Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a helyi címerről és zászlóról

Hatályos: 2018. 12. 22

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja a helyi címer és zászló használatának bevezetésével a települési önazonosság és az összetartozás érzésének megerősítése.

2. § (1) Enying város címere (a továbbiakban: címer) álló, csücskös talpú címer, kék alapszínű mezővel.


(2) A címerben lebegő aranykoronából kinövő, oldalt fordult vöröses-barna medve, melynek fogai és mancsai között ezüst kardot tart.

(3) A címeren található arany korona lebeg a kék mezőben.

(4) A címert ábrázoló képet a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Enying város lobogója (a továbbiakban: lobogó): függőleges helyzetű, téglalap alakú fehér alapszínű. Geometriai közepén a 2. §-ban részletezett címer található.

(2) Enying város zászlaja (a továbbiakban: zászló): vízszintes helyzetű, téglalap alakú fehér alapszínű. Geometriai közepén a 2. §-ban részletezett címer található.

4. § Mind a lobogó, mind a zászló arányai Magyarország nemzeti címeres zászlajának arányait követik.

5. § A címer használati köre:
a) a település életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, meghívókon,
b) ünnepségeken, rendezvényeken,
c) idegenforgalmi propagandában,
d) nemzetközi kapcsolatban,
e) a polgármester tevékenysége során,
f) a városi intézmények emblémájában.

6. § A címer hatósági eljárás során nem alkalmazható, csupán az okiratok fejlécében tüntethető fel.

7. § A címernek a Polgári Törvénykönyvben meghatározott gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek, szervek által történő használatához e rendeletben foglalt eljárás szerint a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

8. § A címer felhasználására vonatkozó engedély 
a) egyszeri alkalomra, 
b) meghatározott időpontig, vagy
c) visszavonásig
engedélyezhető.

10. § A címer védjegyként nem használható, származás megjelölés esetén elemei önállóan nem alkalmazhatók.

11. § Nem engedélyezhető a címer használata silány minőségű, valamint olyan termékeken, amelyek származási helye nem azonos az önkormányzat közigazgatási területével.


12. § A zászlót kizárólag az e rendeletben körülírt hiteles alakban szabad ábrázolni.

13. § A város zászlajának használata Magyarország zászlajának használatát nem helyettesítheti.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a helyi címerről és zászlóról, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 19/2012. (VII. 02.) önkormányzati rendelet.

Enying, 2018. december 20. 


                                  Viplak Tibor s. k.                                                        Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k. 

                                     polgármester                                                                                  jegyző

Záradék: 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetése 2018. december 13. – 2018. december 18. napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett. 


Kihirdetve: 2018. december 21.

                                                                                           Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k. 
                                                                                                                  jegyző

Mellékletek