Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Hatályos: 2019. 01. 01

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §  (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő víziközmű létesítményre utólag rácsatlakozni kívánó ingatlan tulajdonosaira, illetve tényleges használóira, azon kivétellel, akik vonatkozásában az érintett érdekeltségi egység után társulati érdekeltségi hozzájárulás már megállapításra került, de annak befizetése nem történt meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint különösen, de nem kizárólag a rendelet személyi hatálya alá azon ingatlanok tulajdonosai vagy tényleges használói tartoznak, melyek a beruházás megvalósításakor nem rendelkeztek felépítménnyel, vagy más okból nem váltak a beruházás megvalósításában közreműködő társulat tagjává, továbbá azon ingatlanok tulajdonosai vagy tényleges használói, akiknek vonatkozásában szükséges a meglévő közmű kapacitásának bővítése.

2. §  (1) E rendelet tárgyi hatálya Enying város közigazgatási területén az önkormányzat beruházásában megvalósult és üzembe helyezett víziközmű létesítményekre (szennyvíz és ivóvíz) történő utólagos rákötésekre terjed ki.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni akkor is, ha egy – a közműhálózatra már bekötött – ingatlanon új érdekeltségi egység létesül, melyre új szolgáltatási szerződést kötnek a közmű szolgáltatóval vagy új rákötés létesítését vonja maga után.

3. § E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) arra az önkormányzat által értékesített ingatlanra, melynek eladási árába a víziközmű-hálózatra történő rácsatlakozás hozzájárulásának mértéke dokumentáltan beszámításra került, továbbá
b) a magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek által, közterületen, létesítési engedély alapján önerőből megvalósult és közműhálózatnak minősülő beruházások rákötéseire.

2. Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában
1. közmű csatlakozási hozzájárulás: az ingatlan ivóvízzel történő ellátottságának, szennyvízelvezetésének kiszolgálása érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekelt által fizetendő pénzösszeg.
2. utólagos csatlakozó: aki a víziközmű-hálózat megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá, kivéve az 1. § (1) bekezdésében említett esetet.
3. ingatlan: az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, vagy ha önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon több önálló rendeltetési egység található, az önálló rendeltetési egység.
4. érdekeltségi egység:
a) beépített ingatlan esetében egy háztartás, vagy más üzemeltetett egység, amely szolgáltatási szerződést köt a közmű üzemeltetőjével,
b) beépítetlen ingatlan esetében a városrendezési tervnek és építésügyi szabályoknak megfelelő mértékű kialakított, vagy kialakítható építési telek,
c) közületi fogyasztó esetén – a tervdokumentációban szereplő vízigény számítást alapján – naponta 400 liter vízszükségletet elérő fogyasztási igény egy érdekeltségi egységet képez, ilyen esetben minden megkezdett 400 liternyi igényre egy fogyasztási helyet kell számítani.

3. A csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételei

5. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekeltek közmű csatlakozási hozzájárulást kötelesek fizetni.

(2) A közmű-csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható.

(3) Az Önkormányzat a természetes személyeket, külön kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményben részesítheti.

(4) A közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetése a víziközmű-hálózatra történő rákötési jogot biztosítja.

(5) A víziközmű-hálózatra történő rácsatlakozási költségeket – különösen tervezés, kivitelezés – a közmű csatlakozási hozzájárulás nem tartalmazza.

(6) A kivitelezés megkezdése előtt szükséges az alábbi dokumentumok beszerzése:
a) az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozatai,
b) a közterület felbontáshoz szükséges hozzájárulás,
c) a közmű szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentáció.

6. § Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-hálózatra csak a műszaki átadást követően lehet rácsatlakozni, amennyiben a rácsatlakozás műszaki feltételei a víziközmű-szolgáltató igazolása alapján biztosítottak.

4. A közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetése

7. § A meglévő hálózatra történő utólagos csatlakozás esetén a hozzájárulás mértéke:
a) ivóvíz- törzshálózatra történő csatlakozás esetén ötvenezer forint,
b) szennyvíz törzshálózatra történő csatalakozás esetén százezer forint.

8. § (1) A közmű csatlakozási hozzájárulást – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az érdekelt ingatlan mindenkori tulajdonosa fizeti meg. Közös tulajdon esetén a közmű csatlakozási hozzájárulást a tulajdonostársak megállapodásuknak megfelelő arányban, megállapodás hiányában pedig tulajdoni hányaduk arányában, ha ez nem megállapítható, akkor egyenlő arányban fizetik meg.

(2) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkező változás esetén az ingatlan új tulajdonosát terheli a jogelődje által még meg nem fizetett közmű csatlakozási hozzájárulás.

(3) Az ingatlan jogcímmel rendelkező használója a tulajdonossal kötött megállapodás alapján jogosult a tulajdonos helyett a közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetésére.

9. § Nem lehet a víziközmű hálózatra rácsatlakozni, amíg a csatlakozási hozzájárulás megfizetésére vonatkozó igazolás kiadásra nem kerül.

5. A közmű csatlakozási hozzájárulás megállapítása

10. § (1) A közmű-csatlakozási hozzájárulás megállapításával kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja. A polgármester Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben eljárva, e rendelet alapján határozatban rendelkezik a közmű-csatlakozási hozzájárulás pontos összegéről és – erre vonatkozó kérelem esetén – a részletfizetés lehetőségéről.

(2) A kérelmet írásban az erre rendszeresített formanyomtatványon az Enyingi Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a víziközmű szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentációval.

(3) A kérelem illetékmentes, a kérelem nyomtatványt e rendelet 1. melléklete tartalmazza szolgáltatónként.

(4) A 7. § szerinti közmű-csatlakozási hozzájárulás összegét a határozat véglegessé válását követő naptól számított 15 napon belül egy összegben vagy természetes személyek esetén – a határozat rendelkezése szerint – legfeljebb 12 havi egyenlő részletben kell megfizetni az önkormányzat határozatban megjelölt költségvetési számlájára.

(5) A közmű-csatlakozási hozzájárulás megfizetéséről a polgármester igazolás ad ki az érdekelt részére, amennyiben egyösszegű fizetés esetén a hozzájárulást az önkormányzat számláján a számlavezető pénzintézet jóváírta, vagy azt jóvá kellett volna írnia, avagy készpénzben történő megfizetés esetén az érdekelt a hozzájárulást az önkormányzat házipénztárába befizette, ezek megtörténtét követő 8 napon belül.

(6) Amennyiben a polgármester részletfizetést engedélyezett, úgy a határozat véglegessé válását követően legkésőbb 8 napon belül kiállítja az igazolást.

(7) A közmű csatlakozási hozzájárulás behajtására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.


Enying, 2018. december 21.                                      Viplak Tibor s. k.                                                  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k. 

                                       polgármester                                                                               jegyző

Mellékletek