Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban álló ingó vagyon ingyenes átruházására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2019. 10. 01

Enying Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló ingó vagyon ingyenes átruházása kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén lehetséges.

2. § (1) Az ingó vagyon selejtezéséről a vagyontárgyat használó intézmény részéről felállított legalább háromtagú selejtezési bizottság dönt. A selejtezésről jegyzőkönyvet kell készíteni és abban meg kell határozni a leselejtezett vagyontárgy hozzávetőleges forgalmi értékét.

(2) A forgalmi érték meghatározásához igénybe lehet venni megfelelő szakismerettel rendelkező harmadik fél közreműködését.

(3) A leselejtezett ingó vagyontárgy tulajdonjogának megszerzését elsősorban az azt használó intézményben foglalkoztatottak részére kell lehetővé tenni a megállapított forgalmi értéknek megfelelő ellenérték megfizetése estén. Több jelentkező esetén licittárgyalást kell tartani, melyen a legmagasabb árat ajánló szerezheti meg az ingóság tulajdonjogát.

(4) Amennyiben az e paragrafus (3) bekezdésben foglalt eljárás nem vezet eredményre, mert a tulajdonjogot senki nem kívánja az érintett körben megszerezni, úgy az önkormányzatnál és az intézményeiben dolgozók részére kell lehetővé tenni, hogy az e paragrafus (3) bekezdésben foglaltak szerint megszerezhessék az adott ingóságot.

(5) Amennyiben az e paragrafus (4) bekezdésben foglalt eljárás sem vezet eredményre, úgy a helyben szokásos módon kell közzétenni a leselejtezett ingó vagyontárgy értékesítésére vonatkozó felhívást. A jelentkezők a megállapított forgalmi értéken szerezhetik meg a leselejtezett vagyontárgyak tulajdonjogát. Több jelentkező esetén az intézmény licittárgyalást tart, melyen a legmagasabb árat ajánló szerezheti meg az ingóság tulajdonjogát.

3. § (1) Amennyiben a 2. §-ban foglaltak alapján senki nem kívánja az ingóság tulajdonjogát megszerezni és az ingóság – az e rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján meghatározott – forgalmi értéke nem haladja meg az ötvenezer forintot, úgy lehetőség van az ingó vagyon ingyenes átruházására. A leselejtezett ingóságot használó intézmény vezetője tájékoztatja a polgármesteri hivatalt (a továbbiakban: hivatal) a 2. § szerinti eljárás meghiúsulásáról.

(2) A hivatal az önkormányzat és a szerveinél foglalkoztatottak részére ingyenesen felajánlja a leselejtezett ingóság tulajdonjogát, melyet bármelyik foglalkoztatott elfogadó nyilatkozattal szerezhet meg a hivatal által megadott határidőn belül. Ha a hivatal által megadott határnapig több elfogadó nyilatkozat is érkezik, akkor az ingóságot ki kell sorsolni az igénylők között. A sorsolást a hivatal bonyolítja le.

(3) Amennyiben e paragrafus (2) bekezdésben meghatározott körben senki nem kívánja megszerezni az adott ingóság tulajdonjogát, úgy a hivatal a 2. § (5) bekezdésében meghatározottak szerinti körben teszi közzé az ingóság ingyenes megszerzésére vonatkozó felhívást. Ha a hivatal által megadott határnapig több elfogadó nyilatkozat is érkezik, akkor az ingóságot ki kell sorsolni az igénylők között. A sorsolást a hivatal bonyolítja le.

4. § Ez a rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba.


Enying, 2019. szeptember 30.
                                    Viplak Tibor s. k.                                                                    Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k.

                                       polgármester                                                                                        jegyző
Kihirdetve: 

Enying, 2019. szeptember 30.


                                                                                                                                   Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k.

                                                                                                                                                       jegyző