Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete

Csömend Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 16

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


74 944 237,- Ft bevétellel, és 74 944 237,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                               58 358 484,- Ft

    - működési bevételek                                                               985 000,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                          4 224 196,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                      23 541 470,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                       12 456 606,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz                                            25 182,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                  16 310 165,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                             815 865,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                           62 756 777,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          14 355 775,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                      2 562 245,- Ft

- dologi kiadás                                                                      14 063 388,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 2 295 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                            4 032 747,- Ft

- általános tartalék                                                                24 631 757,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.               815 865,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                           16 585 753,- Ft

- felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                      16 585 753,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                            12 187 460,- Ft

- beruházásii kiadások                                                                         0,- Ft

- felújítási kiadások                                                              12 169 040,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                            18 420,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 4. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(5)[3] Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 2 037 350 Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csömend, 2018. február 13.
                    Szabó István                                                                          Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. február 14. napján kihirdetésre került.
Csömend, 2018. február 14.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Csömend, 2018. szeptember 26.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Csömend, 2019. május 15.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző[1]

A 6/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. szeptember 27. napjától.

[2]

A 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. május 16. napjától.

[3]

A 6/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.

Hatályos: 2018. szeptember 27. napjától.