Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Hatályos: 2018. 12. 21

Enying Város Önkormányzata a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületeket Magyarország zászlajával fel kell lobogózni az Alaptörvény J) cikkében felsorolt nemzeti- és állami ünnepek alkalmával. A polgármester egyéb, az előzőekben nem szereplő alkalmakkor is dönthet a fellobogózás elrendeléséről.

2. § (1) A közterületeknek a fellobógózását az e célra rendelt tartóelemekkel felszerelt közterületi oszlopokon való zászlók kihelyezéssel, legkésőbb a nemzeti ünnepet megelőző munkanapon a városgondnoksági feladatokat ellátó szervezet végzi el.

(2) A nemzeti ünnepet követő három munkanapon belül az (1) bekezdésben meghatározott szervezet gondoskodik az e § szerinti zászlók közterületekről történő levételéről, begyűjtéséről.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi címerről és zászlóról, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 19/2012. (VII. 02.) önkormányzati rendelet 13. § -a.

Enying, 2018. december 20.


                                            Viplak Tibor s.k.                                               Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k. 

                                             polgármester                                                                       jegyzőZáradék: 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetése 2018. december 13. – 2018. december 18. napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett. 


Kihirdetve: 2018. december 20.

                                                              Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k. 
                                                                                        jegyző