Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 01- 2020. 12. 01

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről[1]

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.

2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

(2) Alcímet alkotnak az Önkormányzat, az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek és kiemelt előirányzatok teljes körű felsorolását, kormányzati funkció, tervezési alapegység és rovatrend bontásban az e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

 • a) 2.235.663 eFt költségvetési kiadással, melyből
  • aa) működési költségvetési kiadás 1.067.888 eFt
  • ab) felhalmozási költségvetési kiadás 1.141.550 eFt
  • ac) finanszírozási kiadás 26.225 eFt
 • b) 986.110 eFt költségvetési bevétellel, melyből
  • aa) működési költségvetési bevétel 983.110 eFt
  • ab) felhalmozási költségvetési bevétel 3.000 eFt
 • c) 1.249.553 eFt költségvetési hiánnyal, melyből
  • ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány) 1.199.553 eFt

  - Működési célú 90.169 eFt

- Felhalmozási célú 1.109.384 eFt

cb) Belső finanszírozású kiadás 0 eFt

- Működési célú 0 eFt

- Felhalmozási célú 0 eFt

cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel) 50.000 eFt

- Működési célú 0 eFt

- Felhalmozási célú 50.000 eFt

cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés) 0 eFt

- Működési célú 0 eFt

- Felhalmozási célú 2.632 eFt

fogadja el.

(2) Az 1.249.553 e Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból és hosszútávú felhalmozási célú hitel felvételével történik.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

686.792 ezer forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

0 ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek:

225.650 ezer forint

d) B4. Működési bevételek:

70.668 ezer forint

e) B5. Felhalmozási bevételek:

3.000 ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

0 ezer forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 ezer forint

h) Költségvetési bevételek összesen:

986.110 ezer forint

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 983.110 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 3.000 ezer forint.

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 823.904 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 50.344 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 111.862 ezer forint.

(6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:

489.075 ezer forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

90.693 ezer forint

c) K3. Dologi kiadások:

285.460 ezer forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.050 ezer forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:

143.854 ezer forint

f) K513 Tartalékok: általános és céltartalék:

53.756 ezer forint

g) K6. Beruházások:

993.193 ezer forint

h) K7. Felújítások:

148.357 ezer forint

i) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:

2.209.438 ezer forint

k) K9. Finanszírozási kiadások

26.225 ezer forint

l) Kiadások összesen:

2.235.663 ezer forint

(7) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.962.239 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 80.598 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 216.835 ezer forint.

(8) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.067.888 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.141.550 ezer forint,

c) finanszírozási kiadási előirányzat: 26.225 ezer forint.

(9) A költségvetés bevételeit és kiadásait címenként, cofog, tervezési kód és rovat szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetés bevételeit és kiadásait előirányzat csoport, kiemelt előirányzat, kötelező, önként, állami feladatok bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a
3. melléklet tartalmazza.

(12) Igazgatási feladatok a bevételeit és kiadásait a 1. melléklet Igazgatás alcím, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 1. melléklet az Önkormányzat önként vállalt szociális feladatok támogatása alcím tartalmazza. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait 1. melléklet többi címe, illetve alcíme tartalmazza. Állami támogatással göngyölített kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontást, bevételekre és kiadásokra az 2. melléklet tartalmazza.

(13) A költségvetésbe nem került tervezésre olyan fejlesztési cél ami, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését teszi szükségessé.

(14) A költségvetésben a pályázati források kiegészítésére hosszútávú fejlesztési hitel felvétele került tervezésre, melyhez a kormányzati engedélyt 2019. évben kapta meg az önkormányzat és a hitelszerződést is 2019. évben került aláírásra. A hitel felvétele 2020. évben fog megtörténni. Az önkormányzat előző évekről nem rendelkezik hitelállománnyal, ugyanakkor (jövőbeli törlesztő részletre) a költségvetésben egyensúlyi tartalékot képzett.

(15) Az állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatott dolgozók létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízási jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában.

(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

5. § (1) A tervezett közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és feladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A több éves kihatással járó döntéseket a 16. melléklet mutatja be.

(5) A beruházásokat és felújításokat a 9. melléklet tartalmazza. A táblázat intézményekre, beruházásokra és felújításokra lebontva, a bevételi forrásokat is tartalmazza.

(6) A költségvetésben szereplő támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetésben tervezett általános tartalék a polgármesteri tartalékot is tartalmazza, a céltartalék pedig a környezetvédelmi alap várható összegét is magában foglalja, mindezeket a 11. melléklet részletezi.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi várható költségvetési maradványát a 12. melléklet mutatja be.

(9) Az önként vállalt szociális feladatokhoz való Enying Város Önkormányzata hozzájárulásának mértékét a 13. melléklet, a feladatellátásban résztvevő települések hozzájárulását a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a 15. melléklet tartalmazza.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak az év folyamán nem keletkezik olyan fejlesztési célja mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

7. § Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel a költségvetés benyújtásakor rendelkezik, ezért a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet tartalmazza.

4. A Környezetvédelmi alapról

8. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. E rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.

(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, megállapodások előírásait kell alkalmazni.

(4) Az intézmények vezetői saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatják a jegyzőt, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások – ideértve az önkormányzat cím módosításait is -, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

(5) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.

(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

10. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.

(2) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.

(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.

(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.

11. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.

(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.

6. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

12. § (1) A kiadási előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.

(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ében foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.

(3) Az költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ében foglaltak szerint történhet.

(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 46.380 Ft-ban állapítja meg, mely a pótlékok mértékének meghatározására is vonatkozik.

(6) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 2020. évben a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint köztisztviselőnként.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.

8. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 2. napjával.