Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról

Hatályos: 2020. 01. 01

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja (a továbbiakban: képviselő), a képviselő-testület bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) elnöke, a Bizottság tagja és a tanácsnok megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig – a 2. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – tiszteletdíjban részesül.

2. § [1](1)[2] Az önkormányzati képviselőt és a bizottság tagját havonta 100 000 forint illeti meg tiszteletdíjként, ami a képviselői alapdíjnak (továbbiakban: alapdíj) minősül. 

(2)[3] [4]​A bizottság elnöke és a tanácsnok az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül az alapdíj ötven százalékának megfelelő összegű kiegészítő díjra jogosult.

(3) [5] [6]

(4) [7] [8]A képviselőt az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj – több tisztség, Bizottsági tagság esetén is – csak egy címen illeti meg.

(5) Az ideiglenes bizottsági tisztségért, tagságért tiszteletdíj nem jár.

(6) A képviselő-testület a képviselő, a Bizottság elnöke, a Bizottság tagja és a tanácsnok részére természetbeni juttatást nem állapít meg.

3. § A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell kifizetni. A kifizetés átutalással történik. 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési képviselő, a képviselő-testület bizottságának elnöke, alelnöke és tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 13/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzatának az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelete.

Enying, 2018. február 21.


                                  Viplak Tibor s. k.                                                    Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k. 

                                    polgármester                                                                          jegyző

Kihirdetve: 2018. február 21. 


                                                               Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k.
                                                                                jegyző

[1]

módosította a 16/2019.(XI.18.) önkormányzati rendelet

[2]

módosította a 18/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet

[3]

módosította a 16/2019. (XI.18.) önkormányzati rendelet

[4]

módosította a 18/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet

[5]

hatályon kívül helyezte a 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet

[6]

hatályon kívül helyezte a 18/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet

[7]

módosította a 16/2019. (XI.18.) önkormányzati rendelet

[8]

módosította a 18/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet