Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2002. (XII.12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Hatályos: 2002. 12. 12- 2003. 08. 31

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2002. (XII.12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

2002.12.12.

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról" szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Lakástv.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § .

A rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén lévő, önkormányzati tulajdonban álló valamennyi lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (a továbbiakban: lakás, helyiség).

2. § .

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokat és helyiségeket e rendelet 1. és 2. számú melléklete, míg az önkormányzati tulajdonú helyiségeket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
II. Fejezet

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei

3. §

Az önkormányzati lakások

a)munkaviszonnyal összefüggésben, szolgálati jelleggel
b)szociális alapon adhatók bérbe.

4. § .

(1) A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő szerződése határozott vagy határozatlan időre, illetőleg valamely feltétel bekövetkezéséig hozza létre.

(2) A szerződés alapján a bérbeadó köteles a lakást a bérlő használatába adni, a bérlő pedig a lakás használatáért lakbért fizetni.

(3) A lakásbérleti jog a lakásra és a lakáshoz tartozó helyiségekre terjed ki.

(4) A fizetendő lakbérben a szerződés megkötésekor kell megállapodni, a szerződést írásba kell foglalni.

5. § .

(1) Az önkormányzati lakásra - ha a bérlőkijelölésre jogosult eltérően nem rendelkezik - a házastársak közös kérelmére bérlőtársi szerződést kell kötni.

(2) A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlőek, jogaikat együttesen gyakorolhatják. Kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges.

6. § .

(1) Az önkormányzati lakás az önkormányzat intézményeiben, a Polgármesteri Hivatalban, és a területi ellátási kötelezettség alapján, közszolgálati munkaviszonyban álló dolgozók részére munkaviszonyukkal összefüggésben, szolgálati jelleggel bérbe adható.

(2) A kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

(3) A lakásbérleti jogviszony időtartama - az (1) bekezdés szerinti bérlet esetében - bérlőnek az önkormányzattal fennálló jogviszonya (közalkalmazotti, köztisztviselői), az önkormányzattal területi kötelezettség alapján fennálló vállalkozói jogviszonya fennállásáig tarthat. A bérleti szerződést e feltétel bekövetkezéséig kell kötni.

(4) A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén a lakást a bérlő üres, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a bérbeadónak átadni.

(5) A bérlő a lakásbérleti szerződésben meghatározott feltétel bekövetkezése esetén elhelyezésről saját maga köteles gondoskodni.

7. § .

(1) Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra azok a nagykorú magyar állampolgárok, továbbá azok az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek jogosultak

a.) akiknek saját jogcímen önálló bérlakása és lakástulajdona nincs, és
b.) akiknek a családjában - a vele együtt költöző családtagokat figyelembe véve - az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbért.
(2)A rászorulók részére csak olyan szobaszámú önkormányzati lakás adható bérbe, amelynek a nagysága a rászoruló jogos lakásigényének felső határát nem haladja meg. A jogos lakásigény mértékének számításánál a lakásba ténylegesen együtt költöző személyek számát kell figyelembe venni.
(3)A lakásigény mértéke - az együttlakó és költöző személyek számától függően - a következő:

Egy fő:

1-1,5

szoba

Két fő:

1-2

szoba

Három fő:

1,5-2,5

szoba

Négy fő:

2-3

szoba

Öt fő és efelett

2,5-3

szoba.

(4)A szociális alapon történő bérbevétel iránti igényeket (a továbbiakban: szociális lakás igénylés) meghatározott formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban, a bérbeadónak címezve kell benyújtani. Az igény mellé csatolni kell a család tagjainak jövedelemigazolását, valamint a család vagyoni helyzetéről szóló nyilatkozatot.
(5)A házastársak (élettársak) lakásbérleti igényüket csak együttesen nyújthatják be.
(6)A házasság, illetőleg az élettársi közösség megszűnésével a folyamatos igényjogosultság mindkét fél részéről megszűnik.
(7)Ha a nyilvántartásba vett igénylés adataiban változás állott be, azt az igénylő 8 napon belül köteles bejelenteni.
(8)Az igénylő igényének nyilvántartásba vételét el kell utasítani akkor, ha a (1)–(3) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, illetőleg ha az igénylő bizonyíthatóan a valóságnak nem megfelelő adatot tüntet fel.
(9)A lakásbérlet legfeljebb 5 évre, határozott időre vagy valamely feltétel bekövetkezéséig biztosítható. A bérbeadó az 5 évre szóló lakásbérletet újabb 5 évre meghosszabbíthatja.

8. § .

(1) Önkormányzati lakás bérbeadásáról az önkormányzat Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága dönt, mely döntés előkészítésében és végrehajtásában a Polgármesteri Hivatal működik közre.

(2) A bérbeadó jogosult a bérleti jogviszony lejárta előtt adatszolgáltatást kérni a bérlőtől és ellenőrizni az adatszolgáltatásban foglaltak valódiságát.

III. Fejezet

A lakásbérleti jogviszony megszűnése

9. § .

(1) A lakásbérleti jogviszony a Lakástv. 23. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján szűnik meg.

(2) A lakásbérleti jogviszony megszűnését követően a bérlő a lakást üres, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a bérbeadónak átadni, mindennemű elhelyezési és térítési igény nélkül. A felek úgy is megállapodhatnak, hogy a visszaadáshoz a lakást a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. Ebben az esetben az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a bérlő köteles a bérbeadónak megtéríteni.

(3) Amennyiben a lakás bérlője meghal és a lakásban olyan visszamaradó személy van, aki a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult, úgy a halálozást követő 30 napon belül a lakást üres állapotban köteles átadni a bérbeadónak.

(4) Megszűnik a lakásbérleti szerződés nem rendeltetésszerű használat során, melynek felülvizsgálatára a jegyző és két Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági tag jogosult.

IV. Fejezet

A lakásba befogadás és a bérleti jog folytatása

10. § .

(1) A bérlő a lakásba a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét (az örökbefogadott, a mostoha-, és nevelt gyermekét), valamint a jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáját, valamint szülőjét (örökbefogadó, mostoha-, és nevelőszülőjét).

(2) A bérlő a lakásba - az (1) bekezdésben foglalt személyeken kívül mást csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával fogadhat be, azzal a feltétellel, hogy a beköltözni kívánó személy sem a városban, sem az ország más településén beköltözhető lakással nem rendelkezik.

(3) Az, akit az (1) bekezdés alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, a lakásbérleti jog folyatatására jogosult, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.

(4) Ha az (3) bekezdésben említettek jogosultak a lakásbérleti jog folytatására, eltérő megállapodás hiányában a lakásbérleti jogot a következő sorrend szerint folytatják: a bérlő házastársa, gyermeke (örökbe fogadott, mostoha-, és nevelt gyermeke), a befogadott gyermekétől született unokája, szülője (örökbe fogadó, mostoha-, és nevelőszülője).

(5) A lakásbérleti jogot az azonos sorrendben jogosultak - eltérő megállapodásuk hiányában - bérlőtársként folytatják.

V. Fejezet

Lakbér, lakáshasználati díj, lakbértámogatás

11. § .

(1) Az önkormányzati tulajdonú lakások bére a lakások használatáért és a bérbeadó által szerződés keretében nyújtott szolgáltatásokért havonta fizetendő összeg.

(2) A lakbér mértékét, a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján az önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg minden év december 31. napjáig.

(3) A lakbér havi mértékének megállapításánál figyelembe kell venni:

- a lakás nagyságát,
- a lakás komfortfokozatát,
- a lakás minőségét,
- a lakás állapotát,
- a lakás településen és épületen belüli fekvését.

12. § .

A lakást jogcím nélkül használó a lakáshasználati díjat köteles fizetni, mely összeg a jogcím nélküli használat kezdetétől számított hat hónapig a (2) bekezdés szerinti lakbér mértékének felel meg, ezt követően a lakbér összegének 200%-a.

13. § .

(1) A lakbértámogatásban a 3. §. b) pont szerinti bérlakás bérlője részesülhet.

(2) Támogatásban kell részesíteni a bérlőt, ha

- 70. életévét betöltötte és a bérlővel együttlakó személyek /szoc. jellegű bérlakásnál leszabályozott/ támogatást megelőző évi egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg,
- munkaképességét 67%-ban vagy annál nagyobb mértékben elvesztette,
- a saját háztartásában 3 vagy több kiskorú, illetve nappali tagozaton tanulmányait folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el és a
család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg.
(3)A lakbértámogatás mértéke a bérlő által fizetendő lakbér 10%-a. A lakbértámogatást közvetlenül a bérlő részére kell folyósítani havonta utólag.
(4)A támogatást a bérlőnek kell kérelmeznie az erre a célra rendszeresített adatlapon, melyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájánál kell benyújtani.
(5)A támogatásra való jogosultság megszűnik, ha a
- támogatásra való jogosultság feltételei megszűnnek,
- bérleti jogviszony megszűnik,
- ha a bérlő lakbérfizetési kötelezettségének legalább 3 hónapig nem tesz eleget.
(6)A támogatás jogtalan igénybevétele esetén a felvett összeget - a Ptk. szerint a pénztartozás esetén megállapítható - kamataival együtt kell visszatéríteni.
VI. Fejezet

A helyiségbérlet szabályai

14. § .

A bérbeadó üres, nem lakás céljára szolgáló helyiséget csak pályázati eljárás folytatása után adhat bérbe.
(1)A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a)a bérbeadásra meghirdetett helyiség címét, alapterületét, rendeltetését, felszereltségi állapotát,
b)a helyiség hasznosításának célját és az abban folytatható tevékenység megjelölését,
c)a bérleti jogviszony időtartamát,
d)a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges, a leendő bérlő által saját költségen elvégzendő építési munkákat és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges eredeti állapot helyreállítási kötelezettséget,
e)a pályázati jogosultak körét (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság stb.)
f)a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét, továbbá a tárgyalás megtartásának helyét és időpontját,
(2)A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a)a pályázó nevét és címét, a tevékenység folytatására feljogosító okirat másolatát,
b)nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
(3)A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta.
(4)A pályázók közül előnyben részesül az olyan tevékenységet gyakorló pályázó, amely tevékenységet - Enying város szempontjából - a Képviselő-testület közérdekűnek nyilvánított, továbbá az a pályázó is, aki a pályázatban megjelölt helyiség 6 havi bére előre történő egyösszegű megfizetését vállalja.
A bérleti szerződés lejártával, a pályáztatás vagy versenytárgyalás során a korábbi bérlőt az általa pályázati vagy versenytárgyaláson adott azonos ajánlat esetén elsőbbség illeti meg a bérleti jog megszerzésére vonatkozóan.
(5)Önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására versenytárgyalást kell folytatni. Minden pályázó kéthavi bérleti díj összegének megfelelő szerződéskötési biztosítékot köteles fizetni, amelynek megfizetését a versenytárgyaláson igazolnia kell. Ezen szerződéskötési biztosítékra a nyertes esetében a Ptk. "foglaló"- ra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, a többi pályázó részére a versenytárgyalás végeztével a szerződéskötési biztosítékot vissza kell fizetni.
(6)Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról az önkormányzat Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága dönt a Polgármesteri Hivatal közreműködésével.
(7)A bérleti szerződést minden esetben írásba kell foglalni.
(8)A bérleti szerződés csak határozott időre, legfeljebb 5 éves időtartamra szólóan köthető.
(9)A bérlemény bérleti jogát a bérlő bérbeadó hozzájárulásával ruházhatja át. Bérbeadó hozzájárulásának feltételei:
a.) bérlő a bérleti jogának átruházásáról szóló szerződéstervezetet köteles megküldeni bérbeadó részére.
b.) bérbeadó hozzájárulása esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül bérlő köteles megfizetni 6 havi bérleti díjnak megfelelő bánatpénzt bérbeadó önkormányzat részére.
c.) a bérleti jog átruházásáról szóló szerződés kizárólag a bérlő és bérbeadó közti eredeti bérleti szerződésben foglalt célra és időtartamra köthető.
(10)A bérleti díj mértékét az önkormányzat Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága állapítja meg minden év december 31. napjáig.

15. § .

(1) A bérbeadó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, leltár alapján köteles a bérlőnek átadni.

(2) A bérlő köteles gondoskodni:

a) a helyiség rendeltetésszerű használatára alkalmatlanná vált burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről,

b) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, védő (elő-)tető, ernyős szerkezet, biztonsági berendezések, karbantartásáról,

c) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról illetőleg cseréről,

d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben a felek megállapodásának alapján és annak megfelelően,

e) a bérlemény, a közös használatra szolgáló helyiségek és területek, továbbá a helyiség előtti közterület tisztántartásáról, megvilágításáról,

f) a közszolgáltatók felé a közüzemi díjak megtérítéséről, a kommunális hulladék elszállításáról.

(3) A bérlő a helyisége a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási állapotban és felszereltséggel köteles átadni.

VII. Fejezet

A lakások és helyiségek elidegenítése

16. § .

(1) A lakások és helyiségek elidegenítéséről Enying Város Önkormányzatának Képviselő- testülete dönt. A döntés előkészítését és végrehajtását a Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) Ezen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott lakásokat és helyiségeket az önkormányzat forgalomképtelenné nyilvánítja.

(3) Ezen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a nem államtól kapott, saját költségvetési forrásból megvásárolt, elővásárlási joggal nem érintett lakások és helyiségek jegyzékét. Ezen, és az üresen álló ingatlanok elidegenítésére vonatkozó szabályokat az alábbi (4)-

(10) bekezdés tartalmazza.

(4) Üresen álló, beköltözhető lakás és valamennyi nem lakás céljára szolgáló helyiség csak nyilvános versenytárgyalás útján értékesíthető. A kikiáltási ár azonos a lakás forgalmi értékével. A versenytárgyalásról szóló hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Városi TV-ben kell közzétenni legalább a versenytárgyalás előtt 30 nappal.

(5) Ha az elővásárlási joggal nem érintett lakást a bérlő vásárolja meg, a vételár a bérlő által a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházások értékével csökkentett mindenkori forgalmi érték.

(6) Amennyiben a lakást ezen rendelet 6. §. (1) bekezdése szerinti bérlő vásárolja meg, úgy elővásárlási jog illeti meg. A Képviselő-testület a mindenkori forgalmi érték - amelynek megállapítása a Lakástv. 52. §. (1)–(2) bekezdése alapján történik - 50%-áig vételárkedvezményt biztosíthat részére abban az esetben, ha bérlő bérleti jogviszonya már legalább 10 éve fennáll.

(7) Eladó önkormányzat az adásvétel tárgyát képező ingatlant csak tulajdonjog fenntartással értékesítheti, azaz a vevő a megvásárolt ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésekor szerzi meg. A vételárat vevő az adásvételi szerződés aláírását követő két hónapon belül köteles megfizetni.

(8) Az önkormányzati lakások és helyiségek értékesítéséből befolyt vételárat a Polgármesteri Hivatal köteles elkülönített számlán kezelni, és a számla egyenlegéről negyedévente a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(9) A befolyt vételárral - kamataival - szemben az alábbi költségek számolhatók el:

- az épület elidegenítésére való előkészítésével,
- a földrészlet megosztásával,
- a társasházzá való átalakítással,
- a forgalmi érték megállapításával,
- az elidegenítés lebonyolításával.
(10)Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos (7) bekezdésben nem szereplő valamennyi költség a vevőt terheli.
VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § .

(1) E rendelettel kapcsolatban az érintett állampolgárok személyes adataira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége kiterjed az állampolgár nevére, lakcímére, születési helyére és idejére, anyja nevére és személyi igazolvány számára. A személyes adatok kizárólag a lakás igények elbírálásához használhatóak fel, illetőleg azokból személyazonosító adat nélkül statisztikai adatszolgáltatás teljesíthető.

(2) Ez a rendelet 2002. július 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat tulajdonában lévő volt "szolgálati" lakások elidegenítéséről szóló 20/2000. (VII. 13.) számú rendelet hatályát veszti.

(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ, FORGALOMKÉPTELEN LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK

1. Enying, Kossuth u. 57.

1304

hrsz

(szolgálati jellegű bérlakás)

2. Enying, Szabadság tér 10.

2290

hrsz

(szolgálati jellegű bérlakás)

3. Enying, Kossuth u. 32.

491

hrsz

(szolgálati jellegű bérlakás)

4. Enying, Kossuth u. 28.

486

hrsz

(bérlakás)

5. Enying, Szabadság tér 16.

2294/4 hrsz

(szolgálati jellegű bérlakás)

6. Enying, Kossuth u. 29.

1329 hrsz

(bérlakás)

7. Enying, Szabadság tér 5.

1467/2 hrsz

(bérlakás)

8. Enying-Balatonbozsok, Fő u. 63.

86/2 hrsz

(szolgálati jellegű bérlakás)

9. Enying, Hősök tere 5.
10. Enying, Szabadság tér 16.

2015 hrsz 1474/41 hrsz

(bérlakás)

11. Enying-Balatonbozsok, Fő u.

269

hrsz

12. Enying, Hősök tere 5.

2015

hrsz

13. Enying, Szabadság tér 5.

1467/2

hrsz

14. Enying-Balatonbozsok, Fő u. 63.

86/2

hrsz

15. Enying, Kossuth u. 38.

496/4

hrsz

(1/2 tulajdoni hányad)

16. Enying, Petőfi u. 85/a

1283/1 hrsz

(szolgálati jellegű bérlakás)

17. Enying, Kossuth u. 13.

1406 hrsz

(szolgálati jellegű bérlakás)

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ, FORGALOMKÉPES LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK

1. Enying, László király u. 1043 hrsz

2. Enying, Belmajor 1507/87,88,89 hrsz

3. Enying, Blemajor 1507/16 hrsz

4. Enying, Dózsa Gy. u. 52. 010/5 hrsz