Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 12. 31

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről1

2021.01.01.

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Enying Város Polgármestere, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:2

1. § E rendelet személyi hatálya az Enyingi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőire terjed ki.

2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője 2021. évben az alábbiak szerint jogosult illetménykiegészítésre:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletménye 10 százalékának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletménye 10 százalékának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

3. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 19/2019. (XII.30.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 1. napjával.

2

módosította a 30/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelettel