Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (IX.8.) önkormányzati rendelete

Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2021. 11. 25

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (IX.8.) önkormányzati rendelete

Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK

1. § Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek méltó elismerésben való részesítése, valamint személyük és cselekedeteik, az utókor számára példaként történő állítása céljából az alábbi kitüntetéseket, elismeréseket alapítja:

1) Enying Város Díszpolgára címet,

2) Enying Városért érdemérmet,

3) Kiváló Közszolgálatért kitüntetést,

4) Önkormányzati Elismerő Oklevelet, és

5) Enying Testvérkapcsolataiért Oklevelet.

2. „ENYING VÁROS DÍSZPOLGÁRA” CÍM

2. § Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közéletének kiemelkedő – élő vagy elhunyt – személyiségeinek megbecsülésére, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel, életművükkel, támogatásukkal a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják, az elismerés és a ragaszkodás, a tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen az „Enying Város Díszpolgára” címet adományozhatja.

3. § Az „Enying Város Díszpolgára” címet a települési képviselők, a civil szervezetek, civil társaságok javaslatára, a polgármester vagy az önkormányzat Humán Bizottsága elnökének előterjesztése alapján a képviselő-testület évente legfeljebb kétszer adományozhat. A határozatban a cím adományozásának alapjául szolgáló érdemeket méltatni kell.

4. § (1) A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester díszes oklevelet és Enying Város címerével díszített emlékérmet ad át.

(2) A díszpolgári cím átadása állami, önkormányzati ünnepen vagy ünnepi képviselő-testületi ülésen történik, amelynek időpontját állami, önkormányzati ünnephez, vagy a kitüntetett személy egyéni ünnepéhez kell kapcsolni. Ez alkalommal kell a kitüntetettnek – elhunyt személy esetén a családnak – az oklevelet és az emlékérmet átadni. Ha az elhunyt személynek nincs hozzátartozója, az oklevelet a Levéltárnak, az emlékérmét a város könyvtárának kell átadni.

5. § (1) Az emlékérem aranyból készül, kör alakú, átmérője 42,5 mm. Egyoldalas, elülső oldala Enying város díszítő elemekkel körülvett címerét és az „ENYING” feliratot ábrázolja.

(2) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell:

1) az adományozó megjelölését, a képviselő-testületi határozat számát és keltét,

2) az adományozott nevét, foglalkozását vagy hivatali állását,

3) az adományozás jogcímét és indokait, és

4) a város pecsétjének lenyomatát, a polgármester aláírását.

6. § Enying Város Díszpolgára az Önkormányzat és a város lakosságának tiszteletét, megbecsülését élvezi, s ennek alapján:

1) neve és fényképe bekerül a polgármester által őrzött „Enying Város Díszpolgárainak Név-könyve” című albumba,

2) hivatalos ügyeit a jegyző soron kívül intézi,

3) a képviselő-testület nyílt ülésein tanácskozási joggal részt vehet,

4) a képviselő-testület külön határozata alapján Enying Város Önkormányzatát képviselő delegációba meghívható,

5) a város és a képviselő-testület jelentősebb eseményeire díszvendégként meghívandó,

6) jogosult a város kulturális eseményeit díjtalanul látogatni,

7) a kitüntető címet magán és hivatalos ügyeiben felhasználni, és

8) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti, és méltó eltemetéséről gondoskodik.

7. § (1) A díszpolgárság adományozásával kapcsolatos nyilvántartás vezetéséről a polgármester gondoskodik.

(2) Az adományozásról felvett jegyzőkönyvet, a díszpolgár életrajzát és fényképét a Levéltárnak megőrzés végett át kell adni.

(3) Az érdemérem és az adományozásról szóló okirat a kitüntetett halála után az örökösök birtokában marad.

3. „ENYING VÁROSÉRT” ÉRDEMÉREM

8. § (1) „Enying Városért” érdemérem adományozható természetes személynek, civil társaságnak, civil szervezetnek, intézménynek, jogi személynek ha:

1) a város gazdasági életében,

2) a városfejlesztésben,

3) az egészségügy területén,

4) a tudományok területén,

5) a művészetek és az irodalom területén,

6) oktatás, nevelés területén

7) a város közéletében, vagy

8) a helyi társadalmi élet egyéb területén

a közösség javára kiemelkedően hasznos munkát végzett és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményt alkotott.

9. § (1) Az „Enying Városért” érdemérem adományozását

1) a képviselő-testület tagja,

2) civil szervezet, civil társaság, jogi személy,

3) az önkormányzat bármely intézményének vezetője, vagy

4) az önkormányzat bizottsága

kezdeményezheti, mely javaslatot a Humán Bizottsághoz kell benyújtani.

(2) Az „Enying Városért” érdemérmet, a Humán Bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület évente legfeljebb ötször adományozhatja. A javaslat elbírálása során gondosan és körültekintően kell vizsgálni a tevékenység kiemelkedő mértékét, valamint, hogy az mennyiben szolgálja vagy szolgálta Enying város és lakosságának érdekét.

(3) A kitüntetettnek, az adományozást igazoló okiratot, az érdemérmet állami, önkormányzati ünnepen vagy ünnepi képviselő-testületi ülésen a polgármester adja át.

10. § (1) Az érdemérem ezüstből készül, kör alakú, átmérője 42,5 mm. Egyoldalas, elülső oldala Enying város díszítő elemekkel körülvett címerét és az „ENYING” feliratot ábrázolja.

(2) A kitüntetett nevét, valamint az adományozással kapcsolatos adatokat az „Enying Város Kitüntetettjei” elnevezésű díszkönyvbe kell bejegyezni. A bejegyzést a polgármester írja alá.

(3) Az érdemérem és az adományozásról szóló okirat a kitüntetett halála után az örökösök birtokában marad.

4. „KIVÁLÓ KÖZSZOLGÁLATÉRT” KITÜNTETÉS

11. § (1) A „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetés adományozható annak:

1) a hivatásos szolgálati jogviszonyban,

2) a közalkalmazotti jogviszonyban,

3) a közszolgálati jogviszonyban,

4) a kormányzati szolgálati jogviszonyban, vagy

5) a területi ellátási kötelezettség alapján munkaviszonyban

lévő személynek, aki a közszolgálatában, érdekében tartósan kiemelkedő munkát végzett.

(2) A kitüntető cím adományozását

1) a képviselő-testület tagja,

2) civil szervezet, civil társaság, jogi személy,

3) az önkormányzat bármely intézményének vezetője,

4) az önkormányzat bizottsága, vagy

5) az Enyingi Rendőrőrs Parancsnoka

kezdeményezheti, mely javaslatot a Humán Bizottsághoz kell benyújtani.

(3) A kitüntetést a Humán Bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület – évente legfeljebb 5 személynek – adományozhatja.

(4) A kitüntetett emlékérmet és az adományozást igazoló okiratot kap, melyen a kitüntetés jogcímét fel kell tüntetni.

12. § (1) Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, átmérője 42,5 mm. Egyoldalas, elülső oldala Enying város díszítő elemekkel körülvett címerét és az „ENYING” feliratot ábrázolja.

(2) A kitüntetést a polgármester adja át szakterületenként, a következő alkalmakkor:

1) Pedagógus-napon,

2) Semmelweis-napon,

3) Szent György-napon,

4) július 1-jén,

5) augusztus 20-án,

6) állami, önkormányzati ünnepen vagy

7) képviselő-testületi ülésen.

(3) A kitüntetett nevét, valamint az adományozással kapcsolatos adatokat az „Enying Város Kitüntetettjei” elnevezésű díszkönyvbe kell bejegyezni. A bejegyzést a polgármester írja alá.

(4) Az emlékérem és az adományozásról szóló okirat a kitüntetett halála után az örökösök birtokában marad.

5. ÖNKORMÁNYZATI ELISMERŐ OKLEVÉL

13. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzati Elismerő Oklevelet adományozhat természetes személynek, civil társaságnak, civil szervezetnek, intézménynek, jogi személynek:

1) az állami,

2) a gazdasági,

3) a szociális,

4) a kulturális, vagy

5) a sport

területen, a város és lakosságának javára kifejtett tevékenység elismeréséül, valamint Enying város anyagi, szellemi, és művészeti értékeinek létrehozásáért és megőrzéséért, nemzetközi hírének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként.

(2) Az Önkormányzati Elismerő Oklevél adományozására:

1) a képviselő-testület tagja,

2) civil szervezet, civil társaság, jogi személy,

3) az önkormányzat bármely intézményének vezetője, vagy

4) az önkormányzat bizottsága

tehet javaslatot.

(3) Az elismerő oklevelet – a Humán Bizottság előterjesztése alapján – a képviselő-testület évente legfeljebb ötször adományozhatja.

14. § (1) Az Önkormányzati Elismerő Oklevelet a polgármester írja alá.

(2) A kitüntetetteket kisértékű tárgyjutalom is megilletheti.

(3) Az oklevelet, valamint a tárgyjutalmat a polgármester ünnepélyes keretek között, állami, önkormányzati ünnepen vagy képviselő-testületi ülésen adja át.

(4) A kitüntetett nevét és az adományozással kapcsolatos adatokat az „Enying Város Kitüntetettjei” elnevezésű díszkönyvbe kell bejegyezni. A bejegyzést a polgármester írja alá.

(5) Az Önkormányzati Elismerő Oklevél a kitüntetett halála után az örökösök birtokában marad.

6. ENYING TESTVÉRKAPCSOLATAIÉRT OKLEVÉL

15. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Enying Testvérkapcsolataiért Oklevél” adományozásával kívánja elismerni azok tevékenységét, akik a testvérvárosi kapcsolatok, valamint a határon túli magyarság ügyében és az európai integráció elősegítésében tartósan kiemelkedő érdemeket szereztek.

(2) Az „Enying Testvérkapcsolataiért Oklevél” adományozására:

1) a képviselő-testület tagja,

2) civil szervezet, civil társaság, jogi személy,

3) az önkormányzat bármely intézményének vezetője, vagy

4) az önkormányzat bizottsága

tehet javaslatot.

(3) Az elismerő oklevelet – a Humán Bizottság előterjesztése alapján – a képviselő-testület évente legfeljebb ötször adományozhatja. A javaslat elbírálása során gondosan és körültekintően vizsgálni kell a tevékenység kiemelkedő mértékét.

16. § (1) Az „Enying Testvérkapcsolataiért Oklevelet” a polgármester írja alá.

(2) A kitüntetetteket kisértékű tárgyjutalom is megilletheti.

(3) Az oklevelet, valamint a tárgyjutalmat a polgármester ünnepélyes keretek között, állami, önkormányzati ünnepen vagy képviselő-testületi ülésen adja át.

(4) A kitüntetett nevét és az adományozással kapcsolatos adatokat az „Enying Város Kitüntetettjei” elnevezésű díszkönyvbe kell bejegyezni. A bejegyzést a polgármester írja alá.

(5) Az „Enying Testvérkapcsolataiért Oklevél” a kitüntetett halála után az örökösök birtokában marad.

II. FEJEZET A kitüntetések, elismerések visszavonása

17. § (1) A rendelet szerinti kitüntetéseket az önkormányzat Humán Bizottságának javaslatára a képviselő-testület visszavonhatja attól, aki a kitüntetésekkel járó tiszteletre és megbecsülésre méltatlanná vált.

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

(3) Visszavonás esetén az oklevelet, az adományozásról szóló okiratot, az emlékérmet, valamint az érdemérmet a képviselő-testület visszavonó határozatában megjelölt határidőre a város polgármesterének kell visszaadni.

(4) A méltatlanná vált kitüntetett nevét a polgármester az „Enying Város Díszpolgárainak Névkönyvéből” illetve az „Enying Város Kitüntetettjei” elnevezésű díszkönyvből törli.

(5) A kitüntetések adományozásáról, valamint a visszavonásról a város lakosságát tájékoztatni kell.

(6) Az „Enying Város Díszpolgára” kitüntetés visszavonását elrendelő határozatot a levéltári előzményekhez csatolni kell.

(7) A visszavonás módjára, az elismerés adományozásának eljárási rendjére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

III. FEJEZET Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti az Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról szóló 21/2012. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet.

Viplak Tibor Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2016. augusztus 31. – 2016. szeptember 6. napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Ellene bejelentés, észrevétel nem érkezett.

Enying, 2016. szeptember 8.

Kihirdetve: 2016. szeptember 8.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

jegyző