Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2016. 09. 30

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1. bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Helyi népszavazást a település választópolgárai legalább húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

2. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 17/2004. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

                                Viplak Tibor s.k.                                                      dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                                  polgármester                                                                          jegyző

Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2016. szeptember 22. – 2016. szeptember 27. napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.


Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.Enying, 2016. szeptember 29.


Kihirdetve: 2016. szeptember 29.

                                                                                          

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                                                                                                            jegyző