2. Részletes indokolás

1-2.§-hoz


Ezen §-okban a rendelet hatálya, a piac helye és nyitva tartása került rögzítésre.


3-4.§-hoz


A piac használatárét fizetendő díjak összege, azok megfizetésének módja, valamint az árusítás rendje került meghatározásra.


5-6.§-hoz


Rendészeti szabályok, hatályba léptető és hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.