Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete

a közterület-felügyelet feladatairól

Hatályos: 2016. 03. 02

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában közterületnek minősül a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában meghatározott terület.

2. Szervezeti adatok

2. § (1) Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közterület-felügyeleti feladatokat a közterület-felügyeletről szóló törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az Enyingi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közterület-felügyelőn (a továbbiakban: közterület-felügyelő) keresztül látja el.

(2) A Hivatal ügyrendje tartalmazza a felügyelet szervezeti formáját.

(3) A Közterület-felügyelő feladatait és hatáskörét a közterület- felügyeletről szóló törvény és e rendelet, valamint a Hivatal ügyrendje határozza meg.

3. A Közterület-felügyelő feladatai

3. § (1) A Közterület-felügyelő ellátja Enying város közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú közterületek, továbbá az Önkormányzat vagyonának védelme tárgyában az Önkormányzat által rendeletben részletesen meghatározott, és e rendeletben szabályozott feladatait.

(2) A Közterület-felügyelő feladatai – a közterület-felügyeletről szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokon túl – különösen:

a) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik,

b) a közút kezelőjének megbízása alapján, a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés,

c) a hatékony feladatellátás érdekében együttműködés igazgatási és civil szervezetekkel,

d) közreműködés az önkormányzati rendeletek végrehajtásában.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                      Viplak Tibor s.k.                                                                        Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                       polgármester                                                                                              jegyző

Kihirdetve: 2016. március 1.

                                                                                              Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                                                                                                                jegyző