Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelete

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2015. 09. 07

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Enying Város Önkormányzata által irányított és fenntartott költségvetési szervekre az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz vonatkozásában az alábbiak szerint:

 1. Enying Város Önkormányzatára,
 2. az Enyingi Polgármesteri Hivatalra,
 3. az Enyingi Városi Bölcsődére,
 4. a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtárra,
 5. az Enyingi Szirombontogató Óvodára,
 6. az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás által fenntartott intézménye, az Enyingi Egyesített Szociális Intézményre.
 7. az Enying Város Önkormányzatának Városgondnokságára.

2. §    (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(2) A költségvetési szerv házipénztárából a készpénzben teljesíthető kifizetések az egységes rovatrend szerint a következők:

 1. K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai, kivétel a közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére történő munkabér kifizetések, melyet a magánszemélyek bankszámlájára történő utalással kell teljesíteni.
 2. K12. Külső személyi juttatások
 3. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 4. K31. Készletbeszerzés
 5. K32. Kommunikációs szolgáltatások
 6. K33. Szolgáltatási kiadások
 7. K34. Kiküldetése, reklám- és propagandakiadások
 8. K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
 9. K41. Társadalombiztosítási ellátások
 10. K42. Családi támogatások
 11. K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
 12. K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások, elsődleges fizetési forma az utalás, de esetenként sor kerülhet a pénztári kifizetésre is
 13. K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, elsődleges fizetési forma az utalás, de esetenként sor kerülhet a pénztári kifizetésre is
 14. K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások, elsődleges fizetési forma az utalás, de esetenként sor kerülhet a pénztári kifizetésre is
 15. K48. Egyéb nem intézményi ellátások
 16. K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
 17. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése
 18. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése
 19. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
 20. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
 21. K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 22. K71. Ingatlanok felújítása
 23. K72. Informatikai eszközök felújítása
 24. K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
 25. K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

(3) A rovatrend alkalmazása alá nem tartozó pénztári kifizetések, melyeket a Pénzkezelési Szabályzat szabályoz:

 1. előleg felvételek
 2. készpénz feladása.

(4) A polgármester és a jegyző indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörében dönthet a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetésekről.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
                     Viplak Tibor s.k.                                            Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                        polgármester                                                             jegyző