Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (III.29..) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.)önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2020. 06. 10 - 2021. 03. 22

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete


a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról


Egységes szerkezetben

Hatályos: 2019. III. 30.


Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 32. §. (1) b) pontjában, a 33. § (7) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében az 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. §. (2) bekezdésében, a 92. §-ában, valamint a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el.


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet 15. § (1) bekezdésének területi hatálya a Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás által fenntartott Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ (székhelye: 4485; Arany J. u. 100.) által biztosított

1. étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás tekintetében Nagyhalász település közigazgatási területe;

2. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében Nagyhalász, Kemecse és Beszterec települések közigazgatási területe;

3. idősek otthona tekintetében Ibrány, Demecser, Kemecse, Nagyhalász, Gávavencsellő, Balsa, Beszterec, Buj, Gégény, Kék, Nyírbogdány, Paszab, Székely, Tiszabercel, Tiszatelek, Tiszarád, Vasmegyer települések közigazgatási területe;

4. családsegítés tekintetében Nagyhalász, Tiszatelek települések közigazgatási területe;


II. Fejezet


Pénzbeli szociális ellátások


1. Települési támogatások nyújtásának formái


2. §


(1) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései alapján az alábbi települési támogatásokat nyújtja:

a) a lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás,

b) a gyógyszertámogatás,

c) temetési támogatás.

 

(2) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága az Szt. 45. § (3) és (4) bekezdései alapján rendkívüli települési támogatást nyújt:

a) betegséghez,

b) elemi kár elhárításához,

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt segítségre szorulók anyagi gondjainak enyhítéséhez.


(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a Nagyhalászi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy postai úton.2. Lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás


3. §3. § (1) Lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fűtésével kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz állapítható meg.


(2) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, amelyet tárgyév augusztus 1. és szeptember 30. között nyújtható be.


(3) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.


(4) A támogatásra az a személy jogosult, akinek háztartásában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át, egyedül élő esetén 250-át nem haladja meg, és a háztartásban élők egyikének sincs vagyona.


 (5) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását, gázfűtés és villanyfűtés esetén a kérelem benyújtását megelőző számla másolatát.


(6) A támogatás összege 20.000. Ft, melyet az önkormányzat természetbeni ellátás formájában nyújtja.


(7) Szilárd fűtőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használata esetén a megítélt támogatást egy összegben a kereskedő részére utalja. A kereskedő a támogatást kizárólag a kérelmező választása szerinti szilárd fűtőanyag vételárába számíthatja be.


(8) Gáz és villanyfűtés esetén a támogatás folyósítása egy öszegben a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.
4. §


(1) A lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás csak azon jogosult kérelmező részére állapítható meg, aki a tulajdonában/használatában lévő, általa lakott ingatlanának lakóépületét és az ahhoz tartozó kertet és udvart, valamint az ingatlannal határos területet és járdát tisztán, rendben tartja.


(2) A lakás céljára szolgáló lakóépület abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, ha:

1. az alapvető higiénés feltételekkel rendelkezik- különös tekintettel az árnyékszékre-

nem szemetes, nem lomos,

2. rendezett és felsepert, felmosott a padlózata,


(3) A lakóépülethez tartozó udvar abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, amennyiben az rendezett, nem szemetes, nem lomos.


 (4) A lakóépülethez tartozó kert abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, amennyiben:

 1. március-április hónapokban felszántott (amennyiben nem vízállásos), rendezett, nem szemetes;

 2. május- október időszakában: gyommentes;

 3. november-február időszakában gyomnövénytől, mezőgazdasági termelvény maradványoktól letakarított, nem szemetes;


(5) Az ingatlannal határos terület és járda abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, ha:

1. az ingatlan határa és az előtte lévő közterület gyomtalanított, vagy rendszeresen kaszált, nyírott,

2. az ingatlan előtti járda télen havazás esetén rendszeresen el van takarítva, jeges időben csúszásmentesítve, egyéb időszakban rendszeresen seperve van,

3. ha az ingatlan előtt nyílt belvízárok van, akkor az rendszeresen takarítva van, hogy a vízfolyás akadálytalan legyen.3. Gyógyszertámogatás


5. §


(1) A gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.


(2) Gyógyszertámogatásra a népegészségügyi szempontból kiemelkedő krónikus megbetegedésben szereplő személy jogusult.


(3) A gyógyszertámogatás megállapításánál jövedelemvizsgálat nem történik.


(4) A gyógyszertámogatás mértéke maximum 10.000 Ft. Egy kérelmező egy naptári éven belül legfeljebb 30.000 Ft támogatásban részesülhet.


(5) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a házirovos igazolását a betegség népegészségügyi szempontból kiemelkedő krónikus jellegéről.


(6) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul.


(7) A támogatás iránti kérelmet az 2. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.4. Temetési támogatás


6. §


(1) Rendkívüli települési támogatásként temetési támogatás állapítható meg

a) az eltemettetésre köteles személynek, vagy

b) az elhunyt személy eltemettetéséről erre vonatkozó kötelezettség nélkül gondoskodó személynek a halálesethez, illetve temetéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás céljából, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át.


(2) A kérelemhez csatolni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, a kérelmező nevére szóló 60 napnál nem régebben kiállított eredeti temetési számlát, valamint a kérelmező és családja jövedelemigazolását.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 60 napon belül kell benyújtani, mely jogvesztő határidő. A kérelem kedvező elbírálása esetén, a támogatás megállapításának tényét és összegét a temetési számlán rögzíteni kell.


(4) A temetési támogatás összege 15.000 Ft.


(5) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul.


(6) A támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.5. Rendkívüli települési támogatás


7. §


(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg igazolással alátámasztott, nem várt többletkiadás keletkezése, vagy rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén, így különösen betegséghez, elemi kár, vis maior elhárításához, vagy káresemény bekövetkezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.


(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg továbbá a kiskorú gyermekhez, illetve neveléséhez kapcsolódó célból, így különösen a gyermek iskoláztatásához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.


(3) A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át.


(4) A rendkívüli települési támogatásként legfeljebb 40.000 Ft. állapítható meg.


(5) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható

a) Erzsébet-utalvány,

b) élelmiszer,

c) tüzelősegély,

d) tankönyv és tanszervásárlás,

e) tandíj,

f) közüzemi díjak,

g) gyermekintézmények térítési díjának kifizetésének, valamint

h) a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő

támogatás formájában is.(6) Amennyiben a Szociális és Egészségügyi Bizottság 15.000 Ft-nál nagyobb összegű támogatást tart indokoltnak, úgy a kérelmet a képviselő-testülethez továbbítja.


(7) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzattal a szociális helyzetének feltárásában.


(8) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.


(9) A támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.


(10) Azonnali intézkedést igénylő esetben a polgármester jogosult a rendkívüli települési támogatás megállapítására.


(11) A rendkívüli települési támogatás a Start-munkaprogram keretében megtermelt termény formájában is nyújtható a szociálisan rászorult családoknak termény fajtánként egy alkalommal az adott termény- betakarítási időszakában a rendelkezésre álló mennyiség erejéig. A terménysegély átadása-átvétele írásban történik.
6. Aktív korúak ellátásra jogosultság egyéb feltételei


8. §


(1) Aktív korúak ellátása csak azon jogosult kérelmező részére állapítható meg, aki a tulajdonában/használatában lévő, általa lakott ingatlanának lakóépületét és az ahhoz tartozó kertet és udvart, valamint az ingatlannal határos területet és járdát tisztán, rendben tartja.


(2) A lakás céljára szolgáló lakóépület abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, ha:

1. az alapvető higiénés feltételekkel rendelkezik- különös tekintettel az árnyékszékre-

nem szemetes, nem lomos,

2. rendezett és felsepert, felmosott a padlózata,


(3) A lakóépülethez tartozó udvar abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, amennyiben az rendezett, nem szemetes, nem lomos.


 (4) A lakóépülethez tartozó kert abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, amennyiben:

 1. március-április hónapokban felszántott (amennyiben nem vízállásos), rendezett, nem szemetes;

 2. május- október időszakában: gyommentes;

 3. november-február időszakában gyomnövénytől, mezőgazdasági termelvény maradványoktól letakarított, nem szemetes;


(5) Az ingatlannal határos terület és járda abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, ha:

1. az ingatlan határa és az előtte lévő közterület gyomtalanított, vagy rendszeresen kaszált, nyírott,

2. az ingatlan előtti járda télen havazás esetén rendszeresen el van takarítva, jeges időben csúszásmentesítve, egyéb időszakban rendszeresen seperve van,

3. ha az ingatlan előtt nyílt belvízárok van, akkor az rendszeresen takarítva van, hogy a vízfolyás akadálytalan legyen.III. Fejezet


Természetben nyújtott szociális ellátások


7. Köztemetés


9.§


(1) A képviselő-testület a köztemetéssel kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.


(2) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.


(3) A polgármester különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt a megtérítési kötelezettség alól, amennyiben a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 120 %-át.IV. Fejezet


Szociális alapszolgáltatások


8. Helyi szociálpolitikai kerekasztal


10. §


(1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérésére.


(2) A kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.


(3) A kerekasztal tagjai:

  1. Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
  2. Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetője,
  3. A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke,
  4. Védőnői Szolgálat képviselője,
  5. A közoktatási intézmények vezetői,
  6. A háziorvosok.V. Fejezet


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


9. személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái


11. §


(1) Nagyhalász Város Önkormányzata a szociálisan rászoruló személyek részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:


a.)  Szociális alapszolgáltatások:

aa.) házi segítségnyújtás

ab.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

ac.) családsegítés

ad.) gyermekjóléti szolgálat

ae.) étkeztetés

af.) nappali ellátás


b.)  Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:

      ba.) ápolást, gondozást nyújtó intézmény

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt ellátásokat a Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás által fenntartott Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ (4485; Nagyhalász, Arany J. u. 100.) által, feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítja.

 (3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmeket a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetőjéhez kell benyújtani.


10. Étkeztetés


12. §


 (1) Szociálisan rászorult az, illetve annak eltartottja, aki

      a.) 50 év feletti,

      b.) mozgásában korlátozott,

      c.) akut vagy krónikus betegségben szenved,

      d.) szenvedély vagy pszichiátriai beteg,

      e.) fogyatékos,

      f.) hajléktalan.


(2) Az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi vagy szakorvosi igazolással kell igazolni.11. Szakosított ellátási formák


13. §


(1) A település közigazgatási területén működő szakosított ellátási formák:

a) ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény: Időskorúak Otthona.

b) ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményen belül működik az Idősek Klubja.

(2) Az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja a településen működő szakosított intézményeiben nem gondozható rászorultak megfelelő ellátáshoz való juttatását.


12. Térítési díj


14. §


  1. A Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás által fenntartott Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központban (4485, Nagyhalász, Arany J. u. 50.) fizetendő térítési díj mértékét az 5. melléklet tartalmazza.
VI. Fejezet


Záró rendelkezések


14. §(1) A rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 11/2013.(IX. 16.) önkormányzati rendelet.